SEF:s Medlemsföreningar i Sverige

Sveriges entomologiska förening (SEF) är en riksorganisation för entomologiska föreningar i Sverige. Du kan inte som enskild person bli medlem i SEF, utan medlem kan du bli genom att gå med i en av lokalföreningarna som listas nedan. Det är sedan lokalföreningarna som är medlemmar i SEF. Lokalföreningarna presenteras här från norr till söder. Kartorna visar det ungefärliga verksamhetsområdet för varje förening.

 

TSF-Logo-Version-4

Trollsländeföreningen

Adress: c/o Magnus Billqvist, Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp.
Tel
: 070-964 14 43 (Magnus Billqvist).
E-postmagnus.billqvist@gmail.com, ingela.gustafsson@gmail.com
Hemsidahttp://www.trollslandeforeningen.se/
Gironummer: 5095-8826.
Medlemsavgift: 100 kr/år.
Styrelse: Magnus Billqvist, (ordf.), Kerstin Dalman, Ola Elleström, Johan Grudemo, Ingela Gustafsson, Annica Nettrup, Per Karlsson Linderum.
Verksamhet: Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Vi fokuserar på glädje och upptäckaranda, och att utgöra en inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna oavsett kunskapsnivå, kön, ålder och etnicitet. Föreningen ska arrangera läger, kurser, konferenser, resor, utgöra länk mellan amatörer och forskare, ordna/samordna lokala och regionala satsningar som atlasinventeringar, ta fram appar och bestämningsnycklar, tipsa om hur man kan gynna trollsländor, t ex hur man anlägger dammar och i stort verka för intresse, engagemang, skydd, utveckling av miljöer, kunskapsinhämtning och spridning om och för trollsländor.
Publikation: Medlemsbladet Mosaik, 2–3 ggr/år.

 

Föreningen Fjärilar i Norr

Adress: c/o Marianne Hofman, Revi 1, 938 96, Arjeplog
E-post: fjarilarinorr@gmail.com
Tel: 070–5172050 (Ordf. Leif Björk)
Hemsida: http://ffpl.weebly.com/
Swish: 123 215 65 78
Plusgiro
: 5288-6512
Medlemsavgift: 150 kr för familj med barn upp till 15 år. 50 skolungdom upp till 17 år. 100 kr enskild vuxen.
Styrelse: Leif Björk (ordförande), Ingela Edholm Forsberg (v. ordf.) Marianne Hofman (kassör), Roger Marklund (sekr).
Verksamhet: Föreningen har som ändamål att verka för att öka intresset och kunskapen om fjärilar och andra insekter med nordlig utbredning, med särskilt fokus på dagfjärilar i Pite lappmark och angränsande områden. Föreningens verksamhet utgörs av inventeringar, studier, möten och informationsspridning. Föreningen kan för ändamålet samverka med andra närstående organisationer och aktörer.  Föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden och vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund och hemort.

Norrland

Norrlands entomologiska förening


sverigekartaNorrlandAdress
: Inst. Ekologi, Miljö & Geovetenskap, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ
Tel: 070-3751213 (Natuschka Lee).
E-post: natuschka.lee@umu.se
Hemsida: https://www.sef.nu/norrent/
Plusgiro: 46 52 88-9
Medlemsavgift: 100 kr, ungdomsmedlem (upp till gymnasiet) 35 kr.
Styrelse:
Ordförande Natuschka Lee (070-3751213), Folke Gabrielsson (v ordf.), Sven Hellqvist (kassör), Ylva Nordström (sekr.), Anders Nilsson (redaktör), Julia Pettersson (hemsideansv.), Andreas Garpebring (programansv.), Roger Mugerwa Pettersson (NEF-mtrl ansv.)

Verksamhet: Träffar med föredrag cirka en gång per månad, ibland exkursioner. Bestämningsservice i anslutning till träffarna. Inventeringar av den norrländska insektsfaunan. En kurs och ett inventeringsläger genomförs varje år. Innehåll och omfattning bestäms utifrån medlemmarnas intressen.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften Skörvnöpparn – insekter i Norr ges ut 1 nr/år.
Facebook: Föreningens facebooksida

 

JamtlandHarjedalen

JHEF-logoJämtland & Härjedalens entomologiska förening

 

Kontaktperson Lars-Olof Grund (ordförande), largru@gmail.com. Alla intresserade är välkomna att höra av sig.
Hemsida: ingen för tillfället
Bankgiro: inget för tillfället
Medlemsavgift: Föreningen har ingen avgift.
Styrelse: Staffan Åström (kassör), Göran Dahl, Frode Rognes, Curt Malting och Åsa Lundqkvist.
Verksamhet: Föreningen ordnar möten och exkursioner främst inom sitt område.
Facebook: Föreningens facebooksida (den är öppen men man måste ansöka om medlemskap).

