Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlings, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1979 1 omslag ET 1979 2 omslag ET 1979 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-40, 10 april 1979;
Nr 2, sid 41-100, 15 juni 1979;
Nr 3-4, sid 101-247, 10 december 1979.

Ekbom, B. 1979. Biologisk bekämpning av växthus vita flygare (Trialeurodes vaporariorum). Kort historik och några framtidsvisioner [Biological control of the greenhorrse whitefly (Trialeurodes vaporariorum). A short history and future prospects] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 1-10. 1-10
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Novák, V., Hrozinka, F. & Starý, B. 1976. Atlas of Insects Harmful to Forest Trees. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 10. 10
Cederberg, B. 1979. Stauropoctus bombycivorum, en för Sverige ny parasitstekel [Stauropoctonus bombycivorus (Grav.). new to Sweden (Hym. Ichneumonoidea, Ophioninre)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 11-12. 11-12
Lingdell, P.-E. & Müller, K. 1979. Dagsländor i brackvatten [Mayflies (Ephemeropiera) in brackish water] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 13. 13
Nyholm, T. 1979. Till minnet av René Malaise [In memoriam René Malaise] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 14-15. 14-15
Nordlander, G. 1979. Recension/Book review: Quinlan, J. 1978, Hymenoptera: Cynipoidea: Eucoilidae. — Handbooks for the   Identification of British Insects. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 15-16. 15-16
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 16. 16
Douwes, P. & Wedelin, M. 1979. Melanismen hos malfjärilen Diurnea fagella i Sverige [Melanism in the moth Diurnea fagella in   Sweden (Lep., Oecophoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 17-20. 17-20
Henrikson, L., Nilsson, B. I. & Oscarsson, H. G. 1979. Nya landskapsfynd av vattenskinnbaggar [New province records of Waterbugs (Hem., Corixidae, Naucoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 21-22. 21-22
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 22. 22
Leiler, T.-E. 1979. Tips till skalbaggssamlare [tip for coleopterologists] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 23-27. 23-27
Cederholm, L. 1979. Kommentar till T.-E. Leilers tips till skalbaggssamlare [Comments on T.-E. Leilers, A  tip for coleopterologists] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 28. 28
Lundberg, S. 1979. Fångst av skalbaggar med hjälp av fönsterfällor [Catching beetles with windowtraps (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 29-32. 29-32
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 32. 32
Palm, T. 1979. Om skalbaggsfaunan i komposthögar vid Uppsala [On the beetlefauna in compost heaps at Uppsala (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 33-36. 33-36
Carlsson, B. A. 1979. Agrypnia crassicornis och A. czerskyi, två för landet nya nattsländor  [Agrypnia crassicornis and A. czerskyi,   two caddisfly species new to Sweden (Trichoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 37. 37
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 37. 37
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 38-39. 38-39
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (1), s. 39-40. 39-40
Till minnet av Carl H. Lindroth (jämte bibliografi) [Carl H. Lindroth – in memoriam (incl. Bibliography)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 41-53. 41-53
Douwes, P. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 41-43. 41-43
Ball, G. E. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroth The Nearctic Experience. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 43-45. 43-45
Brinck, P. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Människan bakom verket. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 45-47. 45-47
Krogerus, H. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroths kontakter med Finland. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 47-48. 47-48
Palm, T. 1979. Till minnet av Carl H. Lindroth. Carl H. Lindroth – en gammal vän. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 48-49. 48-49
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Dudley, H. 1977. The Presentation of Original Work in Medicine and Biology. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 54. 54
Svensson, I. 1979. In memoriam – Niels L. Wolf. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 55-56. 55-56
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 56. 56
Baranowski, R. 1979. Skalbaggar som lever i kaningångar [Beetles occuring in rabbit burrows (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 57-60. 57-60
Nilsson, A. N. 1979. Vattenskalbaggar i Ängerån och brackvattnet utanför [Aquatic beetles in the River Ångerån and adjacent brackish water area (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 61-65. 61-65
Larsson, R. 1979. Recension/Book review: Busvine, J. R. 1976. Insects, Hygiene and History. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 65-66. 65-66
Sörensson, M. 1979. Uppgifter om svenska skalbaggar [Notes on Swedish beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 67-69. 67-69
Carlberg, U. 1979. Recension/Book review: Capdeville, P. 1978. Les races geographiques de Parnassius apollo. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 70. 70
Gustafsson, B. 1979. Recension/Book review: Russwurm, A.D.A. 1978. Aberrations of British Butterflies. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 70. 70
Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4 [lnteresting finds of beetles 4 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 71-80. 71-80
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 80. 80
Lundberg, S. 1979. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 18 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 18 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 81-82. 81-82
