Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1992 omslag 1-2 ET 1992 omslag 3 ET 1992 omslag 4

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, s 1-64, 30 April 1992.
Nr 3, s 1-52, November 1992.
Nr 4, s 1-64, December 1992.

Gärdenfors, U. & Baranowski, R. 1992. Skalbaggar anpassade till öppna respektive slutna ädel­lövskogar föredrar olika trädslag [Beetles living in open deciduos forests prefer different tree species than those living in dense forests] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 1-11. 1-2 1-11
Notis: Myggornas meny avslöjar motmedel. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 11. 1-2 11
Omslagsbilden. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 11. 1-2 11
Entomologens budord. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 12. 1-2 12
Förändringar i Sveriges boreala skogar 1870-1991. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 13-15. 1-2 13-15
Entomologernas naturvårdsdeklaration. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 16-18. 1-2 16-18
Upprop: Sveriges Entomologiska Förenings markägardiplom. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 18. 1-2 18
Jaenson, T. 1992. Myggnät skyddar mot malaria i afrikanska byar. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 19. 1-2 19
Gärdenfors, U. & Wilander, P. 1992. Sveriges klokrypare med nyckel till arterna [Swedish pseudoscorpions with a key to the species] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 20-35. 1-2 20-35
Upprop: Bokolonier av bin och grävsteklar önskas. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 35. 1-2 35
Svensson, I. 1992. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1991 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1991] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 36-41. 1-2 36-41
Andersson, H. 1992. Snylthumlan Psithyrus vestalis (Geoffroy) (Hymenoptera, Apidae) lever och frodas i Skåne [The cuckoo bumble bee Psithyrus vestalis (Geoffroy) (Hymenoptera, Apidae) lives and flourishes in Sweden, Scania] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 42-43. 1-2 42-43
Upprop: Vedlevande knäppare önskas. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 43. 1-2 43
Alroth, G. 1992. Solifugae — den bortglömda djurgruppen. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 44-46. 1-2 44-46
Svensson, I. 1992. Monochroa inflexella n.sp. (Lepidoptera, Gelechiidae) Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 47-51. 1-2 47-51
Palmqvist, G. 1992. Recension/Book review: Fibiger, M. & Hacker, H. 1991. Systematic list of the Noctuidae of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 51. 1-2 51
Palm, E. 1992. Antonomus brunnipennis Curtis 1840 er utbredt i Norden! (Coleoptera, Curculio­nidae) [Antonomus brunnipennis Curtis 1840 is widespread in Scandinavia!] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 52-54. 1-2 52-54
Stipendier: Ansök! Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 54. 1-2 54
Leiler, T.-E. 1992. Ljudalstring hos Lamiinae-larver (Coleoptera, Cerambycidae) [ Sound produc­tion by lamiine larvae (Coleoptera, Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 55-56. 1-2 55-56
Johansson, F. 1992. Nya landskapsfynd av trollsländor (Odonata) i mellersta Norrland [New pro­vincial   records of dragonflies from North Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 56-57. 1-2 56-57
Upprop: angående fjällvärldens insektfauna. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 57. 1-2 57
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Coulianos, C.-C. & Holmåsen, I. 1991. Galler, en fälthandbok om gallbildningar på vilda och odlade växter. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 58. 1-2 58
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Peckarsky, B.L., Fraissinet, P.R., Penton, M.A. & Conklin, D.J.Jr. 1990. Freshwater macroinvertebrates of northeastern North America. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 59. 1-2 59
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Stork, N.E. (red.) 1990. The role of ground beetles in ecological and environ­mental studies. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 59-60. 1-2 59-60
Imby, L. 1992. Recension/Book review: Ehrenroth, B. & Owe–Larson, B. 1991 Hammarö sydspets — udde i Vänern. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 61. 1-2 61
Annons: Till salu. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 61. 1-2 61
Föreningsmeddelande: EFIS. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 62. 1-2 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 62-64. 1-2 62-64
Inbjudan: Fjärde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 113 (1-2), s. 64. 1-2 64
Andersson, G. 1992. XXII Nordiska Entomologmötet i Göteborg 1991. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 1-4. 3 1-4
Jonasson, J. Å. 1992. XXII Nordiska Entomologmötets Västgötaexkursion. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 5-7. 3 5-7
Andersson, G. 1992. Arkeo-entomologiska undersökningar i historisk tid i Göteborg [Archaeo-entomological investigations in historical time in Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 7-14. 3 7-14
Arneklev, J. V. & Dolmen, D. 1992. Ferskvannsinvertebrater i noen nord-norske kalksteinsgrotter [Freshwater invertebrates in north Norwegian karst caves] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 15-26. 3 15-26
