Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 132, 2011

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Hans Karlsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

ET2011 omslag 1 ET2011 omslag 2 ET2011 omslag 3 ET2011 omslag 4

Utgivningsdatum:  Nr 1, sid. 1-80, maj 2011. Nr 2, sid. 81-128, oktober 2011. Nr 3, sid. 129-208, december 2011. Nr 4, sid. 209-280, mars 2012.

Högmo, O. 2011. Hårig rödmyra Myrmica hirsuta (Hymenoptera Formicidae) ny för Sverige, samt en   sammanställning över de svenska socialparasitiska myrorna. [Myrmica hirsuta (Hymenoptera Formicidae) new for Sweden, with a review of the Swedish socialparasitic ants.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 1-4. 1-4
Johansson, N. 2011. Återfynd av rödhornig månblomfluga Eumerus ruficornis Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) med noteringar kring artens ekologi. [Rediscovery of the hoverfly Eumerus ruficornis Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) with notes on its ecology.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 5-10. 5-10
Palmqvist, G. 2011. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2010. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 11-23. 11-23
Upprop: Skrift till Ingvar Svenssons minne. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 23. 23
Jonsell, M. 2011. Recension/Book review: Svensson, B.W. & Hall, K. 2010. Stövsländor Psocoptera. – Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 24. 24
Nilsson, L. A. 2011. Andrena marginata nigrescens Aurivillius (Sw. Gotländskt guldsandbi), a third sub-species of bee from Gotland (Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae). [Andrena marginata nigrescens Aurivillius Gotländskt guldsandbi, en tredje gotländsk bi-underart.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 25-31. 25-31
Bygebjerg, R. 2011. A population of the picture-winged fly Platystoma seminatione (Fabricius, 1775) found in Skåne – new to the Swedish fauna (Diptera: Platystomatidae). [En population av bredmunsflugan Platystoma seminatione (Fabricius, 1775) funnen i Skåne – ny för den svenska faunan (Diptera: Plat­ystomatidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 32-34. 32-34
PerssonVinnersten, T., Eriksson, S., Lejfelt, K., Pettersson, J. & Andersson, G. 2011. Minnesord: Sten Jonsson 1929-2010. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 35-38. 35-38
Gertsson, C.-A. 2011. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss (Hemiptera, Coccoidea) från Sverige fram till år 2010. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Hemiptera: Coccoidea) up to the year 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 39-45. 39-45
Annons: Kurs i Stövsländor. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 45. 45
Annons: Avifauna. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 46. 46
Pettersson, L. B. 2011. Välkommen med i Svensk Dagfjärilsövervakning 2011. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 47-48. 47-48
Godin, B. 2011. Recension/Book review: VÅRFJÄRILAR, en AndroidApp. – https://market.android.com/details?id=se.maplestone. varfjarilar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 49-50. 49-50
Upprop: till skalbaggskläckare. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 50. 50
Karlsson, D. & Magnusson, P. 2011. Brachycyrtinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), ny underfamilj Brok­parasitsteklar för Sverige. [Brachycyrtinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), a new Swedish subfamily of Ichneumon-flies.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 51-54. 51-54
Svensson, I. 2011. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2010. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2010.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 55-68. 55-68
Gillerfors, G. 2011. Sjätte bidraget till stritarnas förekomst i Sverige – Fyra nya arter för landet och nya landskapsfynd. [Sixth contribution to the fauna of the Auchenorrhyncha in Sweden. Four new species to the country and new provincial records.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 69-75. 69-75
Sörensson, M. 2011. Nordic Coleoptera Group – om bildandet av en ny samnordisk förening för skalbaggsintresserade. Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 75-76. 75-76
Hydén, N. & Björklund, J.-O. 2011. Öppet brev: Våra artrikaste marker behöver din arbetsinsats! Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 132 (1), s. 79-80. 79-80
Franzén, M. & Molander, M. 2011. Förändringar av insektsfaunan i Padjelanta nationalpark. [Changes in the insect fauna in Padjelanta National Park.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 81-112. 81-112
Salmela, J. 2011. Contribution to knowledge on Swedish crane flies (Diptera, Tipuloidea). [Bidrag till kän­ndedomen om svenska harkrankar (Diptera, Tipuloidea).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 113-118. 113-118
Annons: Avifauna. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 119. 119
Lindelöw, Å. 2011. Recension/Book review: Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Verlag regionalkultur. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 120. 120
Kronblad, W. 2011. En ny Carabus-art för Norden (Coleoptera, Carabidae). [A new Carabus species for the Nordic countries (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 121-123. 121-123
