Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Hans Karlsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

ET2011 omslag 1 ET2011 omslag 2 ET2011 omslag 3 ET2011 omslag 4

Utgivningsdatum:  Nr 1, sid. 1-80, maj 2011. Nr 2, sid. 81-128, oktober 2011. Nr 3, sid. 129-208, december 2011. Nr 4, sid. 209-280, mars 2012.

Högmo, O. 2011. Hårig rödmyra Myrmica hirsuta (Hymenoptera Formicidae) ny för Sverige, samt en   sammanställning över de svenska socialparasitiska myrorna. [Myrmica hirsuta (Hymenoptera Formicidae) new for Sweden, with a review of the Swedish socialparasitic ants.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 1-4. 1-4
Johansson, N. 2011. Återfynd av rödhornig månblomfluga Eumerus ruficornis Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) med noteringar kring artens ekologi. [Rediscovery of the hoverfly Eumerus ruficornis Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) with notes on its ecology.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 5-10. 5-10
Palmqvist, G. 2011. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2010. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 11-23. 11-23
Upprop: Skrift till Ingvar Svenssons minne. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 23. 23
Jonsell, M. 2011. Recension/Book review: Svensson, B.W. & Hall, K. 2010. Stövsländor Psocoptera. – Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 24. 24
Nilsson, L. A. 2011. Andrena marginata nigrescens Aurivillius (Sw. Gotländskt guldsandbi), a third sub-species of bee from Gotland (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). [Andrena marginata nigrescens Aurivillius Gotländskt guldsandbi, en tredje gotländsk bi-underart.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 25-31. 25-31
Bygebjerg, R. 2011. A population of the picture-winged fly Platystoma seminatione (Fabricius, 1775) found in Skåne – new to the Swedish fauna (Diptera: Platystomatidae). [En population av bredmunsflugan Platystoma seminatione (Fabricius, 1775) funnen i Skåne – ny för den svenska faunan (Diptera: Plat­ystomatidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 32-34. 32-34
PerssonVinnersten, T., Eriksson, S., Lejfelt, K., Pettersson, J. & Andersson, G. 2011. Minnesord: Sten Jonsson 1929-2010. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 35-38. 35-38
Gertsson, C.-A. 2011. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss (Hemiptera, Coccoidea) från Sverige fram till år 2010. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Hemiptera: Coccoidea) up to the year 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 39-45. 39-45
Annons: Kurs i Stövsländor. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 45. 45
Annons: Avifauna. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 46. 46
Pettersson, L. B. 2011. Välkommen med i Svensk Dagfjärilsövervakning 2011. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 47-48. 47-48
Godin, B. 2011. Recension/Book review: VÅRFJÄRILAR, en AndroidApp. – https://market.android.com/details?id=se.maplestone. varfjarilar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 49-50. 49-50
Upprop: till skalbaggskläckare. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 50. 50
Karlsson, D. & Magnusson, P. 2011. Brachycyrtinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), ny underfamilj Brok­parasitsteklar för Sverige. [Brachycyrtinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), a new Swedish subfamily of Ichneumon-flies.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 51-54. 51-54
Svensson, I. 2011. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2010. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 55-68. 55-68
Gillerfors, G. 2011. Sjätte bidraget till stritarnas förekomst i Sverige – Fyra nya arter för landet och nya landskapsfynd. [Sixth contribution to the fauna of the Auchenorrhyncha in Sweden. Four new species to the country and new provincial records.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 69-75. 69-75
Sörensson, M. 2011. Nordic Coleoptera Group – om bildandet av en ny samnordisk förening för skalbaggsintresserade. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 75-76. 75-76
Hydén, N. & Björklund, J.-O. 2011. Öppet brev: Våra artrikaste marker behöver din arbetsinsats! Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 79-80. 79-80
Franzén, M. & Molander, M. 2011. Förändringar av insektsfaunan i Padjelanta nationalpark. [Changes in the insect fauna in Padjelanta National Park.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 81-112. 81-112
Salmela, J. 2011. Contribution to knowledge on Swedish crane flies (Diptera, Tipuloidea). [Bidrag till kän­ndedomen om svenska harkrankar (Diptera, Tipuloidea).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 113-118. 113-118
Annons: Avifauna. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 119. 119
Lindelöw, Å. 2011. Recension/Book review: Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Verlag regionalkultur. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 120. 120
Kronblad, W. 2011. En ny Carabus-art för Norden (Coleoptera, Carabidae). [A new Carabus species for the Nordic countries (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 121-123. 121-123
Lindelöw, Å. 2011. Recension/Book review: Löbl, I. & A. Smetana, A. (red.) 2011. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volym 7. Curculionoidea I. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 124. 124
Löfgren, P. 2011. Lapprovfluga, Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) återfunnen på ett brandfält i Västerbottens kustland. [Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) rediscovered in Sweden in a burnt forest.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 125-128. 125-128
Karlsson, T. 2011. Dvärgflicksländan Nehalennia speciosa i Sverige (Odonata: Coenagrionidae). [The Sedgling Nehalennia speciosa in Sweden (Odonata: Coenagrionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 129-140. 129-140
Östrand, F. 2011. Jämförelse av gulskål och frihåvning för att fånga blombesökande insekter: vilka fak­torer kan påverka fångsten i gulskålar? [Comparing water pan traps and netting for capturing flower­visiting insects: what factors could affect the water pan trap catch?] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 141-152. 141-152
Molander, M. & Hellqvist, S. 2011. Två för Norden nya insektsarter i Limhamns kalkbrott: jordloppan Phyllotreta procera (Col., Chrysomelidae) och rovstekeln Tachysphex unicolor (Hym., Crabronidae). [Two new insect species for the Nordic countries found at Limhamn limestone quarry: Phyllotreta procera (Col., Chrysomelidae) and Tachysphex unicolor (Hym., Crabronidae).]. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 153-162. 153-162
Andersson, G. & Franc, N. 2011. Svenska entomologmötet 2011. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 163-166. 163-166
Jonsell, M. & Andersson, K. 2011. Vedlevande skalbaggar på lind. [Saproxylic beetles on lime trees in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 167-186. 167-186
van Steenis, J. 2011. Swedish hoverfly records (Diptera: Syrphidae). [Svenska blomflugefynd (Diptera: Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 187-193. 187-193
Stipendier: ansök. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 193. 193
Martinsson, S. 2011. Nya fynd av rödlistade och sällsynta platthornsmyggor (Diptera: Keroplatidae) från Svenska Malaisefälleprojektet. [Rare and redlisted fungus gnats in the family Keroplatidae (Diptera: Mycetophiliformia) from the Swedish Malaise Trap Project.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 194-196. 194-196
Eliasson, C. U. 2011. Jan Gustafsson – en minnesteckning. Entomologisk   tidskrift vol. 132 (3), s. 197-198. 197-198
Annons: Långhorningsboken. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 198. 198
Pettersson, L. B. & Franzén, M. 2011. Storfjärilar som ökar sin utbredning: nytillskotten i storfjärilsfaunan i sydligaste Sverige under perioden 1973-2009. [Colonisation rates of butterflies and macromoths in the southernmost province of Sweden during 1973-2009.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 199-207. 199-207
Föreningsinformation: Tjugotredje Svenska Entomolgmötet. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 208. 208
Bengtsson, B. Å. 2011. Ingvar Svensson *29 juli 1919 †17 februari 2011. [Ingvar Svensson *29 July 1919 †17 February 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 209-224. 209-224
Palmqvist, G., Landry, J.-F. & Johansson, R. 2011. Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999 a junior synonym of Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952. [Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999 är en synonym till Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 225-230. 225-230
Blomdahl, E. & Svensson, S. 2011. Minnet av vår far. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 231-233. 231-233
Elmqvist, H. 2011. Mitt första möte med Ingvar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 234. 234
Nieukerken, E. J. van, Mutanen, M. & Doorenweerd, C. 2011. DNA barcoding resolves species complexes in Stigmella salicis and S. aurella species groups and shows additional cryptic speciation in S. salicis (Lepidoptera: Nepticulidae). [DNA analyser visar artuppdelningen inom Stigmella salicis och S. aurella grupperna och att det finns ytterligare kryptiska arter inom Ssalicis (Lepidoptera: Nepticulidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 235-255. 235-255
Supplement: Supplementary online specimen data. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4) Nieukerken, et al.
Annons: SLU. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 256. 256
Bengtsson, B. Å. & Johansson, R. 2011. Review of unicolorous species of the subgenus Blastotere (Lepidop­tera, Argyresthiidae) with descriptions of Argyresthia svenssoni sp.n., and A. kulfani sp.n. [Revidering av de enfärgade arterna i undersläktet Blastotere (Lepidoptera, Argyresthiidae) samt beskrivning av Argyresthia svenssoni sp.n. och A. kulfani sp.n.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 257-274. 257-274
Forshed, N. 2011. Mina första möten med Ingvar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 275. 275
Olsson, B. 2011. Ingvar Svensson – min mentor. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 276-277. 276-277
Bidragsgivare / Donators. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 278. 278
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 132 (2011). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 132 (2011).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 279-280. 279-280