Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2003 1-2 front

ET2003 3 frontET2003 4 frontUtgivningsdatum:   nr 1-2, sid. 1-136, maj 2003   nr 3, sid. 137-200, september 2003   nr 4, sid. 201-260, december 2003

Wikars, L.-O. 2003. Raggbocken (Tragosoma depsarium) gynnas tillfälligt av hyggen men behöver gammelskogen.  [Tragosoma   depsarium (Coleoptera: Cerambycidae) is temporarily favoured by clear-cuts but depends on old-growth   forest]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 1-12. 1-12
Upprop: Alla inventerar dagfjärilar i Östergötland! Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 12. 12
Svensson, I. 2003. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2002. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 13-21. 13-21
Bengtsson, B.-Å. 2003. Recension: Gielis, C. 2003. World Catalogue of Insects. Volume 4. Pterophoroidea & Alucitoidea (Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 22-23. 22-23
Jonsell, M. 2003. Två nyupptäckta skalbaggar i Sverige. [Two new beetle species in Sweden]. Entomologisk tidskrift vol. 124   (1-2), s. 23-24. 23-24
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2003. Intressanta fynd av   fjällfjärilar i Sverige 2002. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 25-31. 25-31
Annons: Svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 32. 32
Ericson, B. 2003. Fem för Sverige nya skalbaggar från Malmös närnatur (Coleoptera). [Five species of beetles (Coleoptera) new to Sweden from Malmö and its immediate surroundings.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 33-39. 33-39
Lundberg, S. 2003. Till minne – Stig Adebratt. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 40. 40
Eliasson, C. U. 2003. Iakttagelser av storfläckiga kungsnattsländan Semblis phalaenoides vid Bäcktorpet i Västmanland. [Observations of the Spotted caddisfly, Semblis phalaenoides at Bäcktorpet in Västmanland.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 41-46. 41-46
Vessby, K. 2003. Recension: Lindgren, B. 2001. Tre flugor av Bach: Barndomsskildringar nedtecknade av Barbro Lindgren. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 46. 46
Palmqvist, G. 2003. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2002. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 47-58. 47-58
Kurina, O. 2003. Fungus gnats from the tribe Schiophilini (Diptera, Mycetophilidae) in the collection. [Svampmyggor av gruppen Schiophilini (Diptera, Mycetophilidae) i Natuhistoriska riksmuséet i   Stockholms samlingar.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 59-63. 59-63
Jonsell, M. 2003. Recension: Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – Hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 64. 64
Wanntorp, H.-E. & Sjödin, G. 2003. Skalbaggar i Stockholmstrakten — nyfynd och återfynd. [Beetles of the Stockholm area — new records and rediscoveries.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 65-72. 65-72
Hedqvist, K.-J. 2003. Katalog över svenska Chalcidoidea. [Catalogue of Swedish Chalcidoidea]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 73-133. 73-133
Annons: Svenska artprojektet Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 134. 134
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 135-136. 135-136
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 2003. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 3. Rödlistade vedskalbaggar i centrala   Stenbrohults socken. [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 3. Red-listed wood-beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 137-157. 137-157
Gillerfors, G. 2003. Monotoma bicolor Villa och Monotoma quadricollis Aubé (Monotomidae) är två skilda arter. [Monotoma bicolor Villa and Monotoma quadricollis   Aubé (Monotomidae) are two different species.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 158. 158
Hedgren, P. O. 2003. Granbarkborren (Ips typographus) och naturvården. [The spruce bark beetle Ips typographus and dead wood retention.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 159-165. 159-165
Annons: Bokauktion Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 166. 166
Ranius, T. 2003. Insekter och död ved på Tasmanien. [Insects and dead wood on Tasmania.]  Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 167-171. 167-171
Silfverberg, H. 2003. Recension: Gärdenfors, U., Hall, R., Hallingbäck, T., Hansson, H.G. & Hedström, L.  2003. Djur, svampar och växter i Sverige 2003. Förteckning över antal arter   per familj. Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 172. 172
Gillerfors, G. 2003. Förekomsten av knäpparen Negastrius arenicola   (Boheman) (Coleoptera, Elateridae) i Sverige. [The presence of the clickbeetle Negastrius arenicola (Boheman) (Coleoptera, Elateridae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 173-175. 173-175
