Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Sven-Åke Berglind
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET1997 omslag 1 ET1997 omslag 2-3 ET1997 omslag 4

 

Utgivningsmånad: Nr 1, s 1-64, juni 1997. Nr 2-3, s 65-136, maj 1998. Nr 4, s 137-206, december 1998.

Nilsson, S. G. 1997. Mörkbaggen Grynocharis oblonga – en specialiserad vedskalbagge med reliktutbredning [Grynocharis oblonga L. (Coleoptera: Trogositidae) – a specialized wood beetle with a relict distribution]   Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 1-9. 1-9
Annons: 6th European Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 9. 9
Hedström, L. 1997. Recension: Heie, O. E. 1992, 1994, 1995. The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. IV, V, VI. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 10. 10
Palmqvist, G. 1997. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1996 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 11-27. 11-27
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Karsholt, 0. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 27-28. 27-28
Svensson, I. 1997. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1996 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 29-41. 29-41
Kristiansen, K. 1997. Recension: Stoltze, M. 1996. Danske dagsommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 41. 41
Hagström, T. 1997. Recension: Mattson, C. O. & Lang, J. 1994. Bin till nytta och nöje. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 42. 42
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1997. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1996 [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1996] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 43-48. 43-48
Rättelse/Correction: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 48. 48
Lundberg, S. & Pettersson, R. 1997. Något om skalbaggsfaunan i ryskt virke vid en såg i Västerbotten [Observations of the beetle fauna in Russian timber at a saw mill in Västerbotten, Northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 49-51. 49-51
Annons: Fältbiologerna förlag. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Upprop: Fortsätt rapportera fynd av gräsfjäril och pantermätare. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 52. 52
Ahnlund, H. 1997. Debatt: Skydd eller skötsel – replik angående betydelsen av kontinuitet och substrattillgång för krävande vedinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 53-54. 53-54
Nilsson, S. G., Baranowski, R. & Hedin, J. 1997. Debatt: Var kan en artrik lövskog återskapas? Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 54-57. 54-57
Hydén, N. 1997. Recension: Poole, R. W. 1995. The moths of America North of Mexico, fascicle 26.1. Noctuoidea, Noctuidae (Part), Cuculliinae, Stiirinae, Psaphidinae (Part). Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 57-58. 57-58
Ehnström, B. & Lundberg, S. 1997. Cryptolaemus montrouzieri, en nyckelpiga som används för biologisk bekämpning i Sverige [Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, a ladybird beetle used for biological control in green houses in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 59-60. 59-60
Efterlysning: levande öronstritar och båtflyn önskas. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 60. 60
Gillerfors, G. 1997. Fynd av tre nya skalbaggar för Sverige [Records of three new beetles to Sweden) Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 61-62. 61-62
Jaenson, T., Lyckå, B. & Melander, Y. 1997. Till minne av Kjell Ehnbom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 63. 63
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (1), s. 64. 64
Otronen, M. 1997. Asymmetri hos insekter: är symmetriska individer mer framgångsrika? [Asymmetri in insects: are symmetrical individuals more successful than others?] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 65-71. 65-71
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 71. 71
Hedström, L. 1997. Recension: Andersen, S. 1996. The Siphonini (Diptera: Tachinidae) of Europé. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 72. 72
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1997. Förändringar i utbredning av sydliga vedknäppare (Coleoptera: Elateridae och Lissomidae) i Sverige [Changes in the distribution of southern click beetles (Coleoptera:   Elateridae and Lissomidae) dependent on dead trees in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 73-98. 73-98
Sylvén, E., Hellqvist, S., Sellerholm, G. & TastásDuque, R. 1997. A new gall midge (Diptera: Cecidomyiidae), feeding beneath leaf sheaths of Phalaris arundinacea (Poaceae) [En ny gallmygga (Diptera: Cecidomyiidae), som livnär sig under bladslidor på Phalaris arundinacea (Poaceae)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 99-109. 99-109
Johansson, F. 1997. Recension: Sahlén, G. 1996. Sveriges trollsländor. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 109-110. 109-110
Gertsson, C.-A. 1997. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige [New species and new province records of scale insects from Sweden (Homoptera: Coccoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 111-118. 111-118
Annons: Entomologica Fennica. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 118. 118
Lundberg, S. 1997. Skalbaggsarter som inte återfunnits i Sverige på lång tid – en uppföljning av en   sammanställning från 1978 [Beetles which have not been recorded in Sweden for a long time – a follow-up of an article from 1978] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 119-123. 119-123
Föreningsinformation: Markägardiplom. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 123. 123