 

Logga-150

Entomologiska föreningen i Dalarna och VästmanlandEFDV

Adress: c/o Thomas Harry, Flintabacken 9A, 635 32, Kvicksund
E-post: thomas.harry2@gmail.com
Tel: 073 – 096 23 13 (Hans Lindmark)
Hemsida: www.efdv.se
Plusgiro: 2 44 29-3
Medlemsavgift: 100 kr, skolungdom 50 kr, familjemedlem 10 kr/år.
Styrelse: Hans Lindmark (ordf.), Thomas Harry (sekr. och webbansvarig), Uno Skog (kassör), Erik Sahlin, Joakim Thornell, Lars-Ove Wikars, Matilda Elgerud & Henrik Larsson (suppl.).
Verksamhet: Föreningen anordnar exkursioner och andra aktiviteter i Dalarna och Västmanland. Även samarrangemang med andra föreningar. Vi säljer också entomologiskt materiel till medlemmar.
Publikation: Medlemsbladet Inocellia. Ansvarig utgivare: Hans Lindmark. Redaktör och layout: Thomas Harry. I övrigt delar styrelsen på redaktionsarbetet.
Facebook: Föreningens facebooksida

 

Logo_GEF-259x300 (173x200)

Gästriklands entomologiska förening (vilande)

sverigekarta-Gastrikland
Adress: c/o Göran Sjöberg, Furängsvägen 56, 805 98 Gävle
Tel.
E-post: insectifera@gmail.com
Hemsidawww.insectifera.se
Föreningens kontonr: 9159-506.800-9 (clearing nr 9159)
Medlemsavgift: 50 kr/år
Styrelse (ej aktiv): –
Verksamhet: Inventera och sprida kunskap om insektsfaunan i och utanför Gästrikland.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften Insectifera gavs tidigare ut 1 nr/ år.

 

EFU-bild-300x289 (200x193)

Entomologiska föreningen i Upplandsverigekarta-UEF

Adress: c/o Stefan Eriksson, Järsta Lugnet 141, 743 93 Vattholma
Tel: 018 – 50 15 59 (Stefan Eriksson).
E-poststefaneriksson@eurofins.se
Hemsidawww.insekteriuppland.se
Plusgiro: 84 05 14-4
Medlemsavgift: 50 kr, ungdom under 20 år 25 kr/år.
Styrelse: Stefan Eriksson (ordf.), Thomas Persson Vinnersten (kassör), Rasmus Elleby (sekr.), Björn Holm (v. ordf.), Erik Sjödin (suppl.), Disa Eklöf (suppl.), Åke Lindelöw (suppl.), Christina Winter (suppl.), Mikael Molander (suppl.).
Verksamhet: Föredrag ca 4-6 ggr/år. Exkursioner ca 3-6 ggr/år. Nybörjar- och skalbaggsträffar ca 6 ggr/år. Barn och ungdomssatsningen ”Småkrypsspanarna” 1-2 ggr/år. Förmedling av entomologisk materiel till medlemmar. Remissinstans i naturskydds- och andra samhällsplaneringsfrågor. Praktiskt naturvårdsarbete. Årlig utdelning av stipendier ur Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond, Bertil Kullenbergs stipendiefond, Ingegerd och Frej Ossiannilssons stipendiefond samt Mattias Idars stipendiefond utdelas årligen. Ansökningsformulär för stipendierna finns på föreningens hemsida.

