Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Sten Jonsson
Redaktör: Sven-Åke Berglind, Uppsala
Tryckeri: Malungs Boktryckeri AB, Malung
ISSN 0013-886x

ET 1994 1-2 omslag ET 1994 3 omslag ET 1994 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, s 1-72, maj 1994. Nr 3, s 73-128, oktober 1994. Nr 4, s 129-182, december 1994.

Elmquist, H., Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Fjärilsfaunan i Sveriges nordligaste fjällmassiv, Pältsan och Duoibal — unik och hotad? [The lepidopteran fauna of the Pältsa and Duoibal   mountain area in northernmost Sweden — unique and threatened?] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 1-10. 1-10
Hedström, L. 1994. Hur många arter av myggor och flugor har vi i Sverige? [How many species of midges and flies are there in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 11-22. 11-22
Upprop: Spindlar sökes! Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 22. 22
Upprop: Rapportera nya landskapsfynd av skalbaggar! Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 22. 22
Bilton, D. 1994. The fight apparatur and flying ability of Hydroporus glabriusculus (Coleoptera, Dytiscidae), with a brief review of structural modifications in flightless beetles [Flygförmåga och därmed förknippade strukturers form hos dykarskalbaggen Hydroporus glabriusculus (Coleoptera, Dytiscidae), med en kortfattad översikt av strukturella förändringar hos skalbaggar utan flygförmåga] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 23-32. 23-32
Gerell LundbergK. 1994. Eresus cinnaberinus (Araneae, Eresidae) – presentation av en säregen och för Sverige ny spindelart [Eresus cinnaberinus (Araneae, Eresidae) – presentation of a peculiar spider species new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 33-36. 33-36
Upprop: Rapportera fjällfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 36. 36
Ryrholm, N. 1994. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1993 [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1993] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 37-44. 37-44
Svensson, I. 1994. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1993 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 1993] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 45-52. 45-52
Svensson, I. 1994. Sören Berggren – till minne. Entomologisk tidskrift vol.   115 (1-2), s. 53-54. 53-54
Oldhammer, B. 1994. Recension/Book review: Cederberg, B., Hermansson, J. & Lundqvist, R. 1993. Nyckelbiotoper i skogarna vid våra sydligaste fjäll. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 54. 54
Wikars, L.-0. 1994. Recension/Book review: Skogsstyrelsen. Biotopfaktablad. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 54. 54
Nilsson, A. N. 1994. A revision of the Palearctic Ilybius crassus-complex (Coleoptera, Dytiscidae) [En revision av det palearktiska artkomplexet kring dykarbaggen Ilybius crassus (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 55-61. 55-61
Nilsson, A. N. 1994. Recension/Book review: Luff, M.L. 1993. The Carabidae (Coleoptera) larvae of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 61-62. 61-62
Wärmling, P. & Ahnlund, H. 1994. Långhorningen Chlorophorus varius införd i Sverige [Chlorophorus   varius(Coleoptera, Cerambycidae) introduced to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 63-64. 63-64
Nilsson, A. N. 1994. Palpbaggarna Berosus fulvus och B. spinosus i Sverige (Coleoptera, Hydrophilidae) [Berosus fulvus and B. spinosus in Sweden (Coleoptera, Hydrophilidae)] Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 65-66. 65-66
Hydén, N. 1994. Recension/Book review: Svendsen, P. (ed.) & Fibiger, M. 1992. The distribution of European Macrolepidoptera. Faunistica Lepidopterorum Europaeorum. Noctuidae (Vol. 1), Noctuinae 1. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 67-68. 67-68
Säljes: Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 68. 68
Oldhammer, B. 1994. Recension/Book review: Sjöberg, F. 1993. Verkligheten på hotlistan? En granskning av den svenska bevarande-biologins basfakta. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 69. 69
Wikars, L.-0. 1994. Recension/Book review: Bratt, L., Cederberg, B., Hermansson, J., Lundqvist, R., Nordin, A. & Oldhammer, B. 1993. Särnaprojektet. Inventeringsrapport från en landskapsekologisk planering. Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 70. 70
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 115 (1-2), s. 71-72. 71-72
