Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

Ophiogomphus cecilia 9 kB Ordn. Odonata
Fam.Gomphidae (flodtrollsländor)

Starkt hotad (EN)

Omfattas även av:

Habitatdirektivet         Bilaga/Annex 2 o 4

Bernkonventionen

    

                                        

Hos den fullbildade sländan är kroppsfärgen klart grön eller gröngul med svarta teckningar. Bakkroppens längd är 35–39 mm, vingarnas 29–35 mm. Ögonen sammanstöter inte på huvudets ovansida. Larven är bred och platt med korta, knubbiga, något inåtkrökta antenner. Partiet mellan ögonens framkant och antennens fäste är svagt krökt - inte kraftigt utbuktat som hos larven av den närbesläktade Onychogomphus forcipatus.

Utbredning och status
Arten förekommer i Mellan- och Sydeuropa och vidare österut långt in i Ryssland. I Norden finns den sparsamt i Danmark, vanligare i Baltikum och i Finland. In Sverige finns den endast i Råne älvs lopp i Norrbotten. Några äldre fynd (det sista så sent som 1961) finns även från Torne älv. Arten är inte särskilt vanlig i området kring Råne älv och populationerna är små.

Ekologi
Arten är bunden till rinnande vatten där larven utvecklas under minst två års tid nere på bottnen, även på djupt vatten. De vuxna individerna flyger under slutet av juni och början av augusti. Det är oftast hanarna man ser, patrullerande längs flodstränderna. Arten tycks välja vattendrag som är rena och klara och som flyter genom skogsmark. En viss eutrofiering förekommer dock i finska vattendrag där den fortfarande är allmän.

Hot
Eventuella störningar av det vattensystem där arten förekommer.

Åtgärder
Eftersom bägge de svenska populationerna finns inom Råne älvs vattensystem måste detta skyddas mot förändringar om vi vill ha arten kvar i landet. Förutom att man undviker storskaliga förändringar som regleringar, omfattande förorening etc. måste de områden som hyser populationerna också skyddas mot övrig, mer lokal påverkan från t.ex. bebyggelse, vägar, jord- och skogsbruk.

Övrigt
Arten omfattas av EU´s habitatdirektiv bilaga 2 vilket innebär att arten ska skyddas i nätverket Natura 2000.

Referenser

  • Ander, K. 1944. Catalogus Insectorum Sueciae, IV, Odonata. Opuscula Entomologica 9: 157–163.
  • Ander, K. 1953. Catalogus Insectorum Sueciae; Odonata additamenta. Opuscula Entomologica 18: 87–88.
  • Nilsson, A. 1986. Översiktlig inventering av bottenlevande evertebrater i Råne Älv, juni-juli 1986. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapportserie 12.
  • Pedersen, H. & Holmen, M. 1992. Fredede insekter i Danmark. Del 4: Guldsmede. Entomologiske meddelelser 62: 33–58.
  • Sahlén, G. 1996. Sveriges Trollsländor (Odonata). 2:a uppl. Fältbiologernas förlag, Sollentuna.
  • Sandhall, Å. 1987. Trollsländor i Europa. Interpublishing, Stockholm.
  • Suhling, F. & Müller, O. 1996. Die Flujungfern Europas. Die Neue Brehm-Bücherei bd 628,Westarp Wissenschaften, Magdeburg.
  • Valtonen, P. 1980. Die verbreitung der finnischen Libellen (Odonata). Notulae Entomologicae 60: 199–215.

Förf. Göran Sahlén 1999.
ArtDatabanken 2001-02-19.

© ArtDatabanken, SLU 2001
Foto © Åke Sandhall 

Hämta artfaktablad som pdf-fil.

« Tillbaka

 © Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig