Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\HostingSpaces\vdcshobh\sef.nu\wwwroot\index.php on line 14
Sveriges entomologiska förening | Entomologisk Tidskrift Vol. 118, 1997

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET1997 omslag 1 ET1997 omslag 2-3 ET1997 omslag 4

 

Utgivningsmånad: Nr 1, s 1-64, juni 1997. Nr 2-3, s 65-136, maj 1998. Nr 4, s 137-206, december 1998.

Nilsson, S. G. 1997. Mörkbaggen Grynocharis oblonga – en specialiserad vedskalbagge med reliktutbredning [Grynocharis oblonga L. (Coleoptera: Trogositidae) – a specialized wood beetle with a relict distribution]   Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 1-9. 1-9
Annons: 6th European Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 9. 9
Hedström, L. 1997. Recension: Heie, O. E. 1992, 1994, 1995. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. IV, V, VI. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 10. 10
Palmqvist, G. 1997. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1996 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 11-27. 11-27
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Karsholt, 0. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 27-28. 27-28
Svensson, I. 1997. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1996 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 29-41. 29-41
Kristiansen, K. 1997. Recension: Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 41. 41
Hagström, T. 1997. Recension: Mattson, C. O. & Lang, J. 1994. Bin till nytta och nöje. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 42. 42
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1997. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1996 [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 43-48. 43-48
Rättelse/Correction: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 48. 48
Lundberg, S. & Pettersson, R. 1997. Något om skalbaggsfaunan i ryskt virke vid en såg i Västerbotten [Observations of the beetle fauna in Russian timber at a saw mill in Västerbotten, Northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 49-51. 49-51
Annons: Fältbiologerna förlag. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Upprop: Fortsätt rapportera fynd av gräsfjäril och pantermätare. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Ahnlund, H. 1997. Debatt: Skydd eller skötsel – replik angående betydelsen av kontinuitet och substrattillgång för krävande vedinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 53-54. 53-54
Nilsson, S. G., Baranowski, R. & Hedin, J. 1997. Debatt: Var kan en artrik lövskog återskapas? Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 54-57. 54-57
Hydén, N. 1997. Recension: Poole, R. W. 1995. The moths of America North of Mexico, fascicle 26.1. Noctuoidea, Noctuidae (Part), Cuculliinae, Stiirinae, Psaphidinae (Part). Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 57-58. 57-58
Ehnström, B. & Lundberg, S. 1997. Cryptolaemus montrouzieri, en nyckelpiga som används för biologisk bekämpning i Sverige [Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, a ladybird beetle used for biological control in green houses in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 59-60. 59-60
Efterlysning: levande öronstritar och båtflyn önskas. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 60. 60
Gillerfors, G. 1997. Fynd av tre nya skalbaggar för Sverige [Records of three new beetles to Sweden) Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 61-62. 61-62
Jaenson, T., Lyckå, B. & Melander, Y. 1997. Till minne av Kjell Ehnbom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 63. 63
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 64. 64
Otronen, M. 1997. Asymmetri hos insekter: är symmetriska individer mer framgångsrika? [Asymmetri in insects: are symmetrical individuals more successful than others?] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 65-71. 65-71
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 71. 71
Hedström, L. 1997. Recension: Andersen, S. 1996. The Siphonini (Diptera: Tachinidae) of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 72. 72
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1997. Förändringar i utbredning av sydliga vedknäppare (Coleoptera: Elateridae och Lissomidae) i Sverige [Changes in the distribution of southern click beetles (Coleoptera:   Elateridae and Lissomidae) dependent on dead trees in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 73-98. 73-98
Sylvén, E., Hellqvist, S., Sellerholm, G. & TastásDuque, R. 1997. A new gall midge (Diptera: Cecidomyiidae), feeding beneath leaf sheaths of Phalaris arundinacea (Poaceae) [En ny gallmygga (Diptera: Cecidomyiidae), som livnär sig under bladslidor på Phalaris arundinacea (Poaceae)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 99-109. 99-109
Johansson, F. 1997. Recension: Sahlén, G. 1996. Sveriges trollsländor. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 109-110. 109-110
Gertsson, C.-A. 1997. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige [New species and new province records of scale insects from Sweden (Homoptera: Coccoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 111-118. 111-118
Annons: Entomologica Fennica. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 118. 118
Lundberg, S. 1997. Skalbaggsarter som inte återfunnits i Sverige på lång tid – en uppföljning av en   sammanställning från 1978 [Beetles which have not been recorded in Sweden for a long time – a follow-up of an article from 1978] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 119-123. 119-123
