Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Sten Jonsson
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1993 1-2 omslag ET 1993 3 omslag ET 1993 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-64, juni 1993; Nr 3, sid. 65-120, september 1993; Nr 4, sid. 121­184, december 1993.

Hydén, N. & Sjökvist, P. 1993. Barrskogsfjällflyet, Xestia sincera (Lepidoptera, Noctuidae), och det moderna storskaliga skogsbruket [Xestia sincera (Lepidoptera, Noctuidae) and the modern large scale forestry] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 1-10. 1-10
Ryrholm, N. 1993. Recension/Book review: Bruun, H. H. 1992. Changes in species composition of the moth and butterfly fauna on Houtskär in the Archipelago of SW Finland during the years of 1954-1989 (Lepidoptera:   Hesperidae-Noctuidae). Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 11-12. 11-12
Upprop: Fyndinformation om åkervindesvärmare önskas! Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s.   12. 12
Lundberg, S. 1993. Brunbaggen Phryganophilus ruficollis (Fabricius) (Coleoptera, Melandryidae) i norra Fennoskandien — biotopval och utvecklingsbiologi [Phryganophilus ruficollis (Fabricius) (Coleoptera, Melandryidae) in northern Fennoscandia — habitat and developmental biology] Entomologisk tidskrift vol.   114 (1-2), s. 13-16. 13-16
Wikars, L.- O. 1993. Debatt: Gammelskogar är inte övervärderade vid skyddet av den lägre faunan   Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 16-17. 16-17
Ahnlund, H. & Linde, A. 1993. Debatt: Störningskontinuitet viktigare än orördhet Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 17-18. 17-18
Info: European Society of Entomologists. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 18. 18
Steeghs, N., Nedstam, B. & Lundqvist, L. 1993. Predatory mites of the family Phytoseiidae (Acari, Mesostigmata) from South Sweden [Rovkvalster av familjen Phytoseiidae i Sydsverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 19-27. 19-27
Info: Upphävande av fridlysning av dårgräsfjäril. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 27. 27
Nilsson, A. N. 1993. Recension/Book review: Drost, M.B.P., Cuppen, H.P.J.J., Nieukerken, E.J. van &   Schreijder, M. 1992. De water­kevers van Nederland. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 28. 28
Svensson, I. 1993. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1992 [Remarcable records of Microlepidoptera in Sweden during 1992] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 29-35. 29-35
Nilsson, A. N. 1993. Recension/Book review: Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 36. 36
Palmqvist, G. 1993. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1992 [Interesting records of   Macrolepidoptera in Sweden during 1992] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 37-42. 37-42
Nilsson, A . N. & Andrén, B. 1993. Vattenskalbaggar från Dalums och Timmele socknar i Ätradalen, Västergötland [Aquatic Coleoptera from the upper Ätran Valley, southwest Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 43-49. 43-49
Info: vidlyftig sex i det gröna. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 50. 50
Upprop: Angående lavdagsvärmare. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 50. 50
Saaristo, M. I., Nilsson, A. N. & Savolainen, E. 1993. Heptagenia orbiticola Kluge, a mayfly species new to Europe (Ephemeroptera, Heptageniidae) [Heptagenia orbiticola Kluge, en dagslända ny för Europa (Ephemeroptera, Heptageniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 51-54. 51-54
Wadstein, M. 1993. Blåvingad gräshoppa, Sphingonotus caerulans L., funnen vid Smålandskusten [Sphingonotus caerulans L. (Orthoptera, Acrididae) found on the coast of Småland] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 55-56. 55-56
Borisch, D. 1993. Nya landskapsfynd av tvestjärtar 2 [New provincial records of earwigs (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 57. 57
Andersson, B. 1993. Kortvingen Trichiusa immigrata Lohse funnen på Öland – ny för Norden [Trichiusa immigrata Lohse, 1984 (Coleoptera, Staphylinidae) recorded from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 58. 58
Bengtsson, B.-Å. 1993. Recension/Book review: Zagulajev, A.K. 1988. Clothes Moths (Tineidae). Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 59-60. 59-60
Maria och Thure Palms stipendiefonder. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 60. 60
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Emmet, A.M. & Heath, J. (ed.). 1991. The moths and butterflies of Great Britain and Ireland, vol 7, part 2, Lasiocampidae-Thyatiridae. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 61. 61
Wikars, L.-O. 1993. Recension/Book review: Antonsson, K. & Wadstein, M. 1991. Eklandskapet — En inventering av hagar och lövskogar i eklandskapet S om Linköping. Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 61-62. 61-62