Johansson, F. 1994. Att äta eller ätas — födosöksbeteenden hos trollsländelarver [To be or not to be eaten — foraging behaviours in odonate larvae] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 73-80. 73-80
Upprop: Rapportera alla fynd av trollsländor! Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 80. 80
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 1994. Indikatorer på jätteträdskontinuitet — svenska förekomster av knäppare som är beroende av grova, levande träd [Indicators of megatree continuity — Swedish distribution of click beetles (Coleoptera, Elateridae) dependent on hollow treel] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 81-97. 81-97
Berglind, S.-A. 1994. Naturvårdsdiplom till fjärilsvänner som fällde sin granplantering. Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 98-100. 98-100
Sjöberg, F. 1994. Debatt: Sverige riskerar att hamna i biologisk nationalism. Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 100-102. 100-102
Oldhammer, B. 1994. Debatt: Vi underskattar hoten mot faunan och floran i landet Entomologisk tidskrift vol.   115 (3), s. 102. 102
Jonasson, T. 1994. Tolvprickig sparrisbagge, Crioceris duodecimpunctata (Coleoptera, Chrysomelidae), funnen i Sverige [Twelve-spotted asparagus beetle, Crioceris duodecimpunctata (Coleoptera, Chrysomelidae), found in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 103-105. 103-105
Andersson, G.   1994. Recension/Book review: Stenmark, A. & Åkerlund, M. (Red.). 1993. Nordiskt symposium om bekämpning av skadedjur i museer. Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 106. 106
Imby,   L. & Torstenius, S. 1994. Högnordiska ängsflyet, Apamea zeta marmorata (Lepidoptera, Noctuidae), i Sverige – historisk och utseende [The Exile, Apamea zeta marmorata (Lepidoptera, Noctuidae), in Sweden – historical background and morphology] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s.   107-111. 107-111
Hydén, N. 1994. Recension/Book review: Poole, R.W. 1989. Lepidopterorum Catalogus (New Series), fascicle 118, Noctuidae, parts 1-3. Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 111-112. 111-112
Almquist, S. 1994. Four species of spiders (Araneae) new to Sweden [Fyra spindelarter nya för Sverige] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 113-117. 113-117
Bengtsson, B. Å. 1994. Recension/Book review: Vives Moreno, A. 1994, Catalogo sistematico y sinonimico de los lepidopteros de la Peninsula Iberica y Baleares (Insecta: Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 118. 118
Upprop: Rapportera fynd av skånska storfjärilar! Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 118. 118
Upprop: Uppgifter om ängsstinkflyn sökes! Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 118. 118
Lundberg, S. 1994. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 — tillägg 3 [Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 — 3rd addition] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 119-125. 119-125
Hydén, N.   1994. Recension/Book review: Marttila, 0., Haahtela, T., Aarnia, H. & Ojalainen, P. 1991. Suomen Päiväperhoset (Finlands dagfjärilar). Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 125-126. 125-126
Imby, L. 1994. Brungrön fältmätare, Chloroclysta siterata, en fjärilsart med avvikande övervintringsstrategi [Chloroclysta siterata, a geometrid moth with a different hibernation strategy] Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 127-128. 127-128
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 115 (3), s. 128. 128
Ehnström, B., Gärdenfors, U., Lejfelt-Sahleln, A. & Lindelöw, Å. 1994. Rapportera rödlistade arter   till ArtDatabanken! [Report observations of red listed species to the Swedish Threatened Species Unit!] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 129-134. 129-134
Hedström, L. 1994. Recension/Book review: Merz, B. 1994. Diptera, Tephritidae. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 135-136. 135-136
Hedström, L. 1994. Recension/Book review: Biittiker, W. 1994. Die Lausfliegen der Schweiz (Diptera, Hippoboscidae) mit bestimmungsschlüssel. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 135-136. 135-136
Sahlén, G. 1994. Tundratrollsländan Somatochlora sahlbergi funnen i nordligaste Sverige [The dragonfly Somatochlora sahlbergi Trybom 1889 found in northern Sweden (Odonata, Corduliidae)] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 137-142. 137-142
Bartsch, H. 1994. Recension/Book review: Rotheray, G.E. 1993. Colour guide to Hoverfly larvae (Diptera, Syrphidae). Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 142. 142