Föreningsinformation: Markägardiplom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 123. 123
Lundberg, S. 1997. Recension: Palm, E. 1996. Nordeuropas Snudebiller 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae) — med saerligt henblick på den danske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 124. 124
Abenius, J. 1997. Vägstekeln Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) i Sverige [The spider wasp Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 125-129. 125-129
Annons: Stipendier: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 129. 129
Annons: Nionde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 130. 130
Eliasson, C. U. 1997. Fjällrotfjärilen, Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae), förpassad ut ur Sverige genom ett tryckfel [Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae) omittted from the Swedish list due to a   typographical error] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 131-132. 131-132
Upprop: Var finns kvickfjärilen? Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 132. 132
Borisch, D. 1997. Det Edvard Andersonska Medelhavsväxthuset i Stockholm: en inkörsport för vivlar   (Coleoptera: Curculionidae) från södra Europa [Edvard Anderson’s Mediterranean greenhouse in Stockholm, an immigration gate for weevils (Curculionidae) from southern Europe] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 133-134. 133-134
Annons: Köpes. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 134. 134
föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 135-136. 135-136
Berglind, S.-Å., Ehnström, B. & Ljungberg, H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små vattendrag – exemplen Svartån och Mjällån [Riparian beetles, biodiversity, and stream flow   regulation – the examples of Svartån and Mjällån streams, Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 137-154. 137-154
Wikars, L.-O. 1997. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande [Pyrophilous insects in Orsa Finnmark, Central Sweden: biology, distribution, and conservation] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 155-169. 155-169
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, S .G. & Rundlöv, U. 1997. Natur och kultur i Stenbrohults socken.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 170. 170
Gerell, R. 1997. Skötseln av vägkanter och dess inverkan på tätheten och artdiversiteten hos   dagfjärilsfaunan i sydöstra Skåne [Management of road-side vegetation: Effects on density and species diversity of butterflies in Scania, south Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 171-176. 171-176
Lemdahl, G. & Gustavsson, G. 1997. Lateglacial and Middle Holocene Coleoptera assemblages from coastal environments in south-western Sweden [Senglaciala och mellanholocena skalbagglämningar från kustmiljöer i sydvästra Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 177-187. 177-187
Douwes, P. 1997. Recension: Seifert, B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 188. 188
Hansen, L. O. 1997. The bee wolf, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), in Norway [Biulven, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), i Norge] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 189-191. 189-191
Hedström, L. 1997. Recension: Olmi, M. 1994. The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 192. 192
Ottvall, R. 1997. Vandrande mosaikslända, Hemianax ephippiger, och vandrande ängstrollslända, Sympetrum fonscolombei, funna på södra Öland [The dragonflies Hemianax ephippiger and Sympetrum   fonscolombei (Odonata: Aeshnidae and Libellulidae) found on the Baltic island of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 193-196. 193-196
Ahlén, I. 1997. Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 197-199. 197-199
Ryrholm, N. 1997. Upprop: Dagfjärilar i Norrland. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 199. 199
Kindvall, O. 1997. Recension: Fogh Nielsen, O. 1996. Danmarks graeshopper. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 200. 200
Carlberg, U. 1997. Recension: Emmet, A. M. (ed.). 1997. The moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 3, Yponomeutidae-Elachistidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Annons: Till salu. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Gielis, C. 1996. Microlepidoptera of Europe. Volume I. Pterophoridae.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 202-203. 202-203
Berglind, S.-Å. 1997. Redaktörens farväl Entomologisk tidskrift vol. 118 (4),   s. 204. 204
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s.   205-206. 205-206
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 118 1997. Entomologisk tidskrift vol.   118 (4), s. 206-208. 206-208
ET1997 1-9w
ET1997 1-9w
ET1997 1-9w.pdf
1.0 MiB
850 Downloads
Detaljer...
ET1997 10
ET1997 10
ET1997 10.pdf
700.8 KiB
246 Downloads
Detaljer...
ET1997 11-27
ET1997 11-27
ET1997 11-27.pdf
2.0 MiB
1002 Downloads
Detaljer...
ET1997 27-28
ET1997 27-28
ET1997 27-28.pdf
203.2 KiB
400 Downloads
Detaljer...
ET1997 29-41
ET1997 29-41
ET1997 29-41.pdf
1.5 MiB
603 Downloads
Detaljer...
ET1997 41
ET1997 41
ET1997 41.pdf
83.7 KiB
302 Downloads
Detaljer...
ET1997 42
ET1997 42
ET1997 42.pdf
627.3 KiB
603 Downloads
Detaljer...
ET1997 43-48
ET1997 43-48
ET1997 43-48.pdf
617.9 KiB
371 Downloads
Detaljer...
ET1997 48
ET1997 48
ET1997 48.pdf
622.1 KiB
316 Downloads
Detaljer...
ET1997 49-51
ET1997 49-51
ET1997 49-51.pdf
1.9 MiB
372 Downloads
Detaljer...
ET1997 52
ET1997 52
ET1997 52.pdf
608.1 KiB
268 Downloads
Detaljer...
ET1997 53-57
ET1997 53-57
ET1997 53-57.pdf
585.2 KiB
258 Downloads
Detaljer...
