Search
Close this search box.

Lagar och bestämmelser

ParagraphFörutom våra etiska regler så behöver man ta hänsyn till lagar och regler när man på olika sätt studerar insekter. Vi har försökt sammanställa information om dessa här, men eftersom bestämmelser ändras regelbundet hänvisar vi till respektive myndigheter aktuell information.

Fridlysta arter

Om en insektsartart är fridlyst får du inte samla in eller skada djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Om man skulle vilja ha dispens från fridlysningsbestämmelserna för att tex göra en inventering så får man kontakta länsstyrelsen .

Du kan läsa mer om fridlysta insekter under vår specialsida.

Rödlistan

Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas. Rödlistan har olika nivåer på hur hotade arten är. Du bör var försiktig med att samla in arter som finns på de ”högre” nivåerna.

Att studera insekter i naturreservat och nationalparker

Inom naturreservaten finns ofta särskilda föreskrifter rörande insamling av insekter. Det är oftast inte tillåtet att fånga insekter. Information om vad som gäller finns på skyltar vid reservaten samt på länsstyrelsernas hemsida. Om man vill ansöka om dispens från bestämmelserna får man kontakta länsstyrelsen för det län där naturreservatet finns. Du hittar information på respektive länsstyrelses sida.

Artskydd och CITES

CITES-logo

Många vilda djurs och växters existens hotas av en omfattande handel. I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som är starkt hotade. För att skydda de hotade arterna och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen om internationell handel med hotade arter av vilda djur och växter trädde i kraft 1975. Den kallas för Washingtonkonventionen eller oftast rätt och slätt för CITES, som är förkortningen av det engelska namnet Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Över 170 av världens länder har antagit den.

Vilka arter är skyddade enligt CITES?

Vilka djur och växter som är skyddade framgår av listor i tre bilagor till överenskommelsen. Listorna, som finns på CITES webbplats, uppdateras återkommande och publiceras i Europeiska unionens officiella tidskrift som också finns i Svensk upplaga. Aktuella listor på svenska kan hittas på Jordbruksverkets hemsida. 

  • Bilaga I (A) innehåller arter som är utrotningshotade.
  • Bilaga II (B) innehåller arter som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras.
  • Bilaga III (C) innehåller arter som är utrotningshotade i ett visst land.

Handel med de listade arterna är bara tillåten om den inte hindrar arternas möjlighet att överleva i det fria. Den som vill handla med de listade arterna måste söka tillstånd. I Sverige är Jordbruksverket administrativ och beslutande myndighet för CITES. Det betyder att det är Jordbruksverket som fattar beslut och som utfärdar tillstånd. Observera att vi aldrig utfärdar tillstånd i efterhand. Du måste alltid söka tillstånd i förväg för aktiviteter med djur, växter med mera som är skyddade enligt CITES. Jordbruksverket samarbetar med Naturvårdsverket, som är vetenskaplig myndighet för CITES i Sverige. Den vetenskapliga myndigheten ska bland annat bedöma om handeln minskar artens möjlighet att överleva.

Information om CITES på svenska hittar du här

Handel inom EU med hotade arter

Kommersiella aktiviteter med djur, växter eller produkter som är A-listade, det vill säga mest hotade, är förbjuden. Det här är huvudregeln både för handel inom Sverige och andra EU-länder och handel mellan EU:s länder. Mer information finns på jordbruksverkets hemsida.

En del arter får du inte föra in alls

För en del hotade arter gäller totalt importförbud från vissa länder. På EU-nivå beslutar man om ett allmänt förbud att föra in vissa arter till länderna inom EU och om förbud att föra in arter från vissa länder. Vilka arter de här förbuden kan gälla framgår av förordningen om importförbud för vissa arter av vilda djur och växter.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.