Bokskogslöpare   Carabus intricatus (Linnaeus, 1761.)

Ordn. Coleoptera,
Fam. Carabidae (jordlöpare)

Sårbar (VU)

 

 

Landskapsinsekt 
i Skåne

Läs mera här!

Beskrivning
Bokskogslöparen är en av våra största jordlöpare (25-38mm). Kroppsformen är påfallande långsträckt och tillplattad med smal halssköld och långsmalt utdraget huvud; även ben och antenner är mycket långa och slanka. Färgen är svart med starkt blå metallglans på halssköld och täckvingar; de sistnämnda har en grov skulptur, bestående av i längsrader ordnade korn.

Utbredning och status
Arten är endast känd från ett begränsat område på Linderödsåsen i östra Skåne. Den omnämndes såsom svensk redan av Linné, en uppgift som ansågs tvivelaktig ända tills arten 1942 återfanns vid Forsakar nära Degeberga och 1949 även vid Stenshuvud. Bokskogslöparen har sedan dess påträffats regelbundet inom båda dessa områden, men den totala förekomstarealen är mycket begränsad och populationerna starkt varierande i storlek. Närmast utanför Sverige förekommer arten i Danmark (dels på Bornholm, dels inom ett begränsat område på Jylland) och i Baltikum. I övrigt förekommer den i Mellan- Syd- och Sydosteuropa, i Medelhavsområdet uppdelad i flera underarter. Bokskogslöparen har i Mellaneuropa under detta århundrade trängts tillbaka kraftigt söderut, så att endast ett fåtal förekomster finns kvar norr om Mains. Den betecknas i Danmark som sårbar, i Tyskland som ”vulnerable”. Arten står dessutom upptagen som på såväl IUCN’s som ECE’s hotlista. Bokskogslöparen är sedan 1942 fridlyst i Kristianstads län, sedan 1999 i hela landet.

Biologi
Både som larv och som fullvuxen är bokskogslöparen ett utpräglat rovdjur, som huvudsakligen livnär sig av andra insekter. Den anges i Mellaneuropa vara dagaktiv, och påträffas där ofta vid savande träd, rutten svamp och liknande. I Sverige och Danmark är arten knuten till fuktiga löv- (främst bok-)skogsraviner med tjockt förnalager. I Centraleuropa påträffas den i mer öppna biotoper såsom glesa skogar och skogsbryn, även i vinodlingar, i Prag till och med i parker och villaträdgårdar. Artens mycket lokala uppträdande i Norden är sannolikt klimatmässigt betingat, då den är värmekrävande och hos oss befinner sig på sin absoluta nordgräns. Den kan som fullbildad påträffas året om, vanligast under vår och höst. Arten övervintrar under mossa eller lös bark på stubbar och lågor, eller i murken ved. Den saknar liksom flertalet av släktets arter flygförmåga.

Hot
Artens isolerade förekomst på ett litet antal till ytan mycket begränsade lokaler gör den sårbar för såväl biotopförändringar som rena slumpfaktorer (t.ex. naturliga populationsfluktuationer eller predation). Lokalerna vid Forsakar och Stenshuvud är naturskyddade. Artens fridlysning gör också att insamling inte utgör något hot mot den.

Referenser

  • Brinck, P. 1943. En linneansk insekt återfunnen i Skåne. Skånes Natur.
  • Forslund, M. (red). 2000. Sveriges landskapsinsekter.

Förf. Håkan Ljungberg 1999.
© ArtDatabanken, SLU 2000
Foto © Rune Axelsson

Hämta artfaktablad som pdf-fil.

« Tillbaka

  © Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig