Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk tidskrift vol. 129, 2008

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala.
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

ET2008 nr1 omslagET2008 nr2 omslagET2008 nr3 omslagET2008 nr4 omslag

 

Utgivningsdatum:

Nr 1, sid. 1-80, maj 2008.

Nr 2, sid. 81-128, oktober 2008.

Nr 3, sid. 129-192, december 2008.

Nr 4, sid. 193-240, maj 2009

Nordqvist, J. & Herrmann, J. 2008. Vattenkvalster (Acari: Hydrachnidia) på Öland – vanliga men okända. [Water Mites (Acari: Hydrachnidia) on Öland – common but unknown.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 1-7. 1-7
Struwe, I. 2008. Recension: Oosterbroek, P. 2006. The European Families of the Diptera. Identification, diagnosis, biology. – KNNV Publishing, Utrecht. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 8. 8
Magnusson, P., Forshage, M., Glemhorn, K., & Karlsson, D. 2008. Tre anmärkningsvärda nya brokparasitsteklar (Ichneumonidae) för Sverige från Svenska Malaisefälleprojektet. [Three remarkable new species of Ichneumonidae for Sweden from the Swedish Malaise Trapping Project.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 9-13. 9-13
Inbjudan: Sveriges Entomologisk Förenings årsmöte på Gotland 2008. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 13. 13
Rättelse/ Correction: Bergström, C. 2007, Ent Tidskr 128 p. 154. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 14. 14
Svensson, I. 2008. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2007. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2007.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 15-28. 15-28
Rättelse/ Correction: För Svensson, I. 2006. Nordens Vecklare. – Entomologiska sällskapet i Lund. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 28. 28
Svensson, B. W. & Solbreck, C. 2008. Stövsländor på väg i lufthavet. Fångster i sugfällor på en TV-mast i Värmland. [Psocids in suction traps on a TV-tower in a mixed coniferous forest in South Central Sweden. Insecta: Psocodea: “Psocoptera”.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 29-39. 29-39
Espadaler, X. 2008. Myrmica vandeli Bondroit 1920, an ant species new to Sweden (Hymenoptera, Formicidae). [Myrmica vandeli Bondroit 1920, en ny myra för Sverige (Hymenoptera, Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 40-42. 40-42
Lindeborg, M. 2008. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2007. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2007.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 43-52. 43-52
Franc, N. & Aulén, G. 2008. Hänsynsyta på hygge, förstärkt med död ved, blev ”nyckelbiotop“ med 39 rödlistade skalbaggsarter. [A consideration area on a felling site enhanced with dead wood, became a woodland key habitat with 39 red-listed beetle species (Coleoptera) species.] . Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 53-68. 53-68
Gillerfors, G. 2008. Fjärde bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Sex nya arter för landet, nya landskapsfynd samt fynd av mera ovanliga arter. [Fourth contribution to the precence of the Auchenorrhyncha in Sweden. Six new species to the country, new provincial finds and finds of more rare species.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 69-74. 69-74
Efterlysning: Violett guldvinge Lycaena helle & Gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon. Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 74. 74
Löfgren, P. 2008. Birger Persson från Umgransele i Västerbottens inland och hans skalbaggssamling, ett säkerställandearbete. [Briger Persson from Umgransele in Västerbotten and his beetle collection.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 75-78. 75-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (1), s. 79-80. 79-80
Sörensson, M. 2008. AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd i sydsvenska park- och kulturmiljöer. [AHA – a simple method for evaluating conservation priorities of trees in South Swedish parks and urban areas from an entomo-saproxylic viewpoint.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 81-90. 81-90
Jonsell, M. 2008. Recension: Dannelid, E. m.fl. 2008. Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. Artbeskrivningar och färgbilder av Sveriges alla trollsländor. Andra upplagan. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 90. 90
Höjer, J. 2008. Oedemera subrobusta Nakane (laticollis auct), en förbisedd skalbaggsart i Nordeu­ropa. [Oedemera subrobusta Nakane (laticollis auct), an overlooked beetle species in Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 91-94. 91-94
Från redaktören: utlovade långhorningar och förseningar Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 94. 94
Bergström, C. & Hall, K. 2008. De första fynden av parasitflugan Ectophasia crassipennis (Fab­ricius, 1794) (Diptera, Tachinidae) från Norden. [First record of the tachinid fly Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794) (Diptera, Tachinidae) from the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 95-98. 95-98