Annons: Fjärde Svenska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 62. 62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (1-2), s. 63-64. 63-64
Kindvall, O. 1993. Biologi och hotbild för en randpopulation av grön hedvårtbitare [Biology and threat situa­tion   of a fringe population of the bush cricket Metrioptera bicolor in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 65-74. 65-74
Wikars, L.- O. 1993. Hett tips: Micra dina baggar! [An effective way of getting dry insects soft again] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 74. 74
Kindvall, O. 1993. Artbevarande i fragmenterad miljö — en generell inventeringsstrategi exemplifierad med grön hedvårtbitare [Conservation in fragmented habitats — a general inventory strategy exemplified with the bush cricket Merioptera bicolor] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 75-82. 75-82
Carlberg, U. 1993. Sverker Bäckström – en minnestecknig Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 82. 82
Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland [Rare and threatened beetles in the surroundings of Hornsö and Strömsrum in eastern Småland, SE Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 83-96. 83-96
Upprop: Fläckiga nattsländor sökes.  Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 96. 96
Hydén, N. 1993. Observations on the developmental biology and occurrence of Victrix umovii (Lepidoptera, Noctuidae) in Sweden [Iakttagelser av utvecklingsbiologi och uppträdande hos barrskogslavflyet, Victrix umovii (Lepidoptera, Noctuidae), i Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 97-100. 97-100
Berglind, S.-Å. 1993. Biotopval och status för vägstekeln Anoplius caviventris (Hymenoptera, Pompilidae) i Sverige [Habitat and status of the spider wasp Anoplius caviventris (Hymenoptera, Pompilidae) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 101-105. 101-105
Berglind, S.-Å. 1993. Recension/Book review: Larsen, T.B. 1991. The butterflies of Kenya and their natural   history. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 105-106. 105-106
Gillerfors, G. 1993. Nya kortvingar för Sverige [Staphylinids new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 107-110. 107-110
Thorén, P. 1993. Recension/Book review: Michelsen, A: 1992. Honningbiens dansesprog, signaler og samfundsliv. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 110. 110
Kronestedt, T. 1993. On Rugathodes instabilis (O.P. Cambridge), new to Sweden, and R. bellicosus (Simon)(Araneae, Theridiidae) [Om klotspindlarna Rugathodes instabilis (O.P. Cambridge), ny för Sverige, och R. bellicosus (Simon)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 111-113. 111-113
Lemdahl, G. 1993. Recension/Book review: Buckland, P.C. & Coope, G.R. 1991. A bibliography and literature review of Quaternary entomology. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 113-114. 113-114
Imby, L. 1993. Sydsträckande amiraler (Vanessa atalanta L.) på södra Öland [South migrating red admirals (Vanessa atalanta L.) on southern Öland] Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 115-116. 115-116
Bengtsson, B.-Å. 1993. Recension/Book review: Vives Moreno, A. 1992. Catalogo sistematico y sinonimico de los Lepidopteros de la Peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 117. 117
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Brock, P. 1991. Stick-insects of Britain, Europe and the Mediterranean. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 118. 118
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 119. 119
Anonns: XXIII Nordiska Entomologmötet i Åbo 1994.Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s.   120. 120
Kindvall, O. Jansson, N. & de Jong, J. 1993. Trumgräshoppan — en art på fallrepet [On the decrease of the grasshopper Psophus stridulus, in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 121-131. 121-131
Anonns: Fjärilskalendern Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 131. 131
Gunnarsson, B. 1993. Färska forskningsrön: sociala tripsar i Australien Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 132. 132
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1993. Skogshistorikens betydelse för artsammansättning av vedskalbaggar i urskogsartad blandskog [Forest history in relation to species composition of wood beetles in an unmanaged,   mixed forest] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 133-146. 133-146
Andersson, G. 1993. Recension/Book review: Lindroth, C.H. 1993. Våra skalbaggar och hur man känner igen dem. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 146. 146
Kronestedt, T. 1993. Two species of Lepthyphantes (Araneae, Linyphiidae) new to Sweden [Två arter av mattvävarspindlar av släktet Lepthyphantes nya för Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 147-149. 147-149