 

StockholmOrg

Entomologiska föreningen i StockholmsverigekartaStockholm

Adress: Naturhistoriska riksmuseet, Sektionen för entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm.
Tel: 08-5195 5175
E-post: info@ento.se
Hemsidawww.ento.se/
Plusgiro: 54213-4
Medlemsavgift: 30 kr/år. 750 kr/livstids medlemskap.
Styrelse: Mattias Forshage (ordförande), Rasmus Hovmöller (sekreterare), Niklas Apelqvist (kassör), Scarlett Szpryngiel (vice ordf.), John Hallmén, Julia Stigenberg, Mary Lesmes (ordinarie ledamöter), Johan Abenius, William Englund, Gonçalo Andrade Hagland, Javiera Minneblom (suppleanter).
Verksamhet: Föreningen sammanträder en gång i månaden under september-april, och deltar därtill i externa arrangemang. Medlemsmötena brukar bestå av ett föredrag och nyheter med insektstema, samt utrymme för medlemmarna att berätta om fynd av insekter. Vi uppmuntrar att man som medlem visar insamlade exemplar eller fotografier. Vi avrundar våra möten med en uppskattad fika. Exkursioner arrangeras traditionsenligt på sensommar i sydöstra Stockholm och därtill är ambitionen att arrangera någon resa, exempelvis till skärgården. Entomologiska föreningens medlemmar har tillgång till Naturhistoriska Riksmuseets entomologiska bibliotek (efter överenskommelse med personal). Föreningen förvaltar flera större stipendiefonder (Maria och Thure Palms minnesfond, Sune Överbys fond, Edvard Sylvéns fond, m fl) ur vilka stipendier delas ut varje år (läs mer på ento.se/stipendier). Försäljning av insektsnålar och visst annat entomologiskt material sker i samband med medlemsmöten. Vi hyr även ut viss utrustning, som slåtterbalk och aggregat för fjärilslysning.
Publikationer: Föreningen har en uppskattad bokutgivning med fälthandböcker och ger stöd även till andra entomologiska publikationsprojekt. Försäljning av böcker sker via webshop (www.ento.se/butik) eller på medlemsmöten.
Facebook: Föreningens facebooksida
 
sverigekarta-Nerike

logga nes3bbb (2)Närkes insektsförening

Adress: c/o Pierre Blanksvärd, Vattugatan 16A 1102, 69231 KUMLA
Tel: 070-3753823
Plusgiro: 845935-6

Medlemsavgift: 200kr/år (tryckt årsskrift) alt. 120kr/år (årsskrift som PDF), 50 kr/år (studerande och juniorer upp till 20 år), familjemedlem 10 kr/år.

Styrelse: Pierre Blanksvärd (ordf.), Mårten Gustafsson (vice ordf.), Mikael Ramnerö (sekr.), Per Karlsson Linderum (redaktör), Henrik Josefsson (kassör). Björn Gunnarsson (vice kassör).
Verksamhet: Föreningen anordnar sammankomster i form av möten och exkursioner.
Publikation: Medlemsbladet Serrata, ges ut 1 nr/år.

 

Sormland

Föreningen Sörmlandsentomologerna

sverigekarta-Sormlands

 

 

Adress: Jan Sjöstedt, Diamantvägen 65, 611 44, Nyköping
Tel: 0159 – 125 95, 070 471 68 24.
E-postinfo@sormlandsentomologerna.se
Hemsidawww.sormlandsentomologerna.se
Plusgiro: 495 34 21-7
Medlemsavgift: 150 kr/år, ungdomar 75 kr/år.
Styrelse: Jan Sjöstedt (ordf.), Inger Nennesmo (v. ordf.), Göran Liljeberg (kassör), Anneli Kihl (sekr.).
Ledamöter: Anne-Marie Björn, Lea Pirttilahti.
Verksamhet: Vår- och höstexkursioner, längre sommarexkursioner eller inventeringar. Höst- och vintermöte med föredrag och meddelanden på olika platser i länet.
Publikation: Medlemsbladet Graphosoma, ges ut 1 nr/år. Göran Liljeberg (red.)
Facebook: Föreningens facebooksida

 

VEK-logga_stor

 

Västsvenska EntomologKlubben

sverigekarta-VEK

Adress: Naturhistoriska museet, Box 7283, 402 35 Göteborg.
Tel. 0738 16 99 66 (ordf.), 0702 01 50 23 (kassör)
E-postinfo@entomologklubben.se 
Hemsidawww.entomologklubben.se
Plusgiro: 72 47 78-6
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlemmar 10 kr/år.
Styrelse: Peter Nielsen (ordf.), Ted von Proschwitz (sekr.), Charlotte Jonsson (kassör), Oskar Gran (v. ordf.), Johan Ennerfelt.
Verksamhet: Föreningen anordnar sammankomster i form av möten och exkursioner. Försäljning av entomologiskt materiel.
Publikation: Medlemsbladet Aromia – en doft från insektvärlden ges ut med tre nummer om året (redaktör: Göran Andersson).
Facebook: Föreningens facebooksida

