Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala.
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

ET2008 nr1 omslagET2008 nr2 omslagET2008 nr3 omslagET2008 nr4 omslag

 

Utgivningsdatum:

Nr 1, sid. 1-80, maj 2008.

Nr 2, sid. 81-128, oktober 2008.

Nr 3, sid. 129-192, december 2008.

Nr 4, sid. 193-240, maj 2009

Nordqvist, J. & Herrmann, J. 2008. Vattenkvalster (Acari: Hydrachnidia) på Öland – vanliga men okända. [Water Mites (Acari: Hydrachnidia) on Öland – common but unknown.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 1-7. 1-7
Struwe, I. 2008. Recension: Oosterbroek, P. 2006. The European Families of the Diptera. Identification, diagnosis, biology. – KNNV Publishing, Utrecht. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 8. 8
Magnusson, P., Forshage, M., Glemhorn, K., & Karlsson, D. 2008. Tre anmärkningsvärda nya brokparasitsteklar (Ichneumonidae) för Sverige från Svenska Malaisefälleprojektet. [Three remarkable new species of Ichneumonidae for Sweden from the Swedish Malaise Trapping Project.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 9-13. 9-13
Inbjudan: Sveriges Entomologisk Förenings årsmöte på Gotland 2008. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 13. 13
Rättelse/ Correction: Bergström, C. 2007, Ent Tidskr 128 p. 154. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 14. 14
Svensson, I. 2008. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2007. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2007.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 15-28. 15-28
Rättelse/ Correction: För Svensson, I. 2006. Nordens Vecklare. – Entomologiska sällskapet i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 28. 28
Svensson, B. W. & Solbreck, C. 2008. Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en TV-mast i Värmland. [Psocids in suction traps on a TV-tower in a mixed coniferous forest in South Central Sweden. Insecta: Psocodea: “Psocoptera”.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 29-39. 29-39
Espadaler, X. 2008. Myrmica vandeli Bondroit 1920, an ant species new to Sweden (Hymenoptera, Formicidae). [Myrmica vandeli Bondroit 1920, en ny myra för Sverige (Hymenoptera, Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 40-42. 40-42
Lindeborg, M. 2008. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2007. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2007.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 43-52. 43-52
Franc, N. & Aulén, G. 2008. Hänsynsyta på hygge, förstärkt med död ved, blev ”nyckelbiotop“ med 39 rödlistade skalbaggsarter. [A consideration area on a felling site enhanced with dead wood, became a woodland key habitat with 39 red-listed beetle species (Coleoptera) species.] . Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 53-68. 53-68
Gillerfors, G. 2008. Fjärde bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Sex nya arter för landet, nya landskapsfynd samt fynd av mera ovanliga arter. [Fourth contribution to the precence of the Auchenorrhyncha in Sweden. Six new species to the country, new provincial finds and finds of more rare species.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 69-74. 69-74
Efterlysning: Violett guldvinge Lycaena helle & Gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 74. 74
Löfgren, P. 2008. Birger Persson från Umgransele i Västerbottens inland och hans skalbaggssamling, ett säkerställandearbete. [Briger Persson from Umgransele in Västerbotten and his beetle collection.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 75-78. 75-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 79-80. 79-80
Sörensson, M. 2008. AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 81-90. 81-90
Jonsell, M. 2008. Recension: Dannelid, E. m.fl. 2008. Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. Artbeskrivningar och färgbilder av Sveriges alla trollsländor. Andra upplagan. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 90. 90
Höjer, J. 2008. Oedemera subrobusta Nakane (laticollis auct), en förbisedd skalbaggsart i Nordeu­ropa. [Oedemera subrobusta Nakane (laticollis auct), an overlooked beetle species in Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 91-94. 91-94
Från redaktören: utlovade långhorningar och förseningar Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 94. 94
Bergström, C. & Hall, K. 2008. De första fynden av parasitflugan Ectophasia crassipennis (Fab­ricius, 1794) (Diptera, Tachinidae) från Norden. [First record of the tachinid fly Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794) (Diptera, Tachinidae) from the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 95-98. 95-98
Wanntorp, H-E. 2008. The identity of Mantura obtusata (Gyllenhal 1813) (Coleoptera, Chrysomelidae) – a Nordic-Central European mismatch. [Identiteten hos Mantura obtusata (Gyllenhal 1813) – en nordisk-mellaneuropeisk tvistefråga.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 99-101. 99-101
