Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift vol. 134, 2013

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid. 1-104, maj 2013.
Nr 3, sid. 105-152, september 2013.
Nr 4, s. 153-232, december 2013.

Björkman, C., Lindelöw, Å., Eklund, K., Kyrk, S., Klapwijk, M. J., Fedderwitz, F. & Nordlander, G. 2013. A rare event – an isolated outbreak of the pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) in the Stockholm archipelago. [En ovanlig händelse – ett isolerat utbrott av tallspinnare (Dendrolimus pini) i Stockholms skärgård.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 1-9.1-9
Bengtsson, B. Å. 2013. Recension/Book review: Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P. 2013. Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. – Lepidopterologisk Forening, København Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 10.10
Bengtsson, B. Å. 2013. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2012. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2012.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 11-24.11-24
Löfgren, P. 2013. Recension/Book review: Ehnström, B. & Bjelkefelt, M. 2013. Signalarter bland bark- och vedlevande insekter i norra Sverige. – Fältbiologernas förlag. Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 24.24
Gabrielsson, F., Garpebring, A., Pettersson, R. & Hellqvist, S. 2013. Tjugotredje Svenska entomologmötet i Lainio, Norrbottens län 29 juni-1 juli 2012 [Report from the 23rd Swedish Entomology meeting.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 25-28.25-28
Lundkvist, H. & Fägerström, C. 2013. Nordic Coleoptera Group, Rapport från andra årsmötet 14-16 juni 2012. [Nordic Coleoptera Group Report from the second yearly meeting 14-16 June 2012] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 29-32.29-32
Palmqvist, G. 2013. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2012. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2012.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 33-43.33-43
Bína, P. & Lundkvist, H. 2013. Faunaväkteriet av småkryp – fortsättning följer. Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 44.44
Henell, J. 2013. Inblick i bastardsvärmares fleråriga livscykel i Sverige (Lepidoptera, Zygaenidae). [Insight into burnet moth’s multiyear lifecycle in Sweden (Lepidoptera, Zygaenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 45-47.45-47
Kruys. I. 2013. En trave stockar och dess betydelse för vedlevande insekter i Mittlandsskogen på Öland. [A pile of logs and its significance for xylophytic beetles in the Mittlandsskog forested area of the island of Öland.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 48-52.48-52
Eriksson, L., Olin, S., Nyström, P. & Ranius, T. 2013. Trollsländors förekomst och   detekterbarhet i relation till dammars egenskaper. [Occurrence and detectability of Odonata species in relation to pond characteristics.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 53-62.53-62
Molander, M. 2013. Recension/Book review: Rössner, E. 2012. Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). – Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., Erfurt. Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 63-64.63-64
Hedgren, O. 2013. Två små skalbaggar med stora luckor i fyndbilden. [Two small beetle species with little known distribution in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 65-68.65-68
Molander, M. 2013. Rådjurets nässtyng Cephenemyia stimulator (Diptera: Oestridae) påträffat i Skåne: En ny plåga för de svenska rådjuren. [A first Swedish record of the roe deer botfly Cephenemyia stimulator (Diptera: Oestridae).] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 69-75.69-75
Wanntorp, H-E. 2013. Recension/Book review: Jonsell, L. & Jonsell, B. 2013. Krok-Almquist Svensk Flora. 29:e upplagan. – Liber Förlag. Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 76.76
Ferrer-Suay, M., Selfa, J. & Pujade-Villar, J. 2013. Revision of the Thomson and Zetterstedt collections of the genus Alloxysta Förster (Hymenoptera: Figitidae) deposited in the Lund Museum of Zoology (Sweden). [Genomgång av Thomsons och Zetterstedts samlingar av släktet Alloxysta Förster (Hymenoptera: Figitidae) vid Lunds universitet.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 77-102.77-102
Föreningsinformation. Entomologisk tidskrift vol. 134 (1-2), s. 103-104.103-104
Carlsson, B & Elmqvist, H. 2013. Uppfödning av larver av fetörtsblåvinge, Scolitantides orion(Lepidoptera: Lycaenidae), på kärleksört respektive vit fetknopp. [Rearing caterpillars of the   Chequered Blue Butterfly, Scolitantides orion (Lepidoptera: Lycaenidae), on orpine and stonecrop.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 105-109.105-109
Annons. Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 110. 
