Bred paljettdykare Graphoderes bilineatus

Ordn. Coleoptera,

Livskraftig (LC)

Omfattas även av:

Habitatdirektivet         
Bilaga/Annex 2 o 4

Bernkonventionen

  

Denna medelstora och påfallande breda dykarskalbagge blir 15 mm lång. Den ljusa halsskölden har ett smalt mörkt band både längs fram- och bakkanten. Täckvingarna är brokigt tecknade i gulbruna och mörka nätformade mönster, medan kanterna är mer sammanhängande ljust tecknade.

Utbredning
Bred paljettdykare är påträffad i våra nordiska grannländer samt i Baltikum. Den är i övrigt utbredd från Spanien till västra Sibirien.  

Biologi
Arten förekommer främst i djupare dammar och sjöar med tät vegetation. Utvecklingscykeln sträcker sig över ett år och arten övervintrar som fullbildad. Både skalbaggen och larven lever som rovdjur i första hand på andra vattenlevande insekter.

Status och hot
Detta är en ganska vitt utbredd art i södra Sverige. De nordligaste fynden i landet är gjorda i södra Hälsingland. Arten är dock tämligen sällsynt och kan lokalt hotas av igenfyllning av dammar i Sydsverige. Försurning av vatten med åtföljande utslagning av betesdjur kan möjligen vara ett större hot för den breda paljettdykaren. Ej rödlistad. 

Åtgärder
Att stoppa den fortgående försurningen av våra vatten är en av de viktigaste åtgärden för att gynna arten.  Man bör även undvika att Ila igen och på annat sätt förstöra smärre vatten som dammar.

Litteratur

  • Nilsson & Persson 1989; Nilsson & Holmen 1995.

© Cederberg,B. & Löfroth, M. (red.) 2000. Svenska djur och växteri det europeiska nätverket Natura 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 
Foto © 

« Tillbaka

  © Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig