Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall (nr 1-2), Mats Jonsell (nr 3 & 4)
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2002 1-2 front ET2002 3 front ET2002 4 front

Utgivningsdatum:  Nr 1-2, s. 1-80, maj 2002. Nr 3, s. 81-152, oktober 2002. Nr 4, s. 153-224, december 2002

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2001. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2001.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 1-11. 1-11
Annons: Uppskattade insektsböcker till bra priser Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 12. 12
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2002. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2001. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 2001.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 13-18. 13-18
Nilsson L. A. & Cederberg, B. 2002. Nomada fucata, ett för Sverige nytt gökbi (Hymenoptera: Anthophoridae). [Nomada fucata, a new cuckoo bee to Sweden (Hymenoptera: Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 19-22. 19-22
Andersson, G., Andrén, B. & Carlsson, B. 2002. Svenskt entomologmöte i Göteborg 15-17 juni 2001. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 23-26. 23-26
Abenius, J. 2002. Ett märkligt vägstekelfynd (Hymenoptera: Pompilidae) på Sydkoster. [A remarkable spider wasp (Hymenoptera: Pompilidae) record from the Koster archipelago off the Swedish west coast.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 27-32. 27-32
Upprop: fynddata från Omberg i Östergötland Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 32. 32
Palmqvist, G. 2002. Recension: Ronkay, L., Yela, J.L. & Hreblay, M. 2001. Noctuidae Europaeae volym 5. Hadeninae II. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 33-34. 33-34
Ljungberg, H. 2002. Notes on North European Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae). [De svenska horn- och   dvärgdyvlarna, Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 35-49. 35-49
Douwes, P. 2002. Recension: Franzén, M. 2000. Sällsynta fjärilar i Östergötland – nationellt och regionalt rödlistade arter. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 50. 50
Högmo, O. 2002. Sensommarlek – lövvårtbitarens (Orthoptera: Leptophyes punctatissima Bosc) parning dokumenterad Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 51-52. 51-52
Palmqvist, G. 2002. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2001. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2001. ] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 53-63. 53-63
Douwes, P. 2002. Recension: Forslund, M. (red.) 2001. Natur och kultur på Öland. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 64. 64
Forshage, M. 2002. Nyare systematik bland bladhorningar (Coleoptera; Scarabaeoidea) och skalbaggar i allmänhet. [Contemporary systematics in lamellicorn beetles (Coleoptera; Scarabaeoidea) and beetles in general.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 65-74. 65-74
Annons: Trettonde Svenska entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 74. 74
Hydén, N. 2002. Recension: Huldén, L., Albrecht, A., Itämies, J., Malinen, P. & Wettenhovi, J. 2000. Finlands storfjärilsatlas. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 75-77. 75-77
Ohlsson, A. 2002. Recension: Hausmann, A. (Ed.). 2001. The Geometrid Moths of Europe (Lepidoptera). Vol. 1 Introduction. Archierinae, Orthostixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 79-80. 79-80
Nilsson, S. G., Baranowski, R., Hedin, J., Jansson, N. & Ranius, T. 2002. Hålträdslevande guldbaggars (Coleoptera, Scarabaeidae) biologi och utbredning i Sverige. [Biology and distribution of Chafers (Coleoptera, Scarabaeidae) living in hollow trees in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 81-98. 81-98
Upprop och köpes: fjärilsbilder på vift Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 98. 98
Björklund, J. O. & Palmqvist, G. 2002. Coleophora jaernaensis n. sp. (Lepidoptera: Coleophoridae), described from Sweden and Finland, and lectotype designation of Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839). [Coleophora jaernaensis n. sp. (Lepidoptera: Coleophoridae), beskriven från Sverige och Finland, och lectotypdesignering av Coleophora sternipennella (Zetter­stedt, 1839).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 99-107. 99-107
Svensson, I. 2002. Recension: Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Entomologisk tidskrift   vol. 123 (3), s. 108. 108
Gillerfors, G. 2002. Nya landskapsfynd av stritar (Auchenorrhyncha) och nya arter för Sverige. [New species to Sweden and new provincial finds of Auchenorrhyncha.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 109-116. 109-116
Jonsell, M. 2002. Recension: Ehnström, B. och Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 116-117. 116-117
Hansson, C. 2002. Recension: Gärdenfors, U. Aagaard, K. Biström, O (red.) & Holmer, M. (ill.) 2002. Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp. Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 118. 118
Grichanov, I. 2002. A checklist of Swedish Dolichopodidae (Diptera). [Förteckning över svenska styltflugor (Diptera: Dolichopodidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 119-130. 119-130
Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinskatalog med nyare fynduppgifter. [The Swedish Trichoptera, a check-list with records for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift   vol. 123 (3), s. 131-147. 131-147
Jonsell, M. 2002. Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 148. 148
Pape, T. & Wahlstedt, U. 2002. En silverborstsvans nyinförd till Sverige (Thysanura: Lepismatidae). [A silverfish newly introduced to Sweden (Thysanura: Lepismatidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 149-151. 149-151
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 152. 152
Franzén, M., Antonsson, K., Askling, J., Bergman, K.-O., Gynnemo, S., Ignell, H. & Ranius, T. 2002. Rödlistade dagfjärilar i Östergötland. [Redlisted dayactive lepidoptera in the county of Östergötland, southeastern Sweden]   Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 153-162. 153-162
Weibull, A.-C. 2002. Störst mångfald i mosaikartade jordbrukslandskap. [Higher biodiversity in heterogeneous landscapes.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 163-165. 163-165
Nilsson, A. 2002. Recension: Wichard, W., Arens, W. & Eisenbeis, G. 2002: Biological atlas of aquatic insects. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 166. 166
Ljungberg, H. 2002. Våra rödlistade jordlöpares habitatkrav. [Important habitats for red-listed ground beetles in   Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 167-185. 167-185
Borisch, D. 2002. En ny tvestjärt   (Dermaptera) för Sverige: Euborellia annulipes. [First record of the earwig Euborellia annulipes (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 186. 186
Bergsten, J., Hellqvist, S., Nilsson, A. & Pettersson, R. 2002. Rapport från Svenska Entomologmötet i Jämtland 28-30 juni 2002. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 187-192. 187-192
Nilsson, S. G. 2002. En metod för kvantitativa inventeringar av dagfjärilar och bastardsvärmare på landskapsnivå. [A method for population studies of butterflies at the landscape scale]. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 193-201. 193-201
Annons: XXVI   Nordic-Baltic Congress of Entomology Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 202. 202
Hydén, N. 2002. Recension: Lepidopterologischen-Arbeitsgruppe. 2000. Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten – Gefährdung – Schutz. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 203-204. 203-204
Jonsell, M. & Eriksson, P. 2002. Harparbollund revisited – återinventering av en välkänd vedinsektslokal. [Harparbollund revisited – reinventory of a well known locality for saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 205-218. 205-218
Ferrer, J. & Andersson, B. 2002. Förväxling av arterna i släktet Cynaeus Leconte, 1866, i Sverige och Finland (Coleoptera, Tenebrionidae). [Mix-up of the species of the genus Cynaeus Leconte, 1866, in Sweden and Finland] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 219-221. 219-221
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 222. 222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 123 2002. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 223-224. 223-224