Om Faunaväkteri

Faunaväkteriet är ett nätverk för ideell övervakning av hotade arter.

Alla är välkomna att bli faunaväktare!
Vad är syftet med att faunaväkta?

För att kunna bevara hotade arter krävs en grundläggande kunskap om var arterna finns och om trender i populationsstorlek och populationsdynamik. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet! Faunaväkteriet är ett nätverk av naturintresserade människor som följer sina arters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom samarbete på nationell nivå kan resultaten användas inom naturvård och miljöövervakning. Vi vill också väcka intresse för våra hotade arter, och för arbetet med att bevara dem.

Organisation

Projektet Faunaväkteriet småkryp drivs av Sveriges entomologiska förening (SEF) i samarbete med ArtDatabanken, och finansieras till största delen av Naturvårdsverket. Fem lokala entomologiska föreningar var med från starten, i dagsläget är nio av Sveriges femton lokala entomologiska föreningar knutna till Faunaväkteriet. Varje förening har sina faunaväkterisamordnare med ansvarsområden som tillsammans täcker hela Sverige.

SEFs projektledare för Faunaväkteriet småkryp är Kajsa Mellbrand (faunavakteri@sef.nu).

Vad faunaväktas?

I projektet Faunaväkteriet småkryp kan i princip alla rödlistade insekter och spindlar övervakas, och vi inkluderar även vissa arter där övervakning är önskvärd regionalt även om arten inte är nationellt rödlistad. För faunaväkteri av andra djur än insekter och spindeldjur, klicka här för att komma till ArtDatabankens sida om faunaväkteri.

Huvudprinciper för arturval

En lämplig väkteriart är:
– rödlistad eller regionalt viktig
– knuten till en relativt väldefinierad livsmiljö
– enkel att hitta vid riktat eftersök.

Hur fungerar verksamheten?

En faunaväktare följer sin väktararts utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Återbesöken gör att artens tillstånd kan följas, samtidigt som hot kan uppmärksammas. Faunaväktaren rapporterar sina resultat i Artportalen, där allt data lagras och finns tillgängligt så att utvärderingar och analyser kan göras. Vill du bli faunaväktare? Läs mer på vår sida för faunaväktare.

Kampanjer

ArtDatabanken i samarbete med SEF, de entomologiska föreningarna och andra organisationer driver kampanjer för att uppmärksamma arter och öka rapporteringen i ArtPortalen av hotade arter och arter där bättre kunskap behövs. Hittills finns tre kampanjer om olika småkryp.

2017 startade Faunaväkteriet en kampanj för att uppmärksamma rödlistade hoppspindlar. Kampanjen syftade främst till ökad rapportering av arter där kunskapen är dålig. En broschyr gjordes om de fem kampanjarterna samt förväxlingsarter till dessa, denna finns för nedladdning här.

unnamed

2013 startades en kampanj för att uppmärksamma bastardsvärmarna. En broschyr med alla svenska bastardsvärmararter gjordes, som finns för nedladdning längst ner på den här sidan. Det gjordes även en app till telefonen, som tyvärr inte fungerar längre efter ändringar i Artportalen.

https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/faunavakteri/

2015 startade ArtDatabanken i samarbete med Trollsländeföreningen en kampanj för att uppmärksamma sju arter av trollsländor. Broschyrer om arterna för nedladdning samt mer information om kampanjen finns på Trollsländeföreningens hemsida http://www.trollslandeforeningen.se/overvaka/

Faunaväktare

Här hittar du information och resurser för dig som är eller vill bli faunaväktare.

Faunaväkteriet småkryp har också en egen grupp på Facebook,
här kan du både ställa frågor och diskutera Faunaväkteriet.

Samordnare

Här hittar du information och resurser för dig som är samordnare för faunaväkteriet i någon av de entomologiska föreningarna.

Trycksaker

Här längst ner på sidan hittar du digitala versioner för nedladdning av olika trycksaker som vi gett ut:

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.