Ossiannilsson, F. 1979. Tre svenska bladloppors värdväxter [The host-plants of three Swedish Psyllids (Homoptera, Psylloidea)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 83-84. 83-84
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 84. 84
Palmqvist, G. 1979. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1978 [Interesting finds of Macrolepidotera in Sweden in 1978] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 85-89. 85-89
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 90. 90
Svensson, I. 1979. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1978 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1978] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 91-97. 91-97
Selling, Å. 1979. Cryphia muralis Foerst., en ny nattflyart för Sverige [Cryphia muralis Foerst. a noctuid species new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 97. 97
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 100 (2), s. 98-100. 98-100
XVIII Nordiska Entomologmötet i Stockholm 1979. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 101-110. 101-110
Brundin, L. 1979. Entomologiska Föreningen i Stockholm 1879-1979. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 111-120. 111-120
Bergström, G. 1979. Komplexa doftämnessekret hos gaddsteklar [Complex volatile secretions in Hymenoptera, Aculeata.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 121-124. 121-124
Borg-Karlson, A.-K. 1979. Kemisk beteendestimulation hos Eucera longicornis hanar [Odour released behavior of Eucera longicornis males (Hymenoptera, Anthophoridae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 125-128. 125-128
Cederberg, B. 1979. Doftstyrd värdval hos snylthumlor [Odour guided host selection in Psithyrus (Hymenoptera, Apidae)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 128-129. 128-129
Andersson, B. A., Lundgren, L., Norelius, G. & Stenhagen, G. 1979. Produktion av allelokemi­kalier hos olika växter som urvalsgrund i jakten på gener för resistens mot insekter och andra skadegörare [The production of allelochemics in different plants as a criterium of selection in the search for genes of resistance against insects and other pests.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 130-134. 130-134
Svensson, B. G. 1979. Markeringsferomoner och beteende hos humlehanar [Marking pheromones and behaviour of bumble bee males (Hymenoptera, Apidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 134-135. 134-135
Tengö, J. 1979. Kemiska signalers betydelse för parningsbeteendet hos solitära bin, särskilt Andrena [Chemical signals in pre-mating behavior of solitary bees, especially Andrena (Hymenoptera, Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 135-138. 135-138
Thorsell, W., Mikiver, A., Mikiver, M. & Malm, E. 1979. Växtextrakt som skydd mot sjukdomsorsakande insekter [Plant extract as protection against disease causing insects.]   Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 138-141. 138-141
Ågren, L. 1979. Vad är elektrofysiologi?  [What is electrophysiology?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 141-143. 141-143
Norin, T. 1979. Kemisk kommunikation hos tallstekeln (Neodiprion sertifer, Hymenoptera, Diprionidae), exempel på intrikata analys-, struktur- och stereokemiska problem. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 144. 144
Strömberg, S. 1979. Är kemisk metodik tillgänglig för ”fattiga” entomologer? Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 144. 144
Münster-Swendsen, M. 1979. Betydningen af aggregationsmönstre for samspillet imellem en vaertsart, Epinotia tedella (Cl.), og dens parasitoidarter [The effect of aggregation patterns on the interference between a host species, Epinotia tedella (Cl.) (Lep., Tortricidae), and its parasitoid species.)] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 145-149. 145-149
Sömme, L. 1979. Kuldetoleranse hos alpine og arktiske collemboler [Cold-hardiness in alpine and arctic Collembola.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 149-151. 149-151
Andersen, J. 1979. Interspesifikke forhold innen slekten Bembidion  [Interspecific relations within the genus Bembidion (Col,. Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4),   s. 151-155. 151-155
Sohm Ekbom, B. 1979. Aggregationsindex – Vad har det med ekologi att göra? [aggregation Indices – What do they have to do with ecology?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 155-158. 155-158
Lindsten, K. 1979. Stritar som virusvektorer i Fennoskandien och åtgärder mot deras virusspridning [Leaf- and planthoppers as virusvectors in Fennoscandia and measures to prevent their spread of virus.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 159-161. 159-161
Långström, B. 1979. Märgborrarnas näringsgnag i tallskotten [On the maturation feeding of the pine shoot beetles in the shoots of Scots pine (Col., Scolytidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 162-164. 162-164
Teräs, I. 1979. Om humleindividernas blombesök [Flower visits of bumblebee individuals (Bombus : Hymenoptera, Apidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 165-167. 165-167
Voisin, J.-F. 1979. Forbindelsen mellom temperatur- og fuktighetskrav hos noen Orthoptera-arter i franske fjell [The relationship between humidity- and temperature-preference in some Orthoptera species in French mountains.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 168-171. 168-171
Gehrken, U. 1979. Kuldetoleranse studert hos imagines av den skarptannene barkbillen, Ips acuminatus. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 171. 171
Nilsson, C. 1979. Integrerad bekämpning av rapsbaggar i korsblomstriga oljeväxter. Presentation av ett internordiskt projekt. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 171. 171