Lindelöw, Å. 2011. Recension/Book review: Löbl, I. & A. Smetana, A. (red.) 2011. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volym 7. Curculionoidea I. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 124. 124
Löfgren, P. 2011. Lapprovfluga, Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) återfunnen på ett brandfält i Västerbottens kustland. [Cyrtopogon lapponicus, (Diptera, Asilidae) rediscovered in Sweden in a burnt forest.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (2), s. 125-128. 125-128
Karlsson, T. 2011. Dvärgflicksländan Nehalennia speciosa i Sverige (Odonata: Coenagrionidae). [The Sedgling Nehalennia speciosa in Sweden (Odonata: Coenagrionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 129-140. 129-140
Östrand, F. 2011. Jämförelse av gulskål och frihåvning för att fånga blombesökande insekter: vilka fak­torer kan påverka fångsten i gulskålar? [Comparing water pan traps and netting for capturing flower­visiting insects: what factors could affect the water pan trap catch?] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 141-152. 141-152
Molander, M. & Hellqvist, S. 2011. Två för Norden nya insektsarter i Limhamns kalkbrott: jordloppan Phyllotreta procera (Col., Chrysomelidae) och rovstekeln Tachysphex unicolor (Hym., Crabronidae). [Two new insect species for the Nordic countries found at Limhamn limestone quarry: Phyllotreta procera (Col., Chrysomelidae) and Tachysphex unicolor (Hym., Crabronidae).]. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 153-162. 153-162
Andersson, G. & Franc, N. 2011. Svenska entomologmötet 2011. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 163-166. 163-166
Jonsell, M. & Andersson, K. 2011. Vedlevande skalbaggar på lind. [Saproxylic beetles on lime trees in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 167-186. 167-186
van Steenis, J. 2011. Swedish hoverfly records (Diptera: Syrphidae). [Svenska blomflugefynd (Diptera: Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 187-193. 187-193
Stipendier: ansök. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 193. 193
Martinsson, S. 2011. Nya fynd av rödlistade och sällsynta platthornsmyggor (Diptera: Keroplatidae) från Svenska Malaisefälleprojektet. [Rare and redlisted fungus gnats in the family Keroplatidae (Diptera: Mycetophiliformia) from the Swedish Malaise Trap Project.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 194-196. 194-196
Eliasson, C. U. 2011. Jan Gustafsson – en minnesteckning. Entomologisk   tidskrift vol. 132 (3), s. 197-198. 197-198
Annons: Långhorningsboken. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 198. 198
Pettersson, L. B. & Franzén, M. 2011. Storfjärilar som ökar sin utbredning: nytillskotten i storfjärilsfaunan i sydligaste Sverige under perioden 1973-2009. [Colonisation rates of butterflies and macromoths in the southernmost province of Sweden during 1973-2009.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 199-207. 199-207
Föreningsinformation: Tjugotredje Svenska Entomolgmötet. Entomologisk tidskrift vol. 132 (3), s. 208. 208
Bengtsson, B. Å. 2011. Ingvar Svensson *29 juli 1919 †17 februari 2011. [Ingvar Svensson *29 July 1919 †17 February 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 209-224. 209-224
Palmqvist, G., Landry, J.-F. & Johansson, R. 2011. Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999 a junior synonym of Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952. [Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999 är en synonym till Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 225-230. 225-230
Blomdahl, E. & Svensson, S. 2011. Minnet av vår far. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 231-233. 231-233
Elmqvist, H. 2011. Mitt första möte med Ingvar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 234. 234
Nieukerken, E. J. van, Mutanen, M. & Doorenweerd, C. 2011. DNA barcoding resolves species complexes in Stigmella salicis and S. aurella species groups and shows additional cryptic speciation in S. salicis (Lepidoptera: Nepticulidae). [DNA analyser visar artuppdelningen inom Stigmella salicis och S. aurella grupperna och att det finns ytterligare kryptiska arter inom Ssalicis (Lepidoptera: Nepticulidae).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 235-255. 235-255
Supplement: Supplementary online specimen data. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4) Nieukerken, et al.
Annons: SLU. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 256. 256
Bengtsson, B. Å. & Johansson, R. 2011. Review of unicolorous species of the subgenus Blastotere (Lepidop­tera, Argyresthiidae) with descriptions of Argyresthia svenssoni sp.n., and A. kulfani sp.n. [Revidering av de enfärgade arterna i undersläktet Blastotere (Lepidoptera, Argyresthiidae) samt beskrivning av Argyresthia svenssoni sp.n. och A. kulfani sp.n.] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 257-274. 257-274
Forshed, N. 2011. Mina första möten med Ingvar. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 275. 275
Olsson, B. 2011. Ingvar Svensson – min mentor. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 276-277. 276-277
Bidragsgivare / Donators. Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 278. 278
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 132 (2011). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 132 (2011).] Entomologisk tidskrift vol. 132 (4), s. 279-280. 279-280

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.