Hagström, T. 1992. Brunbandad kackerlacka, Supella longipalpa Fabr. (Blattodea, Blatellidae), på spridning i Göteborgstrakten [The brown-banded cockroach, Supella longipalpa Fabr. (Blat­todea, Blatellidae), increasing in the Göteborg area, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 27-29. 3 27-29
Annons: Naturhistoriska museet i Göteborg. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 30. 3 30
Hagström, T. 1992. Entomologins utveckling i Göteborgstrakten [The progress of entomology in the Göteborg area] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 31-35. 3 31-35
Annons: Västsvenska Entomologklubben. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3),   s. 36. 3 36
Pettersson, R. B. 1992. Tallblomviveln — contortaskogens karaktärsdjur [The pine flower weevil ­the character species of lodgepole pine forests] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 37-38. 3 37-38
Silfverberg, H. 1992. Förändringar i förekomst av knäppare i Finland (Coleoptera, Elateridae) [In­creases and descreases among Finish Elateridae] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 39-44. 3 39-44
Vuori, K.-M. 1992. Nattsländelarver (fam. Hydropsychidae) som indikatorer på vattenkvalitet [Hydropsychid caddis larvae as indicators of water pollution] Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 45-49. 3 45-49
Sammanfattningar av några föredrag från XXII Nordiska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 113   (3), s. 50-51. 3 50-51
Annons: Sveriges Entomologiska Förening. Entomologisk tidskrift vol. 113 (3), s. 52. 3 52
Wikars, L.-0. 1992. Skogsbränder och insekter [Forest fires and insects] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 1-11. 4 1-11
Bengtsson, B. Å. 1992. Recension/Book review: Landry, J.-F. 1991. Systematics of nearctic Scythrididae (Lepidoptera: Gelec­hioidea): Phylogeny and classification of supraspecific taxa, with a review of described species. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 12. 4 12
Ahnlund, H. & Lindhe, A. 1992. Hotade vedinsekter i barrskogslandskapet — några synpunkter utifrån studier av sörmländska brandfält, hällmarker och hyggen [Endangered wood-living insects in coniferous forests — some thoughts from studies of forest-fire sites, outcrops and clearcuttings in the province of Sörmland, Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 13-23. 4 13-23
Pettersson, R. 1992. Recension/Book review: Wilding, N., Collins, N.M., Hammond, P.M. & Webber, J.F. 1989. Insect­fungus interactions. 14th Symposium of the Royal Entomological Society of London in col­laboration with the British Mycological Society 16-17 September 1987, London. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 23-24. 4 23-24
Upprop: Byteslista för olika insektsgrupper. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 24. 4 24
Eliasson, C. 1992. A contribution to the knowledge of the Iceland noctuid fauna (coll. Lindroth, Lepidoptera, Noctuidae) with new aspects on passive dispersal by ice-rafting [Bidrag till kän­nedom om Islands nattflyfauna (coll. Lindroth, Lepidoptera, Noctuidae) med nya synpunkter på passiv spridning med istransport] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 25-35. 4 25-35
Berglind, S.-Å. 1992. Recension/Book review: Wikars, L.-O. & Ås, S. 1991. Hotade vedinsekter i fem lövbrännor i norra Hälsingland. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 35. 4 35
Cederberg, B. 1992. Naturvårdsdiplom till skogseldare. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 36. 4 36
Palmqvist, G. 1992. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1991 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1991] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 37-45. 4 37-45
Palmqvist, G. 1992. Recension/Book review: Skou, P. 1991. Nordens ugler, håndbog over de danske, islandske og fennos­kandiske Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 45-46. 4 45-46
Östberg, A. 1992. De svenska hårmyggorna av släktet Dilophus (Diptera, Bibionidae), med en ny art för   Sverige [The swedish Dilophus-species (Diptera, Bibionidae), with a new species for Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 47-51. 4 47-51
Carlberg, U. 1992. Recension/Book review: Emmet, A.M. 1991. The scientific names of the British Lepidoptera — their history and meaning. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 51-52. 4 51-52
Elmquist, H. 1992. Recension/Book review: Berglind, S-Å. 1989 resp 1990. Inventering av fjärilsfaunan på Rännberget respektive Gultberget, Torsby kommun, Värmland. Entomologisk tidskrift vol.   113 (4), s. 52. 4 52
Nilsson, G. E. 1992. Nya fynd av gaddsteklar i Sverige [New records of Hymenoptera Aculeata from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 53-57. 4 53-57
Nilsson, A. 1992. Recension/Book review: Studemann, D., Landolt, P., Sartori, M., Hefti, D. & Tomka, I. 1992. Ephemeroptera. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 58. 4 58
Gunnardo, D. 1992. Kommunal bivarg, Philanthus triangulum F. (Hymenoptera, Sphecidae), i Värmland [A colony of Philanthus triangulum (Hymemoptera Sphecidae) in Värmland, south central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 59-60. 4 59-60
Berglind, S.-Å. 1992. Ny redaktion för ET. Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 60. 4 60