ET1997 57-58
ET1997 57-58
ET1997 57-58.pdf
1.4 MiB
247 Downloads
Detaljer...
ET1997 59-60
ET1997 59-60
ET1997 59-60.pdf
1.4 MiB
515 Downloads
Detaljer...
ET1997 60
ET1997 60
ET1997 60.pdf
670.9 KiB
245 Downloads
Detaljer...
ET1997 61-62
ET1997 61-62
ET1997 61-62.pdf
1.3 MiB
272 Downloads
Detaljer...
ET1997 63
ET1997 63
ET1997 63.pdf
976.2 KiB
427 Downloads
Detaljer...
ET1997 64
ET1997 64
ET1997 64.pdf
790.3 KiB
213 Downloads
Detaljer...
ET1997 65-71
ET1997 65-71
ET1997 65-71.pdf
663.4 KiB
352 Downloads
Detaljer...
ET1997 71
ET1997 71
ET1997 71.pdf
730.5 KiB
227 Downloads
Detaljer...
ET1997 72
ET1997 72
ET1997 72.pdf
618.0 KiB
482 Downloads
Detaljer...
ET1997 73-98w
ET1997 73-98w
ET1997 73-98w.pdf
3.7 MiB
789 Downloads
Detaljer...
ET1997 99-109
ET1997 99-109
ET1997 99-109.pdf
1.2 MiB
754 Downloads
Detaljer...
ET1997 109-110
ET1997 109-110
ET1997 109-110.pdf
218.9 KiB
274 Downloads
Detaljer...
ET1997 111-118
ET1997 111-118
ET1997 111-118.pdf
1.1 MiB
748 Downloads
Detaljer...
ET1997 118
ET1997 118
ET1997 118.pdf
218.6 KiB
255 Downloads
Detaljer...
ET1997 119-123
ET1997 119-123
ET1997 119-123.pdf
540.3 KiB
608 Downloads
Detaljer...
ET1997 124
ET1997 124
ET1997 124.pdf
634.5 KiB
277 Downloads
Detaljer...
ET1997 125-129
ET1997 125-129
ET1997 125-129.pdf
491.6 KiB
407 Downloads
Detaljer...
ET1997 130
ET1997 130
ET1997 130.pdf
628.1 KiB
275 Downloads
Detaljer...
ET1997 131-132
ET1997 131-132
ET1997 131-132.pdf
203.3 KiB
325 Downloads
Detaljer...
ET1997 133-134
ET1997 133-134
ET1997 133-134.pdf
199.2 KiB
349 Downloads
Detaljer...
ET1997 135-136
ET1997 135-136
ET1997 135-136.pdf
1.5 MiB
290 Downloads
Detaljer...
ET1997 137-154w
ET1997 137-154w
ET1997 137-154w.pdf
2.1 MiB
461 Downloads
Detaljer...
ET1997 155-169w
ET1997 155-169w
ET1997 155-169w.pdf
1.7 MiB
1340 Downloads
Detaljer...
ET1997 170
ET1997 170
ET1997 170.pdf
545.0 KiB
220 Downloads
Detaljer...
ET1997 171-176
ET1997 171-176
ET1997 171-176.pdf
622.5 KiB
261 Downloads
Detaljer...
ET1997 177-187
ET1997 177-187
ET1997 177-187.pdf
1.0 MiB
555 Downloads
Detaljer...
ET1997 188
ET1997 188
ET1997 188.pdf
747.1 KiB
244 Downloads
Detaljer...
ET1997 189-191
ET1997 189-191
ET1997 189-191.pdf
1.9 MiB
931 Downloads
Detaljer...
ET1997 192
ET1997 192
ET1997 192.pdf
646.3 KiB
271 Downloads
Detaljer...
ET1997 193-196
ET1997 193-196
ET1997 193-196.pdf
446.5 KiB
541 Downloads
Detaljer...
ET1997 197-199
ET1997 197-199
ET1997 197-199.pdf
2.0 MiB
466 Downloads
Detaljer...
ET1997 199
ET1997 199
ET1997 199.pdf
427.5 KiB
302 Downloads
Detaljer...
ET1997 200
ET1997 200
ET1997 200.pdf
681.3 KiB
346 Downloads
Detaljer...
ET1997 201
ET1997 201
ET1997 201.pdf
595.4 KiB
215 Downloads
Detaljer...
ET1997 202-203
ET1997 202-203
ET1997 202-203.pdf
1.3 MiB
360 Downloads
Detaljer...
ET1997 204
ET1997 204
ET1997 204.pdf
966.8 KiB
301 Downloads
Detaljer...
ET1997 205-206
ET1997 205-206
ET1997 205-206.pdf
1.5 MiB
254 Downloads
Detaljer...
ET1997 207-208
ET1997 207-208
ET1997 207-208.pdf
1.2 MiB
236 Downloads
Detaljer...