Posts by: "Thomas Harry"

Amiralfjärilen Vanessa atalanta, flyttar varje år från Medelhavsområdet till norra Europa och på hösten vandrar nästa generation söderut igen.

Nu vill Insect Migration & Ecology Lab vid Berns universitet i Schweiz ha hjälp med att kartlägga fjärilarnas rörelser. Man har hjälp av över 40 portaler för medborgarforskning runt om i Europa, och vill nu även att vi i Sverige hjälper till med kartläggningen.

Du rapporterar amiralfjärilarna i Artportalen.

Instruktioner för rapportering hittar du här.

 

I ett öppet brev till Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Miljöministern Karolina Skog begär SEF och 24 andra oberoende intresse- och naturvårdsföreningar ett s.k. moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

Brevet publicerades bl.a. i Svenska Dagbladet 8/2.

Läs orginalbrevet i sin helhet här.

 

Läsa mer:

Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun
Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs
naturvårdsambitioner.

Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017

Skydda Skogen (2017-12- 18). Sveaskogs stora avverkningar berör

Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för
bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av
samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsens rapport 4:2010

Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av
Sveriges riksdag

Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag
av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog

Efter att utgivningen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna stoppades 2014 har det nu återigen tagits i produktion. Det är ökat statligt anslag och nya riktlinjer till Svenska artprojektet som gör det möjligt för ArtDatabanken SLU att inrikta sin verksamhet på både digital och tryckt kunskapsspridning.

Tidigare har bl.a. ett antal fina insektsvolymer utgivits – givna verk att ha i sitt bibliotek. Den första volymen i bokform vi nu kan se fram emot handlar om havsborstmaskar och kommer ut i april. Priset får anses som mycket lågt för de volymer som hittills utkommit med tanke på den höga kvalitén och omfattningen. Om man förbeställer den nya volymen innan sista mars så kostar den 399 kr. 

Läs mer på Nationalnyckelns hemsida.

Med anledning av att statliga Sveaskog planerar att avverka områden med hundraåriga tallar inom Ekopark Hornsö har Sveriges Entomologiska Förening författat en skrivelse till Sveaskog. I skrivelsen framför vi våra farhågor om risken för minskad biologisk mångfald, i en för norra Europa unik miljö, om avverkningarna genomförs. Ekoparker är en term som Sveaskog använder på skogsområden där de lovat att bevara naturen och hotade arter. Här kan du läsa SEFs skrivelse och här Sveaskogs svar i sin helhet.

När efterfrågan på honung ökar samtidigt som bina minskar i alarmerande takt blir också dolda tillsatser, stölder av bikupor och andra lömska knep allt vanligare. 

Bidöden börjar bli så uppmärksammad i USA att tom Streamingproducenter som Netflix hakar på. Serien är mycket uppmärksammad och intresseorganisationer kallar innehållet explosivt.

Netflix, Inc. är ett amerikanskt företag som erbjuder uthyrning av filmer och TV-serier via postorder samt via video on demand till en fast månadskostnad.  Netflix är ett affärsdrovet företag, och omsatte under 2013 cirka 4,4 miljarder amerikanska dollar.   

Tjänsterna som vilda bin utför är värda cirka 3 250 dollar, runt 26 300 kronor, per hektar och år, har forskare kommit fram till. Att deras värde för matförsörjningen ligger i ”miljardklassen” globalt, har konstaterats i olika studier.

Både individer och organisationer bjuds in till en s.k. konsultation så att EU kan samla in åsikter om nedgången bland pollinatörer.

Pollinatörer är oerhört viktiga i naturen och inte minst ekonomiskt eftersom brist på dessa starkt kan påverka hur stora skördar jordbruken får.

Man kan då fritt lämna sina synpunkter via ett webbformulär vilket tar ca 20 minuter.

Läs mer här och svara på enkäten