Wanntorp, H-E. 2008. The identity of Mantura obtusata (Gyllenhal 1813) (Coleoptera, Chrysomelidae) – a Nordic-Central European mismatch. [Identiteten hos Mantura obtusata (Gyllenhal 1813) – en nordisk-mellaneuropeisk tvistefråga.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 99-101. 99-101
Eliasson, C. U. 2008. Recension: Kaaber, S., Overgaard Nielsen, B. & Munk, T. 2008. Geheimeraad C. F. Rabens danske insektsindsamlinger – en registrant over en samling akvareller og noter fra Aalholm om sommerfugle og andre insekter og dyr (1740–1752). – Psyche. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 102. 102
Jonsell, M. 2008. Vedlevande skalbaggar i Drottningholms slottspark. [Saproxylic beetles in the park at Drottningholm, Stockholm.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 103-120. 103-120
Annons: Insektslitteratur till mycket låga priser Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 120. 120
Jonsson, S 2008. Bertil Kullenberg – in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 121-127. 121-127
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (2), s. 128. 128
Pettersson, L. B. & Franzén, M. 2008. Comparing wine-based and beer-based baits for moth trapping: a field experiment. [Vin-baserade och öl-baserade beten för nattfjärilsfångst: ett fältexperiment.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s.129-134. 129-134
Isaksson, D. & Lundberg, S. 2008. Svenska fynd av halvknäpparen Isorhipis marmottani Bonvouloir, 1871 (Col. Eucnemidae). [Swedish records of the eucnemid Isorhipis marmottani Bonvoloir 1871.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 135-136. 135-136
Lind, J. 2008. Hyssia cavernosa (Eversmann) ett nytt nattfly för Sverige och Norden (Noctuidae, Lepidoptera). [Hyssia cavernosa (Eversmann) a new moth for Sweden and the Nordic countries (Noctuidae, Lepidoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 137-139. 137-139
Andersson, B. 2008. Recension: Lundgren, Jan. 2007. Strövtåg på Stiby Backe – en inblick i skalbaggarnas värld. – Vekerum förlag, Olofström. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 139-140. 139-140
Annons: Program för amatörentomologer vid Naturhistoriska riksmuseet Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 140. 140
Komonen, A. 2008. Colonization experiment of fungivorous beetles (Ciidae) in a lake-island system. [Koloniseringsexperiment med trädsvampborrare (Ciidae) på öar i en sjö.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 141-145. 141-145
Gillerfors, G. & Fägerström, C. 2008. Stritar i Sverige, en bortglömd grupp. [Leafhoppers in Sweden, an overlooked group.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 146-147. 146-147
Inbjudan: Tjugonde Svenska entomologmötet Södermanland, Fiskeboda 12-14 juni 2009 Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 148. 148
Annons: Skalbaggslitteratur säljes Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 148. 148
Nilsson, S. G. 2008. Rödlistade och sällsynta vedskalbaggar i Strömsrum, Småland. [Red-listed and rare wood-living beetles at Strömsrum, Småland.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 149-163. 149-163
Annons: Ett unikt tillfälle att komplettera ditt entomologiska bibliotek! Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 163. 163
Jonsell, M. 2008. Recension: Löbl, I. & Smetana, A. (red.) 2008. Catalogue of Palearctic Coleoptera Volume 5. Tenebrionoidea. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 164. 164
Papp, J. 2008. Redescriptions of Habrobracon concolorans (Marshall) and Habrobracon crassicornis (Thomson) (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae). [Återbeskrivning av Habrobracon concolorans (Marshall) och Habrobracon crassicornis (Thomson) (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 165-172. 165-172
Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. [Catalogue of myriapoda in the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 173-190. 173-190
Pettersson, L. B. 2008. Register till brittiska nattfjärilsguider. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 191. 191
Annons: Stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 191. 191
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 129 (3), s. 192. 192
Eriksson, S., Holm, B., Jonsson, S., Lejfelt, K., Myrin, A-K. & Persson Vinnersten, T. 2008. The XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 193-196. 193-196
Kurina, O. 2008. A short overview of the entomological collections in Estonia. [En kort översikt över entomologiska samlingar i Estland.] Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 197-200. 197-200
Gullefors, B. & Barnard, P. C. 2008. Linnaeus’s caddisflies (Trichoptera). [Linnés nattsländor (Trichoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 201-208. 201-208
Abstracts from the talks at the XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 209-224. 209-224
Abstracts of the posters at the XXVIIth Nordic-Baltic Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 225-237. 225-237
List of the delegates at the congress. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 238. 238
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 129 2008. Entomologisk tidskrift vol. 129 (4), s. 239-240. 239-240

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.