Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2001 1-2 omslag ET2001 3 omslag ET2001 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, s 1-72, maj 2000. Nr 3, s 73-136, september 2000. Nr 4, s 137-200, december 2000

Svensson, I. 2000. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1999. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 1-12. 1-12
Forslund, M. 2000. Nya fridlysningsbestämmelser. [New regulations for protection of species by the law.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 13-20. 13-20
Torstenius, S. & Lindmark, H. 2000. Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres 1801), Lepidoptera: Sesiidae, en för Sverige ny glasvinge. [Synanthecion andrenaeformis (Laspeyres 1801), Lepidoptera: Sesiidae, a Clearwing Moth new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 21-22. 21-22
Rättelse/Correction: E.T. vol. 120(4) 135-142. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 22. 22
Solbreck, C. 2000. Ecology and biology of Euphranta connexa (Fabr. (Diptera, Tephritidae) – a seed predator on Vincetoxicum hirundinaria Med. Asclepiadaceae. [Ekologi och biologi hos tulkörtsborrflugan, Euphranta connexa (Fabr. (Diptera: Tephritidae) – en fröpredator på tulkört, Vincetoxicum hirundinaria Med. Asclepiadaceae.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 23-30. 23-30
Palmqvist, G. 2000. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1999. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 31-45. 31-45
Wikars, L.-O. 2000. Entomologens tips. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 45. 45
Andersson, H. 2000. Debatt: Sic transit… Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 46. 46
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2000. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1999. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1999.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 47-52. 47-52
Sörensson, M. 2000. Andrena chrysoceles (Kirby) – ett nytt sandbi för Sverige (Hymenoptera:   Andrenidae). [Andrena chrysosceles (Kirby) – a new mining bee to Sweden (Hymenoptera: Andrenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 53-57. 53-57
Upprop: Hur står det till med våra vildbin. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 57. 57
Annons: Elfte svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 58. 58
Gerell, R. 2000. Alléernas betydelse för rödlistade vedlevande skalbaggar. [The importance of avenues   for threatened saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 59-66. 59-66
Douwes, P. 2000. Recension: Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 67-68. 67-68
Lindelöw, Å. 2000. Recension: Csóka, G. & Kovács, T. 1999. Xylophagous insects. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 68. 68
Hydén, N. 2000. Recension: Tuzov, V. K. 1999. Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories (Lepidoptera, Rhopalocera). Vol. 1. Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Satyridae. Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s. 69-70. 69-70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (1-2), s.   71-72. 71-72
Hedmark, K. 2000. Svampmyggor i taigan – nya arter för Sverige i ett fennoskandiskt perspektiv (Diptera, Sciaroidea exkl. Sciaridae). [Fungus gnats in the taiga – new species from Sweden in a Fennoscandian perspective (Diptera: Sciaroidea excl. Sciaridae.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 73-89. 73-89
Svensson, I. 2000. Recension: Gaedicke, R. & Heinicke, W. 1999. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 89-90. 89-90
Sjöberg, F. 2000. Recension: Gärdenfors, U. (red.). 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000. Entomologisk   tidskrift vol. 121 (3), s. 91-92. 91-92
Jansson, N. & Lundberg, S. 2000. Skalbaggar i ihåliga ädellövträd – Två nya arter för Sverige jämte återfynd av kortvingarna Hypnogyra glabra (Nordmann) och Meliceria tragardhi (Palm). [Beetles in hollow broadleaved deciduous trees – Two new species to Sweden and the staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) Hypnogyra glabra (Nordmann) and Meliceria tragardhi (Palm) found again in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 93-97. 93-97
Hall, R. 2000. Recension: Sandskär, B. 1999. Biologisk bekämpning av skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s.   98. 98
Forshage, M. 2000. Svenska namn på inhemska bladhorningar. [Swedish names for Swedish lamellicorn beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 99-118. 99-118
Eriksson, P. 2000. Populationsutvecklingen för några trädlevande skalbaggar vid nedre Dalälven. [Long term variation in population densities og saproxylic beetles at the river Dalälven, Soveden.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 119-135. 119-135
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (3), s. 136. 136
Nilsson, S. G., Baranowski, R., Ehnström, B., Eriksson, P., Hedin, J. & Ljungberg, H. 2000.   Svartoxen, Ceruchus chrysomelinus (Coleoptera, Lucanidae), en försvinnande urskogsrelikt? [Ceruchus   chrysomelinus (Coleoptera, Lucanidae), a disappearing virgin forest relict species?] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 137-146. 137-146
Gertsson, C.-A. 2000. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige fram till år 2000. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Homoptera: Coccoidea) up to the year 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 147-153. 147-153
Hydén, N. 2000. Recension: Spatenka, K., Gorbunov, O., Lastuvka, Z., Tosevski, I. & Arita, Y. 1999. Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1 Sesiidae – Clearwing Moths. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 153-155. 153-155
Annons: Tolfte svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 156. 156
Cederström, P. & Ljungberg, H. 2000. Dynmarklöparen, Calathus mollis (Marsh.), nu funnen i Sverige   (Coleoptera, Carabidae). [The ground beetle Calathus mollis (Marsh.) finally recorded from Sweden (Coleoptera: Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 157-159. 157-159
Annons: International symposium in Estonia. Entomologisk tidskrift vol. 121   (4), s. 160. 160
Wallin, H., Lindelöw, Å. & Nylander, U. 2000. Träsksammetslöparen (Chlaenius sulcicollis (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) i södra Gästrikland – aktivitet, käkslitage och ålder. [The hairy ground beetle Chlaenius sulcicollis (Paykull) (Coleoptera: Carabidae) in central Sweden – activity, mandible wear and age.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 161-170. 161-170
Hall, R. 2000. Recension: Forslund, M. & Forshed, N. 2000. Sveriges Landskapsinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 171. 171
Bengtsson, B. Å. 2000. Recension: Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Guide 1 2000. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 172. 172
Eliasson, C. 2000. Är svart guldbagge, Gnorimus variabilis (Coleoptera, Scarabaeidae), ursprunglig vid sin nordgräns? [Is Gnorimus variabilis (Coleoptera: Scarabaeidae) native at its northern limit?] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 173-179. 173-179
Bengtsson, B. Å. 2000. Recension: Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L.O. 1999. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 180. 180
Sörensson, M. 2000. New Swedish records of Feather-wing beetles (Coleoptera, Ptiliidae), and discussion of two regionally extinct species. [Nya fynd av fjädervingar (Coleoptera, Ptiliidae) i Sverige samt en diskussion kring två regionalt utdöda arter.] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 181-188. 181-188
Sörensson, M. 2000. Blomflugan Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speigth dokumenterad från   Sverige. [Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speight recorded from Sweden (Diptera: Syrphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 189-190. 189-190
Hydén, N. 2000. Recension: Scoble, M.J. (editor). 1999. Geometrid Moths of the World – A Catalogue. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 190-192. 190-192
Cederberg, B. & Nilsson, L. A. 2000. Sandbiet Andrena flavipes i Sverige (Hymenoptera, Andrenidae). [The mining bee Andrena flavipes in Sweden (Hymenoptera: Andrenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 193-197. 193-197
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 198. 198
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 121 2000. Entomologisk tidskrift vol. 121 (4), s. 199-200. 199-200