Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 124, 2003

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2003 1-2 front

ET2003 3 frontET2003 4 frontUtgivningsdatum:   nr 1-2, sid. 1-136, maj 2003   nr 3, sid. 137-200, september 2003   nr 4, sid. 201-260, december 2003

Wikars, L.-O. 2003. Raggbocken (Tragosoma depsarium) gynnas tillfälligt av hyggen men behöver gammelskogen.  [Tragosoma   depsarium (Coleoptera: Cerambycidae) is temporarily favoured by clear-cuts but depends on old-growth   forest]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 1-12. 1-12
Upprop: Alla inventerar dagfjärilar i Östergötland! Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 12. 12
Svensson, I. 2003. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2002. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 13-21. 13-21
Bengtsson, B.-Å. 2003. Recension: Gielis, C. 2003. World Catalogue of Insects. Volume 4. Pterophoroidea & Alucitoidea (Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 22-23. 22-23
Jonsell, M. 2003. Två nyupptäckta skalbaggar i Sverige. [Two new beetle species in Sweden]. Entomologisk tidskrift vol. 124   (1-2), s. 23-24. 23-24
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2003. Intressanta fynd av   fjällfjärilar i Sverige 2002. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 25-31. 25-31
Annons: Svenska entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 32. 32
Ericson, B. 2003. Fem för Sverige nya skalbaggar från Malmös närnatur (Coleoptera). [Five species of beetles (Coleoptera) new to Sweden from Malmö and its immediate surroundings.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 33-39. 33-39
Lundberg, S. 2003. Till minne – Stig Adebratt. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 40. 40
Eliasson, C. U. 2003. Iakttagelser av storfläckiga kungsnattsländan Semblis phalaenoides vid Bäcktorpet i Västmanland. [Observations of the Spotted caddisfly, Semblis phalaenoides at Bäcktorpet in Västmanland.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 41-46. 41-46
Vessby, K. 2003. Recension: Lindgren, B. 2001. Tre flugor av Bach: Barndomsskildringar nedtecknade av Barbro Lindgren. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 46. 46
Palmqvist, G. 2003. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2002. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2002.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 47-58. 47-58
Kurina, O. 2003. Fungus gnats from the tribe Schiophilini (Diptera, Mycetophilidae) in the collection. [Svampmyggor av gruppen Schiophilini (Diptera, Mycetophilidae) i Natuhistoriska riksmuséet i   Stockholms samlingar.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 59-63. 59-63
Jonsell, M. 2003. Recension: Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – Hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 64. 64
Wanntorp, H.-E. & Sjödin, G. 2003. Skalbaggar i Stockholmstrakten — nyfynd och återfynd. [Beetles of the Stockholm area — new records and rediscoveries.]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 65-72. 65-72
Hedqvist, K.-J. 2003. Katalog över svenska Chalcidoidea. [Catalogue of Swedish Chalcidoidea]. Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 73-133. 73-133
Annons: Svenska artprojektet Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 134. 134
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 124 (1-2), s. 135-136. 135-136
Nilsson, S. G. & Baranowski, R. 2003. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 3. Rödlistade vedskalbaggar i centrala   Stenbrohults socken. [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 3. Red-listed wood-beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 137-157. 137-157
Gillerfors, G. 2003. Monotoma bicolor Villa och Monotoma quadricollis Aubé (Monotomidae) är två skilda arter. [Monotoma bicolor Villa and Monotoma quadricollis   Aubé (Monotomidae) are two different species.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 158. 158
Hedgren, P. O. 2003. Granbarkborren (Ips typographus) och naturvården. [The spruce bark beetle Ips typographus and dead wood retention.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 159-165. 159-165
Annons: Bokauktion Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 166. 166
Ranius, T. 2003. Insekter och död ved på Tasmanien. [Insects and dead wood on Tasmania.]  Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 167-171. 167-171
Silfverberg, H. 2003. Recension: Gärdenfors, U., Hall, R., Hallingbäck, T., Hansson, H.G. & Hedström, L.  2003. Djur, svampar och växter i Sverige 2003. Förteckning över antal arter   per familj. Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 172. 172
Gillerfors, G. 2003. Förekomsten av knäpparen Negastrius arenicola   (Boheman) (Coleoptera, Elateridae) i Sverige. [The presence of the clickbeetle Negastrius arenicola (Boheman) (Coleoptera, Elateridae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 173-175. 173-175