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 61-62. 4 61-62
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 113 (1992). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 113 (1992).] Entomologisk tidskrift vol. 113 (4), s. 63-64. 4 63-64
ET 1992 1 1-11
ET 1992 1 1-11
ET 1992 1 1-11.pdf
1.2 MiB
381 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 12
ET 1992 1 12
ET 1992 1 12.pdf
880.8 KiB
397 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 13-15
ET 1992 1 13-15
ET 1992 1 13-15.pdf
785.4 KiB
833 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 16-18
ET 1992 1 16-18
ET 1992 1 16-18.pdf
424.3 KiB
325 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 19
ET 1992 1 19
ET 1992 1 19.pdf
803.1 KiB
506 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 20-35
ET 1992 1 20-35
ET 1992 1 20-35.pdf
1.5 MiB
2356 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 35
ET 1992 1 35
ET 1992 1 35.pdf
680.0 KiB
308 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 36-41
ET 1992 1 36-41
ET 1992 1 36-41.pdf
724.1 KiB
579 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 42-43
ET 1992 1 42-43
ET 1992 1 42-43.pdf
1.3 MiB
416 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 44-46w
ET 1992 1 44-46w
ET 1992 1 44-46w.pdf
315.1 KiB
344 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 47-51
ET 1992 1 47-51
ET 1992 1 47-51.pdf
3.8 MiB
725 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 51
ET 1992 1 51
ET 1992 1 51.pdf
655.8 KiB
338 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 52-54
ET 1992 1 52-54
ET 1992 1 52-54.pdf
1.9 MiB
843 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 55-56
ET 1992 1 55-56
ET 1992 1 55-56.pdf
1.6 MiB
605 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 56-57
ET 1992 1 56-57
ET 1992 1 56-57.pdf
1.5 MiB
519 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 58
ET 1992 1 58
ET 1992 1 58.pdf
103.5 KiB
432 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 59
ET 1992 1 59
ET 1992 1 59.pdf
94.0 KiB
255 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 59-60
ET 1992 1 59-60
ET 1992 1 59-60.pdf
217.3 KiB
928 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 61
ET 1992 1 61
ET 1992 1 61.pdf
93.6 KiB
268 Downloads
Detaljer...
ET 1992 1 62-64
ET 1992 1 62-64
ET 1992 1 62-64.pdf
273.8 KiB
386 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 1-6w
ET 1992 3 1-6w
ET 1992 3 1-6w.pdf
1.7 MiB
398 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 7-14
ET 1992 3 7-14
ET 1992 3 7-14.pdf
714.3 KiB
353 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 15-26
ET 1992 3 15-26
ET 1992 3 15-26.pdf
1.1 MiB
811 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 27-29
ET 1992 3 27-29
ET 1992 3 27-29.pdf
297.0 KiB
677 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 30
ET 1992 3 30
ET 1992 3 30.pdf
437.2 KiB
245 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 31-35w
ET 1992 3 31-35w
ET 1992 3 31-35w.pdf
484.5 KiB
655 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 36
ET 1992 3 36
ET 1992 3 36.pdf
445.8 KiB
346 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 37-38
ET 1992 3 37-38
ET 1992 3 37-38.pdf
193.9 KiB
519 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 39-44
ET 1992 3 39-44
ET 1992 3 39-44.pdf
496.3 KiB
319 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 45-49
ET 1992 3 45-49
ET 1992 3 45-49.pdf
392.0 KiB
580 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 50-51
ET 1992 3 50-51
ET 1992 3 50-51.pdf
185.6 KiB
259 Downloads
Detaljer...
ET 1992 3 52
ET 1992 3 52
ET 1992 3 52.pdf
457.9 KiB
259 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 1-11
ET 1992 4 1-11
ET 1992 4 1-11.pdf
1.3 MiB
1706 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 12
ET 1992 4 12
ET 1992 4 12.pdf
92.4 KiB
463 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 13-23w
ET 1992 4 13-23w
ET 1992 4 13-23w.pdf
2.2 MiB
984 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 23-24
ET 1992 4 23-24
ET 1992 4 23-24.pdf
194.0 KiB
404 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 25-35
ET 1992 4 25-35
ET 1992 4 25-35.pdf
1.3 MiB
802 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 35
ET 1992 4 35
ET 1992 4 35.pdf
588.9 KiB
290 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 36
ET 1992 4 36
ET 1992 4 36.pdf
715.3 KiB
457 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 37-45
ET 1992 4 37-45
ET 1992 4 37-45.pdf
888.2 KiB
446 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 45-46
ET 1992 4 45-46
ET 1992 4 45-46.pdf
193.7 KiB
889 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 47-51
ET 1992 4 47-51
ET 1992 4 47-51.pdf
474.1 KiB
461 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 51-52
ET 1992 4 51-52
ET 1992 4 51-52.pdf
197.4 KiB
272 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 53-57
ET 1992 4 53-57
ET 1992 4 53-57.pdf
602.9 KiB
870 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 58
ET 1992 4 58
ET 1992 4 58.pdf
653.0 KiB
300 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 59-60
ET 1992 4 59-60
ET 1992 4 59-60.pdf
1.5 MiB
779 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 61-62
ET 1992 4 61-62
ET 1992 4 61-62.pdf
1.4 MiB
552 Downloads
Detaljer...
ET 1992 4 63-64 Innehåll
ET 1992 4 63-64 Innehåll
ET 1992 4 63-64 innehåll.pdf
1.2 MiB
61 Downloads
Detaljer...