Nilsson, A. N. & Kholin, S. 1994. The diving beetles (Coleoptera, Dytiscidae) of Sakhalin — an annotated checklist [Sakhalins dykarskalbaggar (Coleoptera, Dytiscidae) — en kommenterad artlista] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 143-156. 143-156
Karle, I.-M. 1994. Hårmyggor av släktet Bibio (Diptera,   Bibionidae) i Sverige, med tre för landet nya arter [Bibionid midges of the genus Bibio Geoffr. (Diptera, Bibionidae) in Sweden, with the first records for three species] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 157-164. 157-164
Stipendier: ansök! Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 164. 164
Sörensson, M. 1994. New provincial records of Swedish Featherwing beetles (Coleoptera, Ptiliidae) with additional notes on rare species [Nya landskapsfynd av svenska fjädervingar (Coleoptera, Ptiliidae) med ytterligare data över sällsynta arter] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 165-172. 165-172
Stipendier: ansök! Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 172. 172
Jonasson, T. 1994. Kortvingen Aleochara venia (Coleoptera, Staphylinidae) ny för Sverige [Aleochara venia (Coleoptera, Staphylinidae) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 173-174. 173-174
Gårlin, M. 1994. Orangebandade parkmätaren, Eulithis pyropata (Lepidoptera, Geometridae), en för Sverige ny fjärilsart [The first Swedish record of Eulithis pyropata (Lepidoptera, Geometridae)] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 175-176. 175-176
Lundberg, S. 1994. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggar 23 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 23] Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 176-177. 176-177
Upprop: Uppgifter om sköldlöss önskas! Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 177. 177
Eliasson, C. 1994. Debatt: Utsättning av hotade dagfjärilsarter — löser eller skapar naturvårdsproblem?   Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 178. 178
Bengtsson, B. Å. 1994. Recension/Book review: Martin, M. 1991. Catalogus Microlepidopterorum Estoniae. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 179. 179
Bengtsson, B. Å. 1994. Recension/Book review: Ivinskis, P. 1993. Check list of Lithuanian   Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 179. 179
Wikars, L.-0. 1994. Recension/Book review: Andersson, B. 1994. Inventering av skalbaggsfaunan, norra Nybro kommun. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 180. 180
Wikars, L.-0. 1994. Recension/Book review: Sörensson, M. 1994. Inventering av insekts- och spindeldjursfaunan i några natur­skogsområden i Örkelljunga kommun. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 180. 180
Upprop: Lämna förslag till Naturvårds-markägardiplomet Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 180. 180
Sjätte Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 181. 181
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 182. 182
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 115 1994. Entomologisk tidskrift vol. 115 (4), s. 183-184. 183-184
ET 1994 183-184
ET 1994 183-184
ET 1994 183-184.pdf
1.3 MiB
342 Downloads
Detaljer...
ET 1994 179
ET 1994 179
ET 1994 179.pdf
896.5 KiB
293 Downloads
Detaljer...
ET 1994 182
ET 1994 182
ET 1994 182.pdf
765.1 KiB
237 Downloads
Detaljer...
ET 1994 181
ET 1994 181
ET 1994 181.pdf
846.9 KiB
243 Downloads
Detaljer...
ET 1994 180
ET 1994 180
ET 1994 180.pdf
687.7 KiB
262 Downloads
Detaljer...
ET 1994 178
ET 1994 178
ET 1994 178.pdf
726.0 KiB
250 Downloads
Detaljer...
ET 1994 176-177
ET 1994 176-177
ET 1994 176-177.pdf
177.2 KiB
276 Downloads
Detaljer...
ET 1994 175-176
ET 1994 175-176
ET 1994 175-176.pdf
190.3 KiB
446 Downloads
Detaljer...
ET 1994 173-174
ET 1994 173-174
ET 1994 173-174.pdf
234.9 KiB
277 Downloads
Detaljer...
ET 1994 165-172w
ET 1994 165-172w
ET 1994 165-172w.pdf
881.6 KiB
1336 Downloads
Detaljer...
ET 1994 157-164
ET 1994 157-164
ET 1994 157-164.pdf
696.0 KiB
1069 Downloads
Detaljer...
ET 1994 143-156
ET 1994 143-156
ET 1994 143-156.pdf
1.4 MiB
1387 Downloads
Detaljer...
ET 1994 142
ET 1994 142
ET 1994 142.pdf
617.1 KiB
367 Downloads
Detaljer...
ET 1994 137-142
ET 1994 137-142
ET 1994 137-142.pdf
682.2 KiB
529 Downloads
Detaljer...
ET 1994 135-136
ET 1994 135-136
ET 1994 135-136.pdf
182.4 KiB
318 Downloads
Detaljer...
ET 1994 129-135
ET 1994 129-135
ET 1994 129-135.pdf
888.6 KiB
332 Downloads
Detaljer...
ET 1994 128
ET 1994 128
ET 1994 128.pdf
838.8 KiB
232 Downloads
Detaljer...
