Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri, Lund.
ISSN 0013-886x

ETomslag 1-2 2005Omslag ET 3 2005Omslaget ET 4 2005Utgivningsdatum: nr 1-2, sid. 1-96, maj 2005   nr 3, sid. 97-160, oktober 2005   nr 4, sid. 161-224, december 2005

Eriksson, P., Frycklund, I., Löfgren, T. & Abenius, J. 2005. Marma skjutfält – en kanonlokal för insekter. [The Marma shooting range – a refuge for threatened insects.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 1-20. 1-20
Svensson, I. 2005. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2004. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 21-33. 21-33
Wikars, L.-O. 2005. Recension: Jansson, N. 2004. Vedskalbaggar i 20 lövskogsområden i Hallands län 1999-2002. – Läns­styrelsen i Halland, Naturvård och Miljöövervakning. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 34. 34
Gertsson, C.-A. 2005. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige fram till år 2004. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Hemiptera:   Coccoidea) up to the year 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 35-42. 35-42
Rättelse: Stig Adebratt och jordlöparen Liotrichus quadrillum. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 42. 42
Upprop: Svärmare efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 42. 42
Karlsson, D., Pape, T., Johanson, K. A., Liljeblad, J. & Ronquist, F. 2005. Svenska Malaisefälleprojektet, eller hur många arter steklar, flugor och myggor finns i Sverige? [The Swedish Malaise Trap Project, or how many species of Hymenoptera and Diptera are there in Sweden?] Entomologisk   tidskrift vol. 126 (1-2), s. 43-53. 43-53
Ehnström, B. 2005. Recension: Viitasaari, Matti (Red. ) 2002. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) 1. A review of the suborder, the Western Palaearctic taxa of Xyeloidea and Pamphilioidea. – Tremex Press Ltd. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 54. 54
Franzén, M. & Johannesson, M. 2005. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2004. [In­teresting Macrolepidoptera findings in Sweden 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 55-70. 55-70
Lindmark, H. 2005. Femtonde svenska entomologmötet i Västerdalarna. [15th meeting of the Swedish entomological Society in Dalarna.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 71-74. 71-74
Nilsson, M. 2005. Antonechloris (Thetidia) smaragdaria (Fabricius 1787), ny mätarart för Sverige. [Antonechloris (Thetidia) smaragdaria (Fabricius 1787), a new geometrid species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 75-76. 75-76
Ryrholm, N. 2005. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2004. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126   (1-2), s. 77-84. 77-84
Gullefors, B. 2005. Två nattsländearter (Trichoptera) på snö i Sverige. [Two Caddisfly Species (Trichoptera) on Snow in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 85-87. 85-87
Bylund, H. 2005. Vad hände med fjällbjörkmätarhärjningarna sommaren 2004? Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 88. 88
Dufberg, A. 2005. Viveln Baris lepidii Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae) återfunnen i Skåne efter 130 år. [Baris lepidii Germar, 1824 rediscovered in Scania after 130 years.]   Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 89-91. 89-91
Jonsell, M. 2005. Recension: Geller-Grimm, Fritz 2003. Fotoatlas und Bestimmungsschlüssel der Raubfliegen Deutschlands/ Photographic atlas and identification key to the robber flies of Germany. – Ampyx-verlag. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 91-92. 91-92
Lövgren, R. & Dalsved, B. 2005. Thaumetopoea processionea   L. funnen i Sverige. [Thaumetopoea processionea L. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) found in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 93-94. 93-94
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 95-96. 95-96
Geijer, B. J. & Herrmann, J. 2005. Intressanta fynd av vattenskalbaggar i Mittlandsskogen på Öland. [Interesting records of water-beetles in the Midland forest on Öland, Southern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 97-102. 97-102
Atlegrim, O., Ball, J. P., Hjältén, J., Johansson, T. & Pettersson, R. 2005. Värdet av sparad död ved – en beskrivning av ett forskningsprojekt. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 103-106. 103-106
Jonsell, M. 2005. Recension: Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar, Hesperiidae-Nymphalidae. – ArtDatabanken. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 106-107. 106-107
Liungman, M. 2005. Tofsmyggan Chaoborus   pallidus – ny art för Sverige. [Chaoborus   pallidus (Chaoboridae) – a new species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 108. 108
Svensson, G. P., Larsson, M. C. & Hedin, J. 2005. Feromoner i naturvårdens tjänst: inventering av sällsynta vedlevande skalbaggar med hjälp av dofter. [Pheromones for conservation: Odour-based methods for surveying threatened saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 109-116. 109-116
Gullefors, B. 2005. Nya provinsfynd av nattsländor (Trichoptera) i Sverige 2004. [New records of  Trichoptera for the Swedish provinces in 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 117-120. 117-120
Atlegrim, O., Pettersson, R., Johansson, S., Karlsson, T., Kippel, J., Kjellberg, L., Lundström, J. & Ryd­linge, T. 2005. Mer blåbär runt myrstackar – en indirekt effekt av nordliga stackmyrans (Formica (F.) aquilonia Yarrow) närvaro. [More bilberries around ant nests – an indirect effect of the red wood ant (Formica (F.) aquilonia Yarrow).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 121-127. 121-127