Eliasson, C. U. 2008. Recension: Kaaber, S., Overgaard Nielsen, B. & Munk, T. 2008. Geheimeraad C. F. Rabens danske insektsindsamlinger – en registrant over en samling akvareller og noter fra Aalholm om sommerfugle og andre insekter og dyr (1740–1752). – Psyche. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 102. 102
Jonsell, M. 2008. Vedlevande skalbaggar i Drottningholms slottspark. [Saproxylic beetles in the park at Drottningholm, Stockholm.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 103-120. 103-120
Annons: Insektslitteratur till mycket låga priser Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 120. 120
Jonsson, S 2008. Bertil Kullenberg – in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 121-127. 121-127
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 128. 128
Pettersson, L. B. & Franzén, M. 2008. Comparing wine-based and beer-based baits for moth trapping: a field experiment. [Vin-baserade och öl-baserade beten för nattfjärilsfångst: ett fältexperiment.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s.129-134. 129-134
Isaksson, D. & Lundberg, S. 2008. Svenska fynd av halvknäpparen Isorhipis marmottani Bonvouloir, 1871 (Col. Eucnemidae). [Swedish records of the eucnemid Isorhipis marmottani Bonvoloir 1871.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 135-136. 135-136
Lind, J. 2008. Hyssia cavernosa (Eversmann) ett nytt nattfly för Sverige och Norden (Noctuidae, Lepidoptera). [Hyssia cavernosa (Eversmann) a new moth for Sweden and the Nordic countries (Noctuidae, Lepidoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 137-139. 137-139
Andersson, B. 2008. Recension: Lundgren, Jan. 2007. Strövtåg på Stiby Backe – en inblick i skalbaggarnas värld. – Vekerum förlag, Olofström. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 139-140. 139-140
Annons: Program för amatörentomologer vid Naturhistoriska riksmuseet Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 140. 140
Komonen, A. 2008. Colonization experiment of fungivorous beetles (Ciidae) in a lake-island system. [Koloniseringsexperiment med trädsvampborrare (Ciidae) på öar i en sjö.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 141-145. 141-145
Gillerfors, G. & Fägerström, C. 2008. Stritar i Sverige, en bortglömd grupp. [Leafhoppers in Sweden, an overlooked group.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 146-147. 146-147
Inbjudan: Tjugonde Svenska entomologmötet Södermanland, Fiskeboda 12-14 juni 2009 Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 148. 148
Annons: Skalbaggslitteratur säljes Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 148. 148
Nilsson, S. G. 2008. Rödlistade och sällsynta vedskalbaggar i Strömsrum, Småland. [Red-listed and rare wood-living beetles at Strömsrum, Småland.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 149-163. 149-163
Annons: Ett unikt tillfälle att komplettera ditt entomologiska bibliotek! Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 163. 163
Jonsell, M. 2008. Recension: Löbl, I. & Smetana, A. (red.) 2008. Catalogue of Palearctic Coleoptera Volume 5. Tenebrionoidea. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 164. 164
Papp, J. 2008. Redescriptions of Habrobracon concolorans (Marshall) and Habrobracon crassicornis (Thomson) (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae). [Återbeskrivning av Habrobracon concolorans (Marshall) och Habrobracon crassicornis (Thomson) (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 165-172. 165-172
Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. [Catalogue of myriapoda in the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 173-190. 173-190
Pettersson, L. B. 2008. Register till brittiska nattfjärilsguider. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 191. 191
Annons: Stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 191. 191
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 192. 192
Eriksson, S., Holm, B., Jonsson, S., Lejfelt, K., Myrin, A-K. & Persson Vinnersten, T. 2008. The XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 193-196. 193-196
Kurina, O. 2008. A short overview of the entomological collections in Estonia. [En kort översikt över entomologiska samlingar i Estland.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 197-200. 197-200
Gullefors, B. & Barnard, P. C. 2008. Linnaeus’s caddisflies (Trichoptera). [Linnés nattsländor (Trichoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 201-208. 201-208
Abstracts from the talks at the XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 209-224. 209-224
Abstracts of the posters at the XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 225-237. 225-237
List of the delegates at the congress. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 238. 238
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 129 2008. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 239-240. 239-240