Entomologisk Tidskrift Volym 137 – år 2016
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Linda Strand
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum: Nr 1–2, sid. 1–64, maj 2016.
Nr 3, sid. 65–136, oktober 2016.
Nr 4, sid. 137–200, december 2016.

Wahlstedt, U. 2016. Alternativa taxonomiska getingscheman (Vespinae). [Altenative keys to social wasps in Sweden (Vespinae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 1-12. 1-12
Bengtsson, B. Å. 2016. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2015.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 13-30. 13-30
Karlsson, Å. 2016. Rovstekeln Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) ny för Sverige. [The digger wasp Lestiphorus bicinctus (Hymenoptera: Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 31-32. 31-32
Persson Vinnersten, T. & Hallqvist, J. 2016. Dienerella arga en ny mögelbagge för Sverige (Coleoptera: Latridiidae). [Dienerella arga a new beetle to Sweden (Coleoptera: Latridiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 33-34. 33-34
Tunón, H., Appelgren, L-E. & Pettersson, J. 2016. Damen med myggorna – Till minne av Walborg Thorsell. Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 35-38. 35-38
Palmqvist, G. 2016. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2015. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2015.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 39-50. 39-50
Inbjudan SEF-möte 2016, bilder Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 50. 50
Carlsson, A. & Fägerström, C. 2016. Fyra för landet nya skalbaggar funna i Häckeberga, Skåne. [Four new Swedish species of beetles discovered in Häckeberga, Scania.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 51-57. 51-57
Inbjudan SEF-möte 2016 Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 58. 58
Forshage, M. 2016. Recensioner/Book reviews: Ekman, K. 2015. Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland. –  Bonniers.  Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 59-60. 59-60
Innehåll: Entomologisk Tidskrift Volym 136 – år 2015 Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 61-62. 61-62
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (1-2), s. 63-64. 63-64
Ljungberg, H. 2016. Ny kunskap om biologi och förekomst hos tre dåligt kända bladbockar (Coleoptera, Chrysomelidae). [New information on the biology and occurrence of three poorly known reed beetles (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 65-77. 65-77
Ranius, T. 2016. Recensioner/Book reviews: Billqvist, M., Birkedal, L., & Strand, L. 2016. Skånes trollsländor. En atlasinventering 2009-2014. – Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 78. 78
Haarder, S., Bruun, H. H., Harris, K. M. & Skuhravá, M. 2016. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) new to the Danish fauna. [Nya gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) för den danska faunan.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 79-98. 79-98
Hallqvist, J. & Victorsson, J. 2016. Rödlistad skalbagge i granstubbar: nya landskapsfynd av Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae). [Red-listed beetle in clear-fell stumps of spruce: new records of Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 99-104. 99-104
Hellberg, H. & Bengtsson, B. Å. 2016. Epinotia palmqvisti sp.n. found in the Swedish mountains (Lepidoptera, Tortricidae). [Epinotia palmqvisti sp.n. en ny vecklarfjäril från de svenska fjällen (Lepidoptera, Tortricidae).] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 105-110. 105-110
van Steenis, J. 2016. The hoverfly fauna of the nature reserve Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden (Diptera: Syrphidae). [Blomflugefaunan (Diptera: Syrphidae) inom naturreservatet Hågadalen-Nåsten, Uppsala, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 111-129. 111-129
Andersson, B. 2016. Recensioner/Book reviews: Klausnitzer, B., Klausnitzer, U., Wachmann, E. & Hromádko, Z. 2015. Die Bockkäfer Mitteleuropas. Band 1 och 2. – VerlagsKG Wolf. Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 130. 130
Bruun, H. H. & Bygebjerg, R. 2016. Cheilosia fasciata (Diptera: Syrphidae) new to Denmark. [Blomflugan Cheilosia fasciata funnen i Danmark.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 131-135. 131-135
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (3), s. 136. 136
Gullefors, B. 2016. Dag-, kvälls- och nattflygande nattsländor (Trichoptera) i Sverige. [Day, evening and night flying caddisflies (Trichoptera) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 137-146. 137-146
Forshage, M. & Krell, F.-T. 2016. Two exotic dynastines collected in Sweden (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae). [Två exotiska noshornsbaggar funna i Sverige (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae).]  Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 147-149. 147-149
Inbjudan till Entomologmötet 2017 Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 150. 150
Jonsell, M. 2016. Stubbrytning – ett hot mot vedskalbaggar? [Stump harvest – a threat to saproxylic beetles?] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 151-161. 151-161
Antonsson, K. 2016. Lyckat entomologmöte i Östergötlands kusttrakter. Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 162-164. 162-164
Hallqvist, J. 2016. Ett oväntat fynd av mögelbaggen Melanophthalma maura från Kalmarnäs i södra Uppland. [An unexpected finding of the minute brown scavenger beetle Melanophthalma maura from Kalmarnäs in the south of Uppland.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 165-169. 165-169
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 170. 170
Andersson, M. 2016. Fynd av Tipula serrulifera (Diptera, Tipulidae) en sydlig storharkrank ny för Sverige. [Tipula serrulifera (Diptera, Tipulidae) a southern cranefly species new for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 171-174. 171-174
Nilsson, S. G., Franzén, M., Molander, M. & Norén, L. 2016. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 8. Gaddsteklar (Hymenoptera). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 8. Aculeate wasps (Hymenoptera).]  Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 175-198. 175-198
Innehåll: Entomologisk Tidskrift Volym 137 – år 2016 Entomologisk tidskrift vol. 137 (4), s. 199-200. 199-200