Kruys, I. 2003. Svenska Dagfjärilsnamn – förslag till ändringar. [Swedish Butterfly Names.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 175-176. 175-176
Fröberg, L., Solhøy, T., Baur, A. & Baur, B. 2003. Lichen specificity of Oribatid mites (Acari; Oribatida) on limestone walls in the Great Alvar of Öland, Sweden. [Oribatidkvalsters   specificitet för lavar på kalkstensmurar på Ölands Stora Alvar.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s.   177-182. 177-182
Mutanen, M. 2003. Remarks on the life history, female external appearance and conservation status of Elachista vonschantzi Svensson, 1976 (Lepidoptera, Elachistidae) in Fennoscandia. [Anmärkningar om biologi, honans utseende och hotstatus hos kustgräsminerarmalen, Elachista vonschntzi Svensson 1976 (Lepidoptera, Elachistidae), i Fennoskandien.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 183-186. 183-186
Notis: Amiralen – en flyttfjäril Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 186. 186
Ferrer, J. & Lundberg, S. 2003. De svenska barksvartbaggarna, släktet Corticeus Piller & Mitterpacher 1783 (Coleoptera, Tenebrionidae). [The Swedish species of Corticeus Piller & Mitterpacher 1783 (Coleoptera, Tenebrionidae).] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 187-192. 187-192
Jonsell, M. 2003. Recension: Resh, V.H. & Cardé, R.T. (Eds.) 2003. Encyclopedia of Insects. Entomologisk tidskrift vol. 124   (3), s. 192. 192
Gullefors, B. 2003. Nya svenska provinsfynd av nattsländor (Trichoptera). [New records of Trichop­tera for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 193-199. 193-199
Snäll, S. 2003. Till minne av Nils Linnman. Entomologisk tidskrift vol. 124 (3), s. 199-200. 199-200
Huldén, L. & Huldén, L. 2003. Den orientaliska och den tyska kackerlackans ankomst till Finland. [The arrival of the cockroaches Blatta orientalis and Blattella germanica into Finland.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 201-207. 201-207
Ljungberg, H. 2003. Recension: I. Löbl & A. Smetana (red.). 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1. Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 207-208. 207-208
Douwes, P 2003. Entomologmötet år 2003 i Degeberga, Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 209-211. 209-211
Forslund, M. 2003. Insektsguiden – Guide för insektsintresserade.  Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 212. 212
Lundkvist, E. 2003. En mångfald av våtmarker åt en mångfald av   dykarskalbaggar (Coleoptera, Dytiscidae). [A diversity of wetlands for a diversity of diving   beetles (Coleoptera: Dytiscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   213-217. 213-217
Fältström, J.   2003. Gult ordensfly (Catocala (Ephesia) fulminea) – ny art för landet (Noctuidae, Lepidoptera).  [Catocala   (Ephesia) fulminea(Scopoli, 1763) – a moth new to Sweden (Lep: Noctuidae)].   Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 218. 218
Gillerfors, G. 2003. Andra bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Två nya arter för landet samt nya landskapsfynd.  [Second contribution to the precense of Auchenoryncha in Sweden. Two new species for the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 219-224. 219-224
Upprop: Fjärilsfynd på internet! Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   224. 224
Antonsson, K., Hedin, J., Jansson, N., Nilsson, S. G. & Ranius, T. 2003. Läderbaggens (Osmoderma eremita) förekomst i Sverige. [Occurrence of the hermit beetle (Osmoderma eremita), in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s.   225-240. 225-240
Debatt: Dagfjärilarnas svenska namn –  debatt som går vidare Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 240. 240
Nartshuk, E. P. 2003. Chloropidae (Diptera, Muscomorpha) of the Swedish Lapland. [Fritflugor (Diptera: Chloropidae) från   Lappland.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 241-244. 241-244
Jaenson, T. G. T., Lindström, A. & Pålsson, K. 2003. Repellency of the mosquito repellent MyggA® (N,N-diethyl-3-methyl-benzamide) to the common tick Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae) in the   laboratory and field. [Stickmyggrepellenten MyggA®  (N,N-diethyl-3-methyl-benzamid) repellerar den vanliga fästingen Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae) i laboratorie- och fältförsök.] Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 245-251. 245-251
Jonsell, M. 2003. Gråmyran som värmerelikt – falsifierad hypotes. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 251-252. 251-252
Köpes   och säljes Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 252. 252
Sörensson, M. 2003. Lars Huggert in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 253-257. 253-257
Upprop: Så här vill vi inte ha det på Gotland Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 257. 257
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 258. 258
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 124 2003. Entomologisk tidskrift vol. 124 (4), s. 259-260. 259-260

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.