 

Oestergoetland

Entomologiska föreningen i Östergötland

sverigekartaOstergotland

Adress: c/o Björn Ström Åbylundsgatan 36, 582 36 Linköping
Tel. 013 – 10 34 51
E-postbjorn_strom@telia.com
Hemsidawww.ostgotaentomologerna.se/
Plusgiro: 496 34 59-5
Medlemsavgift: 150 kr/år (vuxna) och 50 kr/år för ungdomar upp till 18 år.
Styrelse: Kjell Antonsson (ordf.), Nicklas Jansson (sekr.), Björn Ström (kassör), Jonas Levander, Monika Sunhede, Torbjörn Blixt, Tommy Karlsson (suppl), Malin Larsson (suppl).
Verksamhet: Föreningen ger ut ett årligt medlemsblad, anordnar föredrag och exkursioner samt engagerar sig i kommunala och länsomfattande naturvårdsfrågor. Har på senare år genomfört projekt Trollsländor i Östergötland, en länsomfattande inventering av trollsländsfaunan i Östergötland, vilket har resulterat i boken Östergötlands trollsländor. Nu driver föreningen Bärfisar i Östergötland med samma upplägg som för trollsländorna. 

FacebookFöreningens facebooksida

Gotlands entomologiska förening (föreningen är vilande)

Gotland

Adress

E-post: styrelsen@korkmacken.se
Hemsida: www.korkmacken.se
Bankgiro: 309-4430
Medlemsavgift: 150 kr/år, 75 kr (student- och ungdom under 21 år), 50 kr familjemedlem.

Styrelse: Föreningen är vilande
Verksamhet: Söka kunskap om insektsfaunan på Gotland samt att sprida kunskapen genom medlemsbladet. Exkursioner.
Publikation: Medlemsbladet Körkmacken, ges normalt ut 3 nr/år.

 

 

Logo FSOE orig 300pix

Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE)

sverigekarta-FSOE

Adress: c/o Mats Lindeborg, Baltiska vägen 2B, 39354, Kalmar
Tel: 070-372 96 40
E-postmats.a.lindeborg@gmail.com
Hemsidawww.fsoe.se
Plusgiro: 170451 -9
Medlemsavgift: 130 kr, ungdom upp till 25 år 50 kr, familjemedlem 20 kr.
Styrelse: Mats Lindeborg (ordf.), Pav Johnsson (v. ordf.), Anders Brattström (sekr.), Hans Karlsson (kassör), Fredrik Bjerding, Lars Rigbäck, Christoffer Fägerström.
Webbansvarig: Christoffer Fägerström, 073 6672167, christoffer@fsoe.se
Verksamhet
: Sammankomster med föredrag och meddelanden 6 ggr/år. Naturvårdsfrågor bevakas inom verksamhetsområdet (Blekinge, Småland och Öland).
Publikation: Medlemsbladet Lucanus som ges ut med 2 nr/år.
Facebook: Föreningens facebooksida


Kronobergs insektsförening 
(ingår som sektion i FSOE)

Adress: c/o Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 62 Ör.
Tel: 0472 – 76167
E-post: entomologi@artkunskap.se
Facebook: Föreningens facebooksida

ESIL-300x300 (200x200)

Entomologiska sällskapet i Lund

Adress: c/o Mikael Sörensson, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 22362 Lund.sverigekarta-Skane
Tel: 0702-687067 (Mikael Sörensson)
E-post: mikael.sorensson@biol.lu.se
Hemsida: www.esil.se
Bankgiro: 5476-0954
Medlemsavgift: 150 kr, ungdom under 26 år 75 kr/år och familjemedlem 25 kr/år.
Styrelse:  Mikael Sörensson (ordf.), Olof Barr (sekr.), Peter Rolfson (kassör), Bertil Hallmer (distributör), Linda Strand, Magnus Persson, Richard Lövgren.
Verksamhet: Allmänna möten med föredrag och meddelanden en gång i månaden (vanligen sista fredagen i månaden sep-apr.) samt en exkursion på våren.
Publikation: Medlemsbladet/tidskriften FaZett ges ut 2 nr/år. Anders Ohlsson (red.).
Facebook: Föreningens facebooksida


© Sveriges Entomologiska Förening
Kontakt webbansvarig

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.