ET 1994 127-128
ET 1994 127-128
ET 1994 127-128.pdf
240.8 KiB
276 Downloads
Detaljer...
ET 1994 125-126
ET 1994 125-126
ET 1994 125-126.pdf
235.4 KiB
265 Downloads
Detaljer...
ET 1994 119-125
ET 1994 119-125
ET 1994 119-125.pdf
752.9 KiB
1449 Downloads
Detaljer...
ET 1994 118
ET 1994 118
ET 1994 118.pdf
635.9 KiB
436 Downloads
Detaljer...
ET 1994 113-117
ET 1994 113-117
ET 1994 113-117.pdf
506.2 KiB
599 Downloads
Detaljer...
ET 1994 111-112
ET 1994 111-112
ET 1994 111-112.pdf
210.5 KiB
280 Downloads
Detaljer...
ET 1994 107-111
ET 1994 107-111
ET 1994 107-111.pdf
603.3 KiB
480 Downloads
Detaljer...
ET 1994 106
ET 1994 106
ET 1994 106.pdf
776.2 KiB
298 Downloads
Detaljer...
ET 1994 103-105
ET 1994 103-105
ET 1994 103-105.pdf
288.4 KiB
1512 Downloads
Detaljer...
ET 1994 100-102
ET 1994 100-102
ET 1994 100-102.pdf
391.8 KiB
334 Downloads
Detaljer...
ET 1994 98-100w
ET 1994 98-100w
ET 1994 98-100w.pdf
506.8 KiB
264 Downloads
Detaljer...
ET 1994 81-97
ET 1994 81-97
ET 1994 81-97.pdf
2.0 MiB
740 Downloads
Detaljer...
ET 1994 80
ET 1994 80
ET 1994 80.pdf
742.7 KiB
295 Downloads
Detaljer...
ET 1994 73-80
ET 1994 73-80
ET 1994 73-80.pdf
861.7 KiB
682 Downloads
Detaljer...
ET 1994 71-72
ET 1994 71-72
ET 1994 71-72.pdf
202.8 KiB
348 Downloads
Detaljer...
ET 1994 70
ET 1994 70
ET 1994 70.pdf
1.0 MiB
252 Downloads
Detaljer...
ET 1994 69
ET 1994 69
ET 1994 69.pdf
959.5 KiB
301 Downloads
Detaljer...
ET 1994 67-68
ET 1994 67-68
ET 1994 67-68.pdf
214.4 KiB
285 Downloads
Detaljer...
ET 1994 65-66
ET 1994 65-66
ET 1994 65-66.pdf
227.5 KiB
299 Downloads
Detaljer...
ET 1994 63-64
ET 1994 63-64
ET 1994 63-64.pdf
202.9 KiB
471 Downloads
Detaljer...
ET 1994 61-62
ET 1994 61-62
ET 1994 61-62.pdf
160.0 KiB
280 Downloads
Detaljer...
ET 1994 55-61
ET 1994 55-61
ET 1994 55-61.pdf
684.3 KiB
1300 Downloads
Detaljer...
ET 1994 54
ET 1994 54
ET 1994 54.pdf
635.4 KiB
296 Downloads
Detaljer...
ET 1994 1-10
ET 1994 1-10
ET 1994 1-10.pdf
1.1 MiB
611 Downloads
Detaljer...
ET 1994 11-22
ET 1994 11-22
ET 1994 11-22.pdf
1.0 MiB
517 Downloads
Detaljer...
ET 1994 53-54
ET 1994 53-54
ET 1994 53-54.pdf
203.7 KiB
394 Downloads
Detaljer...
ET 1994 45-52
ET 1994 45-52
ET 1994 45-52.pdf
888.0 KiB
754 Downloads
Detaljer...
ET 1994 22
ET 1994 22
ET 1994 22.pdf
502.0 KiB
268 Downloads
Detaljer...
ET 1994 37-44
ET 1994 37-44
ET 1994 37-44.pdf
847.4 KiB
1051 Downloads
Detaljer...
ET 1994 23-32
ET 1994 23-32
ET 1994 23-32.pdf
1.1 MiB
971 Downloads
Detaljer...
ET 1994 36
ET 1994 36
ET 1994 36.pdf
669.3 KiB
249 Downloads
Detaljer...
ET 1994 33-36
ET 1994 33-36
ET 1994 33-36.pdf
441.9 KiB
742 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.