Hydén, N. 1993. Recension/Book review: Fibiger, M. 1993. Noctuidae Europaeae (Vol 2), Noctuinae II.  Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 149-150. 149-150
Lundberg, S. 1993. Långhorningen Tetropium aquilonium (Coleoptera, Cerambycidae) funnen i Sverige, med uppgifter om dess biologi [The longhorn beetle Tetropium aquilonium found in Sweden, with notel on its biology (Coleoptera, Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 151-155. 151-155
Andersson, G. 1993. Recension/Book review: Naturhistoriska Riksmuseet & Anticimex. 1993. Ängrar — finns dom…? Videofilm. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 155. 155
Carlberg, U. 1993. Recension/Book review: Pittaway, A.R. 1993. The Hawkmoths of the Western Palaearctic. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 156. 156
Nilsson, A. N. & Persson, S. 1993. Tillägg till kartering av Sveriges dykarskalbaggar (Coleoptera: Dytiscidae, Noteridae) [Additions to atlas of Swedish diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Noteridae)] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 157-159. 157-159
Anonns: Insektslådor. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 159. 159
Entomologiskt nytt från Naturhistoriska museet i Göteborg. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 160. 160
Maria och Thure Palms stipendiefonder bl.a. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 160. 160
Palm, T. & Lundberg, S. 1993. Tillägg till Svensk Insektsfauna, kortvingar (Coleoptera, Staphylinidae) häfte 1 och 2 [Additions to Svensk Insektsfauna, Coleoptera, Staphylinidae parts 1-2] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 161-172. 161-172
Anonns: Femte Svenska Entomolgmötet Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 172. 172
Lundberg, S. 1993. Lövträdsflugan Xylomya czekanovskii (Diptera, Xylomyidae) påträffad i Norrbotten som ny för Sverige [The fly Xylomya czekanovskii (Diptera, Xylomyidae) found in Norrbotten as new for Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 173-174. 173-174
Maria och Thure Palms stipendiefonder Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 174. 174
Leiler, T.-E. 1993. Anteckningar om ungdomsaktiviteter i Entomologiska föreningen i Stockholm under 1940­ & 50-talen. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 175-176. 175-176
Hydén, N. 1993. Recension/Book review: Ehnström, B., Gärdenfors, U. & Lindelöw, Å. 1993. Rödlistade evertebrater i Sverige1993. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 177-180. 177-180
Föreningsmeddelanden: Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 180. 180
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 181. 181
Anonns: 5th European Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 182. 182
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 114 1993. Entomologisk tidskrift vol. 114 (4), s. 183-184. 183-184
ET 1993 1-10
ET 1993 1-10
ET 1993 1-10.pdf
1.5 MiB
441 Downloads
Detaljer...
ET 1993 11-12
ET 1993 11-12
ET 1993 11-12.pdf
196.1 KiB
298 Downloads
Detaljer...
ET 1993 57
ET 1993 57
ET 1993 57.pdf
671.4 KiB
356 Downloads
Detaljer...
ET 1993 55-56
ET 1993 55-56
ET 1993 55-56.pdf
235.6 KiB
353 Downloads
Detaljer...
ET 1993 51-54w
ET 1993 51-54w
ET 1993 51-54w.pdf
431.8 KiB
587 Downloads
Detaljer...
ET 1993 50
ET 1993 50
ET 1993 50.pdf
729.2 KiB
336 Downloads
Detaljer...
ET 1993 13-16
ET 1993 13-16
ET 1993 13-16.pdf
750.2 KiB
811 Downloads
Detaljer...
ET 1993 16-18
ET 1993 16-18
ET 1993 16-18.pdf
269.4 KiB
340 Downloads
Detaljer...
ET 1993 43-49
ET 1993 43-49
ET 1993 43-49.pdf
625.2 KiB
435 Downloads
Detaljer...
ET 1993 18
ET 1993 18
ET 1993 18.pdf
669.2 KiB
281 Downloads
Detaljer...
ET 1993 19-27
ET 1993 19-27
ET 1993 19-27.pdf
1.0 MiB
1078 Downloads
Detaljer...
ET 1993 37-42
ET 1993 37-42
ET 1993 37-42.pdf
616.5 KiB
964 Downloads
Detaljer...
ET 1993 36
ET 1993 36
ET 1993 36.pdf
697.1 KiB
387 Downloads
Detaljer...
ET 1993 29-35w
ET 1993 29-35w
ET 1993 29-35w.pdf
826.6 KiB
914 Downloads
Detaljer...
ET 1993 27
ET 1993 27
ET 1993 27.pdf
664.6 KiB
362 Downloads
Detaljer...
ET 1993 28
ET 1993 28
ET 1993 28.pdf
698.4 KiB
282 Downloads
Detaljer...
ET 1993 58
ET 1993 58
ET 1993 58.pdf
534.3 KiB
589 Downloads
Detaljer...
ET 1993 59-60
ET 1993 59-60
ET 1993 59-60.pdf
188.4 KiB
340 Downloads
Detaljer...
ET 1993 61-62
ET 1993 61-62
ET 1993 61-62.pdf
184.9 KiB
308 Downloads
Detaljer...
ET 1993 63-64
ET 1993 63-64
ET 1993 63-64.pdf
202.7 KiB
349 Downloads
Detaljer...
ET 1993 65-74w
ET 1993 65-74w
ET 1993 65-74w.pdf
1.1 MiB
547 Downloads
Detaljer...
ET 1993 74
ET 1993 74
ET 1993 74.pdf
719.1 KiB
287 Downloads
Detaljer...
ET 1993 75-82
ET 1993 75-82
ET 1993 75-82.pdf
772.8 KiB
650 Downloads
Detaljer...