Noe-Nygaard, B. 1979. En feltökologisk undersögelse af gyvel, Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., blomsterparasitering og fröproduktion. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Sillén, B. 1979. Fördelning i tid och rum på habitat-öar hos en population av skinnbaggen Lygaeus equestris. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Solbreck, C. 1979. Hur långt flyger snytbaggen? Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Wiklund, C. & Solbreck, C. 1979. Olika mekanismer för protandri hos diapauserande och direktutvecklande generationer av skogsvitvingen Leptidea sinapis. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Wiktelius, S. 1979. Långdistansspridning av bladlöss. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 172. 172
Saether, O. A. 1979. Underliggende synapomorfi og enestående invendig parallellisme belyst ved eksempler fra Chironomidae og Chaoboridae [Underlying synapomorphy and unique inside-parallelism elucidated by examples from Chironomidae and Chaoboridae (Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 173-180. 173-180
Andersson, H. 1979. Problem vid kladistisk analys av flugfamiljen Chloropidae [Problems in cladistic analysis of the fly family Chloropidae (Diptera).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 180-187. 180-187
Douwes, P. 1979. Formica rufa-gruppens systematik [Systematics of the Formica rufa group (Hym,. Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 187-191. 187-191
Hedqvist, K. J. 1979. Beteendemönster hos parasitsteklar visar på släktskapsförhållanden [Behavior pattern in parasitic Hymenoptera point out systematic relationships.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 192-193. 192-193
Kronestedt, T. 1979. Etologiska karaktärer vid taxonomiska studier av vargspindlar [Ethological characters in taxonomical studies on wolf spiders (Araneae, Lycosidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 194-199. 194-199
Leiler, T.-E. 1979. De nordiska Hypocoelus-arterna och deras larver med beskrivning av larven till H. olexai Palm [The Nordic species of the genus Hypocoelus and their larvae with description of the larva of H. olexai Palm (Col., Eucnemidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 200-202. 200-202
Mikkola, K. 1979. Dominansförhållandena vid korsningar av melanistiska och typiska former av Biston betularius och Odontopera bidentata från England och Finland [Dominance relations in English-Finnish crosses of melanic and typical moths of Biston betularius and Odontopera bidentata (Lep,. Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 203-205. 203-205
Pekkarinen, A. 1979. Varför varierar humlorna så mycket i färgen? Några synpunkter [Some points of view on the extensive colour variation in bumblebees] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 205-206. 205-206
Lindskog, P. 1979. Diversifieringsmönster och biogeografi hos boreala och arktiskt-montana artgrupper av strandstinkflyn (Het., Saldidae). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 206-207. 206-207
Hackman, W. 1979. Älglusflugans, Lipoptena cervi, invandringshistoria i Finland [The colonization of Finland by the Deer ked, Lipoptena cervi L. (Diptera, Hippoboscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 208-210. 208-210
Dahl, Ch. 1979. Faunistikens roll i entomologin [Faunistic research in entomology.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 211-217. 211-217
Aagard, K. 1979. Entomologi på Nordkalotten – Fauna, forskningsprosjekter og nordisk samarbeid [Entomology north of the Polar circle. Fauna, research projects and Nordic cooperation.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 217-220. 217-220
Bagge, P. 1979. Vattenkvalster i profundalfaunan i några större sjöar i östra och mellersta Finland [Watermites in the profundalfauna of some large lakes in eastern and central Finland (Acari, Hydrachnellae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 221-225. 221-225
Coulianos, C. C. 1979. Hur väl känd är den svenska skinnbaggsfaunan? [How well known is the Swedish fauna of Hemiptera – Heteroptera?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 225-229. 225-229
Jensen, F. 1979. Faunistiske noter om de danske kvaegmygarter [Faunistic Notes on the Danish Blackflies (Diptera, Simuliidae).] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 230-231. 230-231
Koponen, S. 1979. Herbivora insekter på björk i nordliga regioner [Herbivorous insects of the birch in northern regions.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 231-233. 231-233
Müller, K. 1979. Insektfaunan i norra Bottenhavets kustregion [The insectfauna in coastal areas of the northern Bothnian Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 233-236. 233-236
Fibiger, M. 1979. Nytillkomne storsommerfuglearter i Danmark i perioden 1966-1978. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Sotavalta, O. 1979. Om biologin av den högnordiska igelkottspinnaren Acerbia alpina (Quensel). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Sömme, L. 1979. Terrestre arthropoder fra Bouvetöya. Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 236. 236
Coulianos, C. C. 1979. Är insekter intressanta vid naturresursinventeringar? [Are insects of interest in nature resource surveys?] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 237-240. 237-240
Steffan, A. W. 1979. Biozönotische Interaktionen zwischen boden-, regen- und meerwasser-gespeisten Lithotelmen der südschwedischen Ostseeküste [Biocoenotic interactions between rock pools fed from soil-,rain-, and sea-water at the southern Swedish coast of the Baltic Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 241-244. 241-244
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 100 (1979). Entomologisk tidskrift vol. 100 (3-4), s. 245-247. 245-247