Lundberg, S. 1997. Recension: Palm, E. 1996. Nordeuropas Snudebiller 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae) — med saerligt henblick på den danske fauna. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 124. 124
Abenius, J. 1997. Vägstekeln Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) i Sverige [The spider wasp Arachnospila westerlundi (Hymenoptera: Pompilidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 125-129. 125-129
Annons: Stipendier: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 129. 129
Annons: Nionde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 130. 130
Eliasson, C. U. 1997. Fjällrotfjärilen, Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae), förpassad ut ur Sverige genom ett tryckfel [Hepialus ganna (Lepidoptera: Hepialidae) omittted from the Swedish list due to a   typographical error] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 131-132. 131-132
Upprop: Var finns kvickfjärilen? Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 132. 132
Borisch, D. 1997. Det Edvard Andersonska Medelhavsväxthuset i Stockholm: en inkörsport för vivlar   (Coleoptera: Curculionidae) från södra Europa [Edvard Anderson’s Mediterranean greenhouse in Stockholm, an immigration gate for weevils (Curculionidae) from southern Europe] Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 133-134. 133-134
Annons: Köpes. Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 134. 134
föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (2-3), s. 135-136. 135-136
Berglind, S.-Å., Ehnström, B. & Ljungberg, H. 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små vattendrag – exemplen Svartån och Mjällån [Riparian beetles, biodiversity, and stream flow   regulation – the examples of Svartån and Mjällån streams, Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 137-154. 137-154
Wikars, L.-O. 1997. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och artbevarande [Pyrophilous insects in Orsa Finnmark, Central Sweden: biology, distribution, and conservation] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 155-169. 155-169
Jonsell, M. 1997. Recension: Nilsson, S .G. & Rundlöv, U. 1997. Natur och kultur i Stenbrohults socken.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 170. 170
Gerell, R. 1997. Skötseln av vägkanter och dess inverkan på tätheten och artdiversiteten hos   dagfjärilsfaunan i sydöstra Skåne [Management of road-side vegetation: Effects on density and species diversity of butterflies in Scania, south Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 171-176. 171-176
Lemdahl, G. & Gustavsson, G. 1997. Lateglacial and Middle Holocene Coleoptera assemblages from coastal environments in south-western Sweden [Senglaciala och mellanholocena skalbagglämningar från kustmiljöer i sydvästra Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 177-187. 177-187
Douwes, P. 1997. Recension: Seifert, B. 1996. Ameisen: beobachten, bestimmen. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 188. 188
Hansen, L. O. 1997. The bee wolf, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), in Norway [Biulven, Philanthus triangulum (Hymenoptera: Sphecidae), i Norge] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 189-191. 189-191
Hedström, L. 1997. Recension: Olmi, M. 1994. The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 192. 192
Ottvall, R. 1997. Vandrande mosaikslända, Hemianax ephippiger, och vandrande ängstrollslända, Sympetrum fonscolombei, funna på södra Öland [The dragonflies Hemianax ephippiger and Sympetrum   fonscolombei (Odonata: Aeshnidae and Libellulidae) found on the Baltic island of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 193-196. 193-196
Ahlén, I. 1997. Fältobservationer av ultraljud hos flygande fjärilar [Field observations of ultrasonic sounds from flying moths] Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 197-199. 197-199
Ryrholm, N. 1997. Upprop: Dagfjärilar i Norrland. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 199. 199
Kindvall, O. 1997. Recension: Fogh Nielsen, O. 1996. Danmarks graeshopper. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 200. 200
Carlberg, U. 1997. Recension: Emmet, A. M. (ed.). 1997. The moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 3, Yponomeutidae-Elachistidae. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Annons: Till salu. Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 201. 201
Bengtsson, B. Å. 1997. Recension: Gielis, C. 1996. Microlepidoptera of Europe. Volume I. Pterophoridae.   Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s. 202-203. 202-203
Berglind, S.-Å. 1997. Redaktörens farväl Entomologisk tidskrift vol. 118 (4),   s. 204. 204
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 118 (4), s.   205-206. 205-206
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 118 1997. Entomologisk tidskrift vol.   118 (4), s. 206-208. 206-208
ET1997 1-9w
ET1997 1-9w
ET1997 1-9w.pdf
1.0 MiB
965 Downloads
Detaljer...
ET1997 10
ET1997 10
ET1997 10.pdf
700.8 KiB
298 Downloads
Detaljer...
ET1997 11-27
ET1997 11-27
ET1997 11-27.pdf
2.0 MiB
1179 Downloads
Detaljer...
ET1997 27-28
ET1997 27-28
ET1997 27-28.pdf
203.2 KiB
437 Downloads
Detaljer...
ET1997 29-41
ET1997 29-41
ET1997 29-41.pdf
1.5 MiB
660 Downloads
Detaljer...
ET1997 41
ET1997 41
ET1997 41.pdf
83.7 KiB
341 Downloads
Detaljer...
ET1997 42
ET1997 42
ET1997 42.pdf
627.3 KiB
732 Downloads
Detaljer...
ET1997 43-48
ET1997 43-48
ET1997 43-48.pdf
617.9 KiB
415 Downloads
Detaljer...
ET1997 48
ET1997 48
ET1997 48.pdf
622.1 KiB
374 Downloads
Detaljer...
ET1997 49-51
ET1997 49-51
ET1997 49-51.pdf
1.9 MiB
492 Downloads
Detaljer...
ET1997 52
ET1997 52
ET1997 52.pdf
608.1 KiB
321 Downloads
Detaljer...
