Entomologisk Tidskrift Vol. 117, 1996

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1996 1-2 omslag ET1996 3 omslag ET1996 4 omslag

Utgivningsmånad: Nr 1-2, s 1-72, augusti 1996; Nr 3, s 73-128, november 1996; Nr 4, s 129-182, december 1996.

Nylin, S. 1996. Dagfjärilarnas anpassningar till årstiderna – en historia om plasticitet [Seasonal   adaptations in butterflies – a story on plasticity] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 1-10. 1-10
Sörensson, M. 1996. Sydsvenska kortvingar (Coleoptera: Staphylinidae) ur ett naturvårdsperspektiv: 1. Quedius truncicola [South Swedish rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from a conservation point of view: 1. Quedius truncicola] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 11-22. 11-22
Malmqvist, B. 1996. Bäckbromsen, Atherix ibis (Diptera: Athericidae), i Sverige: en rödlistad flugas utbredning och status [The ibis fly, Atherix ibis (Diptera: Athericidae), in Sweden: the distribution and status of a red listed fly species] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 23-28. 23-28
Viktorsson, J. & Wikars, L.-0. 1996. Sound production and cannibalism in larvae of the pine-sawyer beetle Monochamus sutor L. (Coleoptera: Cerambycidae) [Ljudalstring och kannibalism hos larver av tallbock Monochamus sutor L. (Coleoptera: Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 29-33. 29-33
Douwes, P. 1996. Corrections/Rättelser och förklaringar till Sveriges myror. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s.   33. 33
Jonsell, M. 1996. Recension: Ljungberg, H. 1995. Jordlöpare och kortvingar på öppna våtmarker längs nedre Helgeån. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 34. 34
Palmqvist, G. 1996. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1995 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden 1995] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 35-48. 35-48
Cassel, A. & Berglind, SÅ. 1996. Upprop: Fynd av brun gräsfjäril efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 48. 48
Svensson, I. 1996. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1995 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 1995] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s.   49-57. 49-57
Gunnarsson, B. 1996. Recension: Appelqvist, T. & Bengtsson, 0. 1995. Brynmiljöer i Bohuslän – insektsliv, biologisk mångfald och synpunkter på övervakning. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 58. 58
Apelqvist, M. 1996. Ängsstinkflyet Stenodema trispinosa (Heteroptera: Miridae) — med två generationer i Sverige [Stenodema trispinosa (Heteroptera: Miridae) — with two generations in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 59-60. 59-60
Mamaev, B. M. 1996. Records of gall midges of the subfamily Lestreminae (Diptera: Cecidomyiidae) in Swe­den [Fynd av gallmyggor av underfamiljen Lestremiinae (Diptera: Cecidomyiidae) i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 61-62. 61-62
Ohlsson, A. & Ryrholm, N. 1996. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1995 [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1995] Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 63-64. 63-64
Hedström, L. 1996. Recension: Medvedev, G.S. (Ed.). 1995. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, Vol. III, part four. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 65-66. 65-66
Sahlén, G. 1996. Upprop: Fortsätt rapportera fynd av trollsländor Entomologisk tidskrift vol. 117 1-2), s. 66. 66
Lemdahl, G. 1996. Recension: Elias, S.A. 1994. Quaternary Insects and their Environments. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 67-68. 67-68
Berglind, SÅ. 1996. Upprop: Pantermätare sökes! Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 68. 68
Struwe, I. 1996. Naturvårdsdiplom till greve med okonventionella skogsbruksmetoder. Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 69-70. 69-70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 117 (1-2), s. 71-72. 71-72
Wickman, P.-O. 1996. Dagfjärilslekar [Butterfly leks] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 73-85. 73-85
Föreningsinformation: Landskapsinsekter! Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 85. 85
Hedström, L. 1996. Recension: Chvåla, M. 1994. The Empidoidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. III. Genus Empis. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 86. 86
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1996. Förändringar i utbredning av den boreala skogens vedlevande knäp­pare [Changes in the Swedish distribution of click beetles (Elateridae) occurring in the boreal forest] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 87-101. 87-101
Nilsson, A. N. 1996. Recension: Sandhall, Å. & Douwes, P. 1995. Fantastiska insekter. Inblick i en spännande och egendomlig värld. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 102. 102
Föreningsinformation: Lämna förslag till mottagare av Naturvårds-markägadiplomet Entomologisk   tidskrift vol. 117 (3), s. 102. 102
Betzholtz, P.-E. & Lindeborg, M. 1996. Har lavdagsvärmaren, Dysauxes ancilla (Lepidoptera:   Ctenuchidae), en framtid på Öland? [Is there a future for the handmaid, Dysauxes ancilla (Lepidoptera: Ctenuchidae), on the Baltic island of Öland?] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 103-111. 103-111
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 111. 111
Föreningsinformation: Logotype-tävling! Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 111. 111
Åttonde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 112. 112
Krzywin´ski, J. 1996. Notes on some Scandinavian Palpomyiini (Diptera: Ceratopogonidae) [Data om några skandinaviska svidknott av tribus Palpomyiini (Diptera: Ceratopogonidae)] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 113-119. 113-119
Inbjudan. XXIV Nordic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 120. 120
Stipendier: Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 120. 120
Pettersson, B. 1996. Nya fyndplatser för cikadavårtbitare (Metrioptera roeseli) norr om Mälaren [New records of Roesel’s cricket, Metrioptera roeseli (Orthoptera: Tettigonidae), north of Lake Mälaren, South-Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 121-122. 121-122
Gustafsson, B. 1996. Några fjärilsarter importerade till Sverige med bananer [Some Lepidoptera imported to Sweden with bananas] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 123-124. 123-124
Lundberg, S. 1996. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 24 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 24] Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 124-125. 124-125
Sörensson, M. 1996. Recension: Lundberg, S. 1995. Catalogus Coleopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 126-127. 126-127
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 117 (3), s. 128. 128
Rydell, J. & Baagöe, H. J. 1996. Gatlampor ökar fladdermössens predation på fjärilar [Streetlamps increase bat predation on moths] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 129-135. 129-135
Upprop: Rapportera rödlistade arter! Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 135. 135
Lindelöv, Å. 1996. Recension: Bense, U. 1995. Longhorn beetles. Illustrated key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 136. 136
Ahnlund, H. 1996. Vedinsekter på en sörmländsk aspstubbe [Saproxylic insects on a Swedish dead aspen] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 137-144. 137-144
Ljungberg, H. 1996. De svenska jordlöparna i Agonum viduum-gruppen (Coleoptera: Carabidae) – nytillskott och namnändringar [The Swedish ground beetles of the Agonum viduum group   (Coleoptera: Carabidae) – additions and name changes] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 145-159. 145-159
Lundberg, Stefan 1996. Recension: Nilsson, A.N. (Ed.). 1996. Aquatic insects of North Europe. A taxonomic handbook, vol. 1. Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 160. 160
Fröberg, L., Solhy, T, Baur, A. & Baur, B. 1996. Hornkvalster (Oribatida) knutna till lavar på Ölands Stora Alvar [Oribatid mites (Acari: Oribatida) associated with lichens in the Great Alvar of Öland, Sweden) Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 161-164. 161-164
Paxton, R. J., Tengö, J. & Hedström, L. 1996. Dipteran parasites and other associates of a communal bee, Andrena scotica (Hymenoptera: Apoidea), on Öland, SE Sweden [Parasitiska flugor och andra följeslagare till ett kommunalt bi, Andrena scotica (Hymenoptera: Apoidea), på Öland] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s.   165-178. 165-178
Gustafsson, B. 1996. Pappersgetingen Polistes biglumis (Hymenoptera: Vespidae) åter påträffad i Sverige [Polistes biglumis (Hymenoptera: Vespidae) rediscovered in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 179-180. 179-180
Lundberg, S. 1996. Svartbaggen Cynaeus opacus (Coleoptera: Tenebrionidae) funnen i Sverige, med notiser rörande en anmärkningsvärd kompostskalbaggsfauna [The first Swedish record of Cynaeus opacus Champion (Coleoptera: Tenebrionidae), with notes on a remarkable compost beetle fauna] Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 181-182. 181-182
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 117 (4), s. 183-184. 183-184

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.