Kruys, I. 2003. Svenska Dagfjärilsnamn – förslag till ändringar. [Swedish Butterfly Names.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 175-176. 175-176
Fröberg, L., Solhøy, T., Baur, A. & Baur, B. 2003. Lichen specificity of Oribatid mites (Acari; Oribatida) on limestone walls in the Great Alvar of Öland, Sweden. [Oribatidkvalsters   specificitet för lavar på kalkstensmurar på Ölands Stora Alvar.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s.   177-182. 177-182
Mutanen, M. 2003. Remarks on the life history, female external appearance and conservation status of Elachista vonschantzi Svensson, 1976 (Lepidoptera, Elachistidae) in Fennoscandia. [Anmärkningar om biologi, honans utseende och hotstatus hos kustgräsminerarmalen, Elachista vonschntzi Svensson 1976 (Lepidoptera, Elachistidae), i Fennoskandien.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 183-186. 183-186
Notis: Amiralen – en flyttfjäril Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 186. 186
Ferrer, J. & Lundberg, S. 2003. De svenska barksvartbaggarna, släktet Corticeus Piller & Mitterpacher 1783 (Coleoptera, Tenebrionidae). [The Swedish species of Corticeus Piller & Mitterpacher 1783 (Coleoptera, Tenebrionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 187-192. 187-192
Jonsell, M. 2003. Recension: Resh, V.H. & Cardé, R.T. (Eds.) 2003. Encyclopedia of Insects. Entomologisk tidskrift vol. 124   (3), s. 192. 192
Gullefors, B. 2003. Nya svenska provinsfynd av nattsländor (Trichoptera). [New records of Trichop­tera for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 193-199. 193-199
Snäll, S. 2003. Till minne av Nils Linnman. Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 199-200. 199-200
Huldén, L. & Huldén, L. 2003. Den orientaliska och den tyska kackerlackans ankomst till Finland. [The arrival of the cockroaches Blatta orientalis and Blattella germanica into Finland.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 201-207. 201-207
Ljungberg, H. 2003. Recension: I. Löbl & A. Smetana (red.). 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 207-208. 207-208
Douwes, P 2003. Entomologmötet år 2003 i Degeberga, Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 209-211. 209-211
Forslund, M. 2003. Insektsguiden – Guide för insektsintresserade.  Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 212. 212
Lundkvist, E. 2003. En mångfald av våtmarker åt en mångfald av   dykarskalbaggar (Coleoptera, Dytiscidae). [A diversity of wetlands for a diversity of diving   beetles (Coleoptera: Dytiscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   213-217. 213-217
Fältström, J.   2003. Gult ordensfly (Catocala (Ephesia) fulminea) – ny art för landet (Noctuidae, Lepidoptera).  [Catocala   (Ephesia) fulminea(Scopoli, 1763) – a moth new to Sweden (Lep: Noctuidae)].   Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 218. 218
Gillerfors, G. 2003. Andra bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Två nya arter för landet samt nya landskapsfynd.  [Second contribution to the precense of Auchenoryncha in Sweden. Two new species for the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 219-224. 219-224
Upprop: Fjärilsfynd på internet! Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   224. 224
Antonsson, K., Hedin, J., Jansson, N., Nilsson, S. G. & Ranius, T. 2003. Läderbaggens (Osmoderma eremita) förekomst i Sverige. [Occurrence of the hermit beetle (Osmoderma eremita), in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   225-240. 225-240
Debatt: Dagfjärilarnas svenska namn –  debatt som går vidare Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 240. 240
Nartshuk, E. P. 2003. Chloropidae (Diptera, Muscomorpha) of the Swedish Lapland. [Fritflugor (Diptera: Chloropidae) från   Lappland.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 241-244. 241-244
Jaenson, T. G. T., Lindström, A. & Pålsson, K. 2003. Repellency of the mosquito repellent MyggA® (N,N-diethyl-3-methyl-benzamide) to the common tick Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae) in the   laboratory and field. [Stickmyggrepellenten MyggA®  (N,N-diethyl-3-methyl-benzamid) repellerar den vanliga fästingen Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae) i laboratorie- och fältförsök.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 245-251. 245-251
Jonsell, M. 2003. Gråmyran som värmerelikt – falsifierad hypotes. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 251-252. 251-252
Köpes   och säljes Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 252. 252
Sörensson, M. 2003. Lars Huggert in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 253-257. 253-257
Upprop: Så här vill vi inte ha det på Gotland Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 257. 257
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 258. 258
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 124 2003. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 259-260. 259-260