Jonsell, M. 2005. Recension: Nilsson, A.N. & van Vondel, B.J. 2005. World catalogue of insects Volume 7. Amphizoidae, Aspidytidae, Haliplidae, Noteridae and Paelobiidae (Coleoptera, Adephaga). –  Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 128. 128
Hallqvist, J. 2005. Anoplodera livida (Fabricius, 1777) – långhorning ny för Sverige (Coleoptera, Cerambycidae). [Anoplodera livida (Fabricius, 1777) – a longhorn beetle new to Sweden (Coleoptera, Cerambycidae).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 129-131. 129-131
Lundberg, S. 2005. Sista (?) levande eken i Småland med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo) död våren 2003. [The last (?) living oak in Småland with attacks from Cerambyx cerdo dead after the winter 2002]  Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 131-132. 131-132
Wanntorp, H.-E. 2005. Några bladbaggar, felaktigt uppgivna som svenska. [Some leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae), mistakenly reported from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 133-136. 133-136
Jonsell, M. 2005. Ny rödlista 2005: Påverkas rangordningen av lokaler då man räknar rödlistade arter av ved­levande skalbaggar i gammelträd? [The Revised Swedish red-list 2005: Does it influence the ranking of sites when measured as number of red-listed saproxylic beetles in old hollow trees.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 137-142. 137-142
Bengtsson, B. Å. 2005. Kilskriftpraktmalen Schiffermuelleria   schaefferella Linnaeus,1758 (Lepidoptera, Oeco­phoridae) fanns verkligen i Sverige! [Schiffermuelleria schaefferella (Lepidoptera, Oecophoridae) was in fact occurring in Sweden! Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 143-146. 143-146
Greve, L., Knudsen, G. K. & Witzgall, P. 2005. Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) ny for Sverige. [Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 147-148. 147-148
Gillerfors, G. 2005. Tredje bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Fem nya arter för landet samt nya landskapsfynd. [Third contribution to the presence of the Auchenorrhyncha in Sweden. Five new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 149-158. 149-158
Bengtsson, B. Å. 2005. Recension: Hausman, A. 2004. The Geometrid Moths of Europe. Volume 2. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 158-159. 158-159
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 160. 160
Wikars, L.-O. & Orrmalm, C. 2005. Större svartbaggen (Upis ceramboides) i norra Hälsingland: en hotad vedskalbagge som behöver stora mängder agregerad död ved. [The occurrence of the threatened wood-living beetle Upis ceramboides: a species dependent on high densities of aggregated dead wood.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 161-170. 161-170
Antonsson, K., Ekroth, S., Elmquist, H., Karlsson, T. & Lager, H. 2005. Kronärtsblåvingen (Plebejus argyrog­nomon) – på väg att försvinna? [Plebejus argyrognomon ssp. norvegica – on the edge of extinction.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 171-172. 171-172
Wallin, H., Lundberg, S. & Hägg, T. 2005. Finns de båda palearktiska arterna av lövgrenbock, Stenostola dubia och S. ferrea (Coleoptera, Cerambycidae) i Norden? [Are both Palaearctic cerambycid species, Stenostola dubia and S. ferrea (Coleoptera, Cerambycidae) occurring in the Nordic countries?] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 173-179. 173-179
Annons: Sjuttonde Svenska entomolomötet 2006. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 180. 180
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 126 2005. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 181-182. 181-182
Jonsson, L. J. 2005. Den giftiga säckspindeln Cheiracanthium punctorium (Araneae, Miturgidae) återfunnen i Sverige. [The regionally extinct poisonous spider Cheiracanthium  punctorium (Araneae, Miturgidae) rediscovered in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 183-186. 183-186
Bergström, C. & Bartsch, H. 2005. Phasia barbifrons   (Girschner, 1887) – en småväxt parasitfluga (Dipt. Tachi­nidae) ny för Norden). [Phasia barbifrons (Girschner, 1887) – a small tachinid fly (Dipt. Tachinidae) new to the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 187-190. 187-190
Wanntorp, H.-E. & Ødegaard, F. 2005. Tre missförstådda jordloppor: Om förekomsten av Psylliodes isatidis Hktr, P. crambicola Lohse och P. brisouti (Bedel) i Norden. [Three misunderstood flea beetles (Coleoptera, Chrysomelidae): on the occurrence of Psylliodes   isatidis Heikertinger, P. crambicola   Lohse and P. brisouti (Bedel) in the Nordic countries (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 191-199. 191-199
Debatt: Nya rödlistan – många minskande vedinsekter är borttagna. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 200-203. 200-203
Lönnell, N. 2005. Ytterligare kunskap om utbredningen för bibagge Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) i Sverige. [Further information on the distribution of Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 203-204. 203-204
Jonsson, M. 2005. Spridningsförmågan hos insekter knutna till klibbticka och fnöskticka [Dispersal abilities of insects associated with fruiting bodies of the wood-decaying fungi Fomitopsis pinicola and Fomes fomentarius.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 205-213. 205-213
Svensson, I. 2005. Recension: Brown, J.W. 2005. World catalogue of insects. Volume 5. Tortricidae (Lepidoptera). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 214. 214
Gillerfors, G. & Coulianos, C.-C. 2005. Fynd av för Sverige nya och sällsynta skinnbaggar (Hemiptera, Heteroptera). [Records of true bugs (Hemiptera, Heteroptera) new or rare to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 215-223. 215-223
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s.   224. 224