ET 1993 82
ET 1993 82
ET 1993 82.pdf
759.7 KiB
356 Downloads
Detaljer...
ET 1993 83-96w
ET 1993 83-96w
ET 1993 83-96w.pdf
1.7 MiB
604 Downloads
Detaljer...
ET 1993 96
ET 1993 96
ET 1993 96.pdf
681.9 KiB
356 Downloads
Detaljer...
ET 1993 97-100
ET 1993 97-100
ET 1993 97-100.pdf
425.7 KiB
958 Downloads
Detaljer...
ET 1993 101-105
ET 1993 101-105
ET 1993 101-105.pdf
521.3 KiB
510 Downloads
Detaljer...
ET 1993 105-106
ET 1993 105-106
ET 1993 105-106.pdf
159.1 KiB
625 Downloads
Detaljer...
ET 1993 107-110
ET 1993 107-110
ET 1993 107-110.pdf
2.3 MiB
282 Downloads
Detaljer...
ET 1993 110
ET 1993 110
ET 1993 110.pdf
667.7 KiB
299 Downloads
Detaljer...
ET 1993 111-113
ET 1993 111-113
ET 1993 111-113.pdf
317.5 KiB
681 Downloads
Detaljer...
ET 1993 113-114
ET 1993 113-114
ET 1993 113-114.pdf
1.4 MiB
401 Downloads
Detaljer...
ET 1993 115-116
ET 1993 115-116
ET 1993 115-116.pdf
1.3 MiB
273 Downloads
Detaljer...
ET 1993 117
ET 1993 117
ET 1993 117.pdf
737.7 KiB
317 Downloads
Detaljer...
ET 1993 118
ET 1993 118
ET 1993 118.pdf
628.3 KiB
521 Downloads
Detaljer...
ET 1993 119
ET 1993 119
ET 1993 119.pdf
684.1 KiB
297 Downloads
Detaljer...
ET 1993 120
ET 1993 120
ET 1993 120.pdf
484.8 KiB
280 Downloads
Detaljer...
ET 1993 121-131
ET 1993 121-131
ET 1993 121-131.pdf
1.3 MiB
478 Downloads
Detaljer...
ET 1993 132
ET 1993 132
ET 1993 132.pdf
800.4 KiB
334 Downloads
Detaljer...
ET 1993 133-146
ET 1993 133-146
ET 1993 133-146.pdf
1.8 MiB
451 Downloads
Detaljer...
ET 1993 146
ET 1993 146
ET 1993 146.pdf
681.5 KiB
346 Downloads
Detaljer...
ET 1993 147-149
ET 1993 147-149
ET 1993 147-149.pdf
305.4 KiB
566 Downloads
Detaljer...
ET 1993 149-150
ET 1993 149-150
ET 1993 149-150.pdf
216.6 KiB
294 Downloads
Detaljer...
ET 1993 151-155
ET 1993 151-155
ET 1993 151-155.pdf
647.2 KiB
921 Downloads
Detaljer...
ET 1993 155
ET 1993 155
ET 1993 155.pdf
617.6 KiB
280 Downloads
Detaljer...
ET 1993 156
ET 1993 156
ET 1993 156.pdf
661.7 KiB
491 Downloads
Detaljer...
ET 1993 157-159
ET 1993 157-159
ET 1993 157-159.pdf
333.3 KiB
350 Downloads
Detaljer...
ET 1993 159
ET 1993 159
ET 1993 159.pdf
645.8 KiB
449 Downloads
Detaljer...
ET 1993 160
ET 1993 160
ET 1993 160.pdf
635.6 KiB
338 Downloads
Detaljer...
ET 1993 161-172w
ET 1993 161-172w
ET 1993 161-172w.pdf
1.2 MiB
815 Downloads
Detaljer...
ET 1993 172
ET 1993 172
ET 1993 172.pdf
632.3 KiB
288 Downloads
Detaljer...
ET 1993 173-174
ET 1993 173-174
ET 1993 173-174.pdf
1.4 MiB
481 Downloads
Detaljer...
ET 1993 175-176
ET 1993 175-176
ET 1993 175-176.pdf
1.7 MiB
552 Downloads
Detaljer...
ET 1993 177-180
ET 1993 177-180
ET 1993 177-180.pdf
454.7 KiB
357 Downloads
Detaljer...
ET 1993 180
ET 1993 180
ET 1993 180.pdf
833.7 KiB
410 Downloads
Detaljer...
ET 1993 181
ET 1993 181
ET 1993 181.pdf
714.8 KiB
309 Downloads
Detaljer...
ET 1993 182
ET 1993 182
ET 1993 182.pdf
529.3 KiB
342 Downloads
Detaljer...
ET 1993 183-184
ET 1993 183-184
ET 1993 183-184.pdf
1.3 MiB
283 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.