I ett öppet brev till Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Miljöministern Karolina Skog begär SEF och 24 andra oberoende intresse- och naturvårdsföreningar ett s.k. moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

Brevet publicerades bl.a. i Svenska Dagbladet 8/2.

Läs orginalbrevet i sin helhet här.

 

Läsa mer:

Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun
Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs
naturvårdsambitioner.

Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017

Skydda Skogen (2017-12- 18). Sveaskogs stora avverkningar berör

Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för
bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av
samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsens rapport 4:2010

Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av
Sveriges riksdag

Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag
av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog

Share →

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.