ET1997 53-57
ET1997 53-57
ET1997 53-57.pdf
585.2 KiB
299 Downloads
Detaljer...
ET1997 57-58
ET1997 57-58
ET1997 57-58.pdf
1.4 MiB
291 Downloads
Detaljer...
ET1997 59-60
ET1997 59-60
ET1997 59-60.pdf
1.4 MiB
637 Downloads
Detaljer...
ET1997 60
ET1997 60
ET1997 60.pdf
670.9 KiB
305 Downloads
Detaljer...
ET1997 61-62
ET1997 61-62
ET1997 61-62.pdf
1.3 MiB
338 Downloads
Detaljer...
ET1997 63
ET1997 63
ET1997 63.pdf
976.2 KiB
534 Downloads
Detaljer...
ET1997 64
ET1997 64
ET1997 64.pdf
790.3 KiB
265 Downloads
Detaljer...
ET1997 65-71
ET1997 65-71
ET1997 65-71.pdf
663.4 KiB
414 Downloads
Detaljer...
ET1997 71
ET1997 71
ET1997 71.pdf
730.5 KiB
270 Downloads
Detaljer...
ET1997 72
ET1997 72
ET1997 72.pdf
618.0 KiB
513 Downloads
Detaljer...
ET1997 73-98w
ET1997 73-98w
ET1997 73-98w.pdf
3.7 MiB
893 Downloads
Detaljer...
ET1997 99-109
ET1997 99-109
ET1997 99-109.pdf
1.2 MiB
896 Downloads
Detaljer...
ET1997 109-110
ET1997 109-110
ET1997 109-110.pdf
218.9 KiB
321 Downloads
Detaljer...
ET1997 111-118
ET1997 111-118
ET1997 111-118.pdf
1.1 MiB
847 Downloads
Detaljer...
ET1997 118
ET1997 118
ET1997 118.pdf
218.6 KiB
295 Downloads
Detaljer...
ET1997 119-123
ET1997 119-123
ET1997 119-123.pdf
540.3 KiB
658 Downloads
Detaljer...
ET1997 124
ET1997 124
ET1997 124.pdf
634.5 KiB
378 Downloads
Detaljer...
ET1997 125-129
ET1997 125-129
ET1997 125-129.pdf
491.6 KiB
468 Downloads
Detaljer...
ET1997 130
ET1997 130
ET1997 130.pdf
628.1 KiB
324 Downloads
Detaljer...
ET1997 131-132
ET1997 131-132
ET1997 131-132.pdf
203.3 KiB
363 Downloads
Detaljer...
ET1997 133-134
ET1997 133-134
ET1997 133-134.pdf
199.2 KiB
391 Downloads
Detaljer...
ET1997 135-136
ET1997 135-136
ET1997 135-136.pdf
1.5 MiB
348 Downloads
Detaljer...
ET1997 137-154w
ET1997 137-154w
ET1997 137-154w.pdf
2.1 MiB
521 Downloads
Detaljer...
ET1997 155-169w
ET1997 155-169w
ET1997 155-169w.pdf
1.7 MiB
1482 Downloads
Detaljer...
ET1997 170
ET1997 170
ET1997 170.pdf
545.0 KiB
274 Downloads
Detaljer...
ET1997 171-176
ET1997 171-176
ET1997 171-176.pdf
622.5 KiB
315 Downloads
Detaljer...
ET1997 177-187
ET1997 177-187
ET1997 177-187.pdf
1.0 MiB
605 Downloads
Detaljer...
ET1997 188
ET1997 188
ET1997 188.pdf
747.1 KiB
270 Downloads
Detaljer...
ET1997 189-191
ET1997 189-191
ET1997 189-191.pdf
1.9 MiB
1086 Downloads
Detaljer...
ET1997 192
ET1997 192
ET1997 192.pdf
646.3 KiB
314 Downloads
Detaljer...
ET1997 193-196
ET1997 193-196
ET1997 193-196.pdf
446.5 KiB
631 Downloads
Detaljer...
ET1997 197-199
ET1997 197-199
ET1997 197-199.pdf
2.0 MiB
559 Downloads
Detaljer...
ET1997 199
ET1997 199
ET1997 199.pdf
427.5 KiB
339 Downloads
Detaljer...
ET1997 200
ET1997 200
ET1997 200.pdf
681.3 KiB
394 Downloads
Detaljer...
ET1997 201
ET1997 201
ET1997 201.pdf
595.4 KiB
280 Downloads
Detaljer...
ET1997 202-203
ET1997 202-203
ET1997 202-203.pdf
1.3 MiB
412 Downloads
Detaljer...
ET1997 204
ET1997 204
ET1997 204.pdf
966.8 KiB
350 Downloads
Detaljer...
ET1997 205-206
ET1997 205-206
ET1997 205-206.pdf
1.5 MiB
308 Downloads
Detaljer...
ET1997 207-208
ET1997 207-208
ET1997 207-208.pdf
1.2 MiB
291 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.