Posts by: "Thomas Harry"

Vi söker nu dig som vill bli en betydande person i det entomologiska Sverige!

Huvudansvaret för ET:s redaktör är att sammanställa och redigera inkomna manus samt att sätta ihop varje nummer inom den tidsram som finns. Normalt ges tre nummer ut per år.

God kännedom om hur vetenskaplig publicering går till är ett krav. Kunskap och förståelse för hur man grafiskt sammanställer en tidskrift är också nödvändigt.
Du har naturligtvis också mycket god förmåga till arbete med texter. Samarbete på olika sätt kan också bli aktuellt med vår andra tidskrift Yrfän, och även att tillsammans med styrelsen utveckla ET för framtiden.

För arbetet utgår en ersättning vi kommer överens om tillsammans. Start för tjänsten är snarast/enligt ök. 

Är du intresserad?
Hör då av dig med ansökan eller frågor till Linda Strand, linda@faunacoll.se, tel. 0703-175936.

Det finns också en detaljerad beskrivning av nuvarande redaktören, Mats Jonsell, om hur redaktionsarbetet går till. Denna översändes vid intresse.

På fredag startar SEF:s årliga riksmöte i Nyköping. Mötet arrangeras av olika värdföreningar varje år och detta år är det Sörmlands entomologiska förenings tur.

SEF:s styrelse ansvarar för årsstämman där vi ska välja styrelse och funktionärer. Information om nuvarande styrelse hittar du här. Förordnanden som går ut är: Ordförande (Linda Strand), två ledamöter (Thomas Harry och Ruth Hobro), styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning.

Sörmlands entomologiska förening har satt ihop ett spännande exkursionsprogram men den extrema värmen och torkan som vi upplever denna sommar gör att exkursionsprogrammet har fått justeras i sista stund. Läs mer i det uppdaterade programmet. Du hittar det och alla andra dokument inför årsstämma och riksmöte i vår dokumentdatabas.

Titta gärna också in på värdföreningens hemsida för senaste information – http://www.sormlandsentomologerna.se/

 

15 juni lanserade ArDatabanken sina första API:er mot Artportalen och Artfakta.

Ett API är ett programmeringsgränssnitt som gör det möjligt för externa aktörer att hämta data och visa detta på t.ex. en webbsida eller i en mobil app.

API:erna blir tillgängliga för företag, organisationer och privatpersoner, d.v.s. alla intresserade. 

Just nu kan man bar hämta data från ArtDatabanken men inte skriva, vilket gör att det t.ex. inte går att rapportera fynd från en app. ArtDatabanken har öppnat en intresseanmälan för att ta reda på hur stort intresset är och vilka behov som finns. Man vill ”utvärdera och planera allt från prestanda och säkerhet till datakvalitet och supportbehov på ett bra sätt”. Ett litet antal samarbetsprojekt kommer att väljas ut som får tillgång till skriv-API:erna i höst. 

Redan nu pågår några inrapporteringsprojekt som har kommit olika långt:

  • Fågelkalendern
  • SOF Birdlife Sverige
  • Floraväktarna
  • SNF

För den som är intresserad, finns det mer att läsa på https://www.artdatabanken.se/sok-art-och-miljodata/oppna-data-och-apier/

Amiralfjärilen Vanessa atalanta, flyttar varje år från Medelhavsområdet till norra Europa och på hösten vandrar nästa generation söderut igen.

Nu vill Insect Migration & Ecology Lab vid Berns universitet i Schweiz ha hjälp med att kartlägga fjärilarnas rörelser. Man har hjälp av över 40 portaler för medborgarforskning runt om i Europa, och vill nu även att vi i Sverige hjälper till med kartläggningen.

Du rapporterar amiralfjärilarna i Artportalen.

Instruktioner för rapportering hittar du här.

 

I ett öppet brev till Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Miljöministern Karolina Skog begär SEF och 24 andra oberoende intresse- och naturvårdsföreningar ett s.k. moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

Brevet publicerades bl.a. i Svenska Dagbladet 8/2.

Läs orginalbrevet i sin helhet här.

 

Läsa mer:

Naturskyddsföreningen (2013). Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun
Naturskyddsföreningen (2017). Ändå hugger man… Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs
naturvårdsambitioner.

Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike – Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017

Skydda Skogen (2017-12- 18). Sveaskogs stora avverkningar berör

Angelstam, P., Jonsson, B-G., Tärnblom, J., Andersson, K., Axelsson, R., Roberge, J-M. (2010). Landskapsansats för
bevarande av skoglig biologisk mångfald – en uppföljning av 1997 års regionala bristanalys och om behovet av
samverkan mellan aktörer. Skogsstyrelsens rapport 4:2010

Regeringens proposition 2013/14: En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, antagen av
Sveriges riksdag

Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB på uppdrag
av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog