Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 118, 1997

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET1997 omslag 1 ET1997 omslag 2-3 ET1997 omslag 4

 

Utgivningsmånad: Nr 1, s 1-64, juni 1997. Nr 2-3, s 65-136, maj 1998. Nr 4, s 137-206, december 1998.

Nilsson, S. G. 1997. Mörkbaggen Grynocharis oblonga – en specialiserad vedskalbagge med reliktutbredning [Grynocharis oblonga L. (Coleoptera: Trogositidae) – a specialized wood beetle with a relict distribution]   Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 1-9. 1-9
Annons: 6th European Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 9. 9
Hedström, L. 1997. Recension: Heie, O. E. 1992, 1994, 1995. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. IV, V, VI. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 10. 10
Palmqvist, G. 1997. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1996 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 11-27. 11-27
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Karsholt, 0. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 27-28. 27-28
Svensson, I. 1997. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1996 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 29-41. 29-41
Kristiansen, K. 1997. Recension: Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 41. 41
Hagström, T. 1997. Recension: Mattson, C. O. & Lang, J. 1994. Bin till nytta och nöje. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 42. 42
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1997. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1996 [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 43-48. 43-48
Rättelse/Correction: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 48. 48
Lundberg, S. & Pettersson, R. 1997. Något om skalbaggsfaunan i ryskt virke vid en såg i Västerbotten [Observations of the beetle fauna in Russian timber at a saw mill in Västerbotten, Northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 49-51. 49-51
Annons: Fältbiologerna förlag. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Upprop: Fortsätt rapportera fynd av gräsfjäril och pantermätare. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Ahnlund, H. 1997. Debatt: Skydd eller skötsel – replik angående betydelsen av kontinuitet och substrattillgång för krävande vedinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 53-54. 53-54
Nilsson, S. G., Baranowski, R. & Hedin, J. 1997. Debatt: Var kan en artrik lövskog återskapas? Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 54-57. 54-57
Hydén, N. 1997. Recension: Poole, R. W. 1995. The moths of America North of Mexico, fascicle 26.1. Noctuoidea, Noctuidae (Part), Cuculliinae, Stiirinae, Psaphidinae (Part). Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 57-58. 57-58
Ehnström, B. & Lundberg, S. 1997. Cryptolaemus montrouzieri, en nyckelpiga som används för biologisk bekämpning i Sverige [Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, a ladybird beetle used for biological control in green houses in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 59-60. 59-60
Efterlysning: levande öronstritar och båtflyn önskas. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 60. 60
Gillerfors, G. 1997. Fynd av tre nya skalbaggar för Sverige [Records of three new beetles to Sweden) Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 61-62. 61-62
Jaenson, T., Lyckå, B. & Melander, Y. 1997. Till minne av Kjell Ehnbom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 63. 63
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 64. 64
Otronen, M. 1997. Asymmetri hos insekter: är symmetriska individer mer framgångsrika? [Asymmetri in insects: are symmetrical individuals more successful than others?] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 65-71. 65-71
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 71. 71
Hedström, L. 1997. Recension: Andersen, S. 1996. The Siphonini (Diptera: Tachinidae) of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 72. 72
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1997. Förändringar i utbredning av sydliga vedknäppare (Coleoptera: Elateridae och Lissomidae) i Sverige [Changes in the distribution of southern click beetles (Coleoptera:   Elateridae and Lissomidae) dependent on dead trees in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 73-98. 73-98
Sylvén, E., Hellqvist, S., Sellerholm, G. & TastásDuque, R. 1997. A new gall midge (Diptera: Cecidomyiidae), feeding beneath leaf sheaths of Phalaris arundinacea (Poaceae) [En ny gallmygga (Diptera: Cecidomyiidae), som livnär sig under bladslidor på Phalaris arundinacea (Poaceae)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 99-109. 99-109
Johansson, F. 1997. Recension: Sahlén, G. 1996. Sveriges trollsländor. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 109-110. 109-110
Gertsson, C.-A. 1997. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige [New species and new province records of scale insects from Sweden (Homoptera: Coccoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 111-118. 111-118
Annons: Entomologica Fennica. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 118. 118
Lundberg, S. 1997. Skalbaggsarter som inte återfunnits i Sverige på lång tid – en uppföljning av en   sammanställning från 1978 [Beetles which have not been recorded in Sweden for a long time – a follow-up of an article from 1978] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 119-123. 119-123
Föreningsinformation: Markägardiplom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 123. 123
Lundberg, S. 1997. Recension: Palm, E. 1996. Nordeuropas Snudebiller 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae) — med saerligt henblick på den danske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 124. 124
Abenius, J. 1997. Vägstekeln Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) i Sverige [The spider wasp Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 125-129. 125-129
Annons: Stipendier: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 129. 129
Annons: Nionde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 130. 130
Eliasson, C. U. 1997. Fjällrotfjärilen, Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae), förpassad ut ur Sverige genom ett tryckfel [Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae) omittted from the Swedish list due to a   typographical error] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 131-132. 131-132
Upprop: Var finns kvickfjärilen? Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 132. 132
Borisch, D. 1997. Det Edvard Andersonska Medelhavsväxthuset i Stockholm: en inkörsport för vivlar   (Coleoptera: Curculionidae) från södra Europa [Edvard Anderson’s Mediterranean greenhouse in Stockholm, an immigration gate for weevils (Curculionidae) from southern Europe] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 133-134. 133-134
Annons: Köpes. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 134. 134
föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 135-136. 135-136
Berglind, S.-Å., Ehnström, B. & Ljungberg, H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små vattendrag – exemplen Svartån och Mjällån [Riparian beetles, biodiversity, and stream flow   regulation – the examples of Svartån and Mjällån streams, Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 137-154. 137-154
Wikars, L.-O. 1997. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande [Pyrophilous insects in Orsa Finnmark, Central Sweden: biology, distribution, and conservation] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 155-169. 155-169
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, S .G. & Rundlöv, U. 1997. Natur och kultur i Stenbrohults socken.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 170. 170
Gerell, R. 1997. Skötseln av vägkanter och dess inverkan på tätheten och artdiversiteten hos   dagfjärilsfaunan i sydöstra Skåne [Management of road-side vegetation: Effects on density and species diversity of butterflies in Scania, south Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 171-176. 171-176
Lemdahl, G. & Gustavsson, G. 1997. Lateglacial and Middle Holocene Coleoptera assemblages from coastal environments in south-western Sweden [Senglaciala och mellanholocena skalbagglämningar från kustmiljöer i sydvästra Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 177-187. 177-187
Douwes, P. 1997. Recension: Seifert, B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 188. 188
Hansen, L. O. 1997. The bee wolf, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), in Norway [Biulven, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), i Norge] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 189-191. 189-191
Hedström, L. 1997. Recension: Olmi, M. 1994. The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 192. 192
Ottvall, R. 1997. Vandrande mosaikslända, Hemianax ephippiger, och vandrande ängstrollslända, Sympetrum fonscolombei, funna på södra Öland [The dragonflies Hemianax ephippiger and Sympetrum   fonscolombei (Odonata: Aeshnidae and Libellulidae) found on the Baltic island of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 193-196. 193-196
Ahlén, I. 1997. Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 197-199. 197-199
Ryrholm, N. 1997. Upprop: Dagfjärilar i Norrland. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 199. 199
Kindvall, O. 1997. Recension: Fogh Nielsen, O. 1996. Danmarks graeshopper. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 200. 200
Carlberg, U. 1997. Recension: Emmet, A. M. (ed.). 1997. The moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 3, Yponomeutidae-Elachistidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Annons: Till salu. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Gielis, C. 1996. Microlepidoptera of Europe. Volume I. Pterophoridae.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 202-203. 202-203
Berglind, S.-Å. 1997. Redaktörens farväl Entomologisk tidskrift vol. 118 (4),   s. 204. 204
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s.   205-206. 205-206
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 118 1997. Entomologisk tidskrift vol.   118 (4), s. 206-208. 206-208

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.