Hellqvist, S. 2013. Nytt i den svenska fluglistan från norra Sverige. [New species in the Swedish Brachycera list from Northern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 111-119.111-119
Winqvist, C. 2013. Recension/Book review: Bergengren, G. 2012. Fjärilssomrar. – Carlsson Bokförlag. Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 120.120
Palmqvist, G. & Sjökvist, P. 2013. Svinrotvecklarens Eucosma scorzonerana – utvecklingsbiologi, ekologi, utbredning och populationsstatus i Sverige. [Eucosma scorzonerana – developmental biology, ecology, distribution and population status in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 121-129.121-129
Ljungberg, H. 2013. Springers rörbock (Donacia springeri) – hur utbredd kan den vara i Sverige? [Donacia springeri – how common is this DD-classed species in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 130-134.130-134
Stenmark, M. 2013. Critical floral resource levels and nesting biology of the mining bee Andrena marginata (Hymenoptera: Andrenidae). [Hur många blommor behövs för att föda en population av guldsandbi Andrena marginata (Hymenoptera: Andrenidae), och hur ser deras bon ut?] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 135-148.135-148
Andersson, G., Djursvoll, P. &   Scheller, U. 2013. En uppdatering av “Katalog över Nordens mångfotingar”. [An update of “Catalogue of myriapoda in the Nordic countries”.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (3), s. 149-152.149-152
Bergsten, J., Lindberg, G., Vårdal, H., Apelqvist, N., Brodin, Y. & Forshage, M. 2013. Arbetet med donationer av insektssamlingar vid Naturhistoriska Riksmuseet. [The work with donated insect collections at the Swedish Museum of Natural History.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 153-162.153-162
Wahlberg, E. & Solbreck, C. 2013. Hymenoptera flying over a boreal forest landscape. [Steklar i lufthavet ovanför en svensk skog.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 163-171.163-171
Annons. Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 172. 
Jonsell, M. 2013. Fyra dåligt kända skalbaggar i vedsvamp: våra rödlistade tickgnagare (sl. Dorcatoma, Ptinidae). [Four poorly known beetle species in wood-fungi: the redlisted species of Dorcatoma (Ptinidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 173-180.173-180
van Steenis, J. & Zuidhoff, F. S. 2013. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Laivadalen, a palsa bog in northern Sweden, with notes on possible bio-indicator species. [Blomflugor (Diptera: Syrphidae) i Laivadalen, en palsmyr i norra Sverige, med förslag på indikatorarter.]   Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 181-192.181-192
Annons. Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 192. 
Cederström, P. & Sörensson, M. 2013. Gösta Gillerfors in memoriam. [Gösta Gillerfors in   memoriam.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 193-196.193-196
Nilsson-Örtman, V. 2013. Stjärtflugor (Diptera: Lonchaeidae) i Europa och första fyndet för Norden av den ovanliga arten Earomyia netherlandica. [Lance flies (Diptera: Lonchaeidae) in Europe and the first record from the Nordic countries of the rare species Earomyia   netherlandica.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 197-201.197-201
Inbjudan – Svenska Entomologmötet 2014 Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 202.202
Lindelöw, Å. 2013. Väntad barkborre funnen i Sverige – fynd av Ips amitinus (Coleoptera, Scolytinae). [Ips amitinus (Coleoptera, Scolytinae) expected and found in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 203-206.203-206
Karlsson, M., Jonsell, M. & Eriksson, P. 2013. En inplanterad population av svartoxe (Ceruchus chrysomelinus) 17 år senare: etablering, vedval och framtid. [A translocated population of Ceruchus chrysomelinus (Coleoptera: Lucanidae) 17 years later: establishment, wood usage and future.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 207-220.207-220
Prütz, P. 2013. Donacia springeri – den rätta historien om upptäckten. [Donacia springeri – the true story about it’s discovery in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 221-222.221-222
Strand, L. & Olsson, P. A. 2013. Sandnejlikegallmal Caryocolum schleichi ssp. Arenariella en hotad fjäril med hotad värdväxt på en hotad biotop. [Caryocolum schleichi ssp. arenariella a   theratened moth on a threatened host plant on a threatened biotope.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 223-227.223-227
Lindelöw, Å. 2013. Håll ögonen öppna efter smaragdgrön asksmalpraktbagge Agrilus planipennis (Coleoptera; Buprestidae) – ett kommande hot mot asken. [Watch out for the emerald ash borer Agrilus planipennis (Coleoptera; Buprestidae) – a new threat to the ash tree.] Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 228-230.228-230
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 134 (4